Συνέρχεται από τις 04 έως τις 08 Οκτωβρίου η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος

  • Dogma
ιεραρχία

Συνέρχεται την ερχόμενη εβδομάδα από την Δευτέρα 4 έως και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021, στην Tακτική Σύγκλησή Tης, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Συ­νέρ­χε­ται ἀπό τήν Δευτέρα 4 ἕως καί τήν Πα­ρα­σκευή                   8 Ὀ­κτω­βρίου 2021, στήν Tα­κτική Σύγ­κλησή Tης, ἡ Ἱ­ερά Σύ­νο­δος τῆς Ἱ­ε­ραρ­χίας τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος στήν αἴ­θουσα τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Δ.Ι.Σ. τῆς 26ης Αὐγούστου ἐ.ἔ.

Τό πρωί τῆς Δευτέρας, 4 Ὀ­κτω­βρίου, ἀπό ὥ­ρας 6:30 ἕως 8:30 θά τε­λε­σθεῖ Ἀρ­χι­ε­ρα­τική Θεία Λει­τουρ­γία στό Κα­θο­λικό τῆς ῾Ι­ε­ρᾶς Μο­νῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης, ὑ­πό τοῦ νε­ω­τέ­ρου τῇ τά­ξει Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου κ. Ἱεροθέου. Στίς 9:00 θά ἀρ­χί­σουν οἱ ἐρ­γα­σίες τῆς Συ­νε­δρι­ά­σεως μέ ἐ­ναρ­κτή­ρια ῾Ι­ερά Ἀ­κο­λου­θία στήν αἴ­θουσα τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου.

Στήν συ­νέ­χεια ὁ Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πος Ἀ­θη­νῶν καί πά­σης Ἑλ­λά­δος κ. Ἱ­ε­ρώ­νυ­μος, Πρό­ε­δρος τῆς ῾Ι­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς ῾Ι­ε­ραρ­χίας, θά προ­σφω­νή­σει τούς Σε­βα­σμι­ω­τά­τους Συ­νο­δι­κούς Συ­νέ­δρους καί θά ἀν­τι­φω­νή­σει ὁ πρῶ­τος τῇ τά­ξει Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της ἐκ τῶν με­λῶν τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἱ­ε­ραρ­χίας.

Θά ἀ­κο­λου­θή­σει ἡ ἐ­κλογή τῆς ἐξ Ἀρ­χι­ε­ρέων Ἐ­πι­τρο­πῆς γιά τίς ἀ­να­κοι­νώ­σεις στόν Τύπο.

Κα­τό­πιν θά πα­ρου­σι­α­σθοῦν οἱ Ἐκ­θέ­σεις Πε­πρα­γμέ­νων τῶν Συ­νο­δι­κῶν Ἐ­πι­τρο­πῶν γιά τά ἐκ­κλη­σι­α­στι­κά ἔ­τη 2019 – 2020 καί  2020 – 2021 ὑπό τῶν Σε­βα­σμι­ω­τά­των Προ­έ­δρων αὐτῶν καί θά ἀ­κο­λου­θή­σει συ­ζή­τηση.

Mετά τό δι­ά­λειμμα ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Γου­με­νίσ­σης, Ἀ­ξι­ου­πό­λεως καί Πο­λυ­κά­στρου κ. Δη­μήτριος θά ἀναγνώσει τήν Εἰσήγησή του μέ θέμα: «Κα­νο­νι­σμός «Περί Ἡ­συ­χα­στη­ρίων»» καί κατόπιν θά συμ­πλη­ρω­θεῖ ὁ κα­τά­λο­γος τῶν πρός Ἀρ­χι­ε­ρα­τείαν Ἐ­κλο­γί­μων.

Τήν Τρίτη 5 Ὀ­κτω­βρίου, ὥρα 9:00,  θά  ἀ­να­γνω­σθοῦν καί θά ἐ­πι­κυ­ρω­θοῦν τά Πρα­κτικά τῆς προ­η­γου­μέ­νης Συ­νε­δρίας. Ἀ­κο­λού­θως ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Δι­δυ­μο­τεί­χου, Ὀ­ρε­στι­ά­δος καί Σου­φλίου κ. Δα­μα­σκη­νός θά ἀναγνώσει τήν Εἰσήγησή του μέ θέ­μα: «Κα­νο­νι­σμός «Περί συστά­σεως, ὀρ­γα­νώ­σεως καί λει­τουρ­γίας τοῦ Μη­τρῴου Ἐ­φη­με­ρίων, Δι­α­κό­νων, Ἱ­ε­ρο­κη­ρύ­κων καί Μο­να­χῶν τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος (Μ.Ε.Δ.Ι.Ε.Μ.)»». Θά ἀκολουθήσει ἡ Εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰ­λίου, Ἀ­χαρ­νῶν καί Πε­τρου­πό­λεως κ. Ἀ­θη­να­γό­ρου μέ θέμα: «Συμ­με­τοχή τοῦ λα­ϊ­κοῦ στοι­χείου εἰς τό Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κόν γε­γο­νός». Μετά τίς Εἰ­ση­γήσεις θά ἀ­κο­λου­θή­σει συ­ζή­τηση ἐπ᾿ αὐ­τῶν.

Τήν Τετάρτη, 6 Ὀ­κτω­βρίου, ὥρα 9:00, θά  ἀ­να­γνω­σθοῦν καί θά ἐ­πι­κυ­ρω­θοῦν τά Πρα­κτικά τῆς προ­η­γου­μέ­νης Συ­νε­δρίας. Κα­τό­πιν ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Πει­ραιῶς κ. Σε­ρα­φείμ θά ἀναγνώσει τήν Εἰσήγησή του μέ θέ­μα: «Κα­νο­νι­σμός «Περί κώ­δι­κος ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς δι­οι­κη­τι­κῆς δι­α­δι­κα­σίας»». Θά ἀκολουθήσει ἡ Εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Ἰ­ω­νίας, Φι­λα­δελ­φείας, Ἡ­ρα­κλείου καί Χαλ­κη­δό­νος κ. Γα­βριήλ μέ θέμα: «Ἐ­πι­στη­μο­νική καί Θε­ο­λο­γική προ­σέγ­γι­σις τοῦ ἰοῦ τῆς παν­δη­μίας. Ἀ­παν­τή­σεις εἰς θε­ω­ρίας συ­νω­μο­σίας». Μετά τίς Εἰ­ση­γήσεις θά ἀ­κο­λου­θή­σει συ­ζή­τηση ἐπ᾿ αὐ­τῶν.

Τήν Πέμπτη, 7 Ὀ­κτω­βρίου, ὥρα 9:00, θά  ἀ­να­γνω­σθοῦν καί θά ἐ­πι­κυ­ρω­θοῦν τά Πρα­κτικά τῆς προ­η­γου­μέ­νης Συ­νε­δρίας. Κα­τό­πιν ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Μεσ­ση­νίας   κ. Χρυ­σόστομος θά ἀναγνώσει τήν Εἰσήγησή του μέ θέ­μα: «Τρο­πο­ποί­η­σις τῶν ὑπ᾿ ἀ­ριθ. 1/1977 καί 2/1977 Κα­νο­νι­σμῶν τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου «Περί ἐρ­γα­σιῶν τῆς Ἱε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἱ­ε­ραρ­χίας καί τῆς Δι­αρ­κοῦς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 275/23.9.1977)». Θά ἀκολουθήσει ἡ Εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη­τρο­πο­λί­του Κη­φι­σίας, Ἀ­μα­ρου­σίου καί Ὠ­ρω­ποῦ κ. Κυρίλλου μέ θέμα: «Τρο­πο­ποί­η­σις τοῦ ὑπ᾿ ἀ­ριθ. 8/1979 Κα­νο­νι­σμοῦ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου «Περί Ἱ­ε­ρῶν Ναῶν καί Ἐ­νο­ριῶν» (ΦΕΚ Α΄ 1/5.1.1980)» καί μετά τό διάλειμμα ἡ Εἰσήγηση τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Μά­νης κ. Χρυ­σο­στό­μου μέ θέμα: «Ἡ ἀ­ξία, ἡ ση­μα­σία καί ἡ ὑ­πα­κοή εἰς τό Συ­νο­δι­κόν Πο­λί­τευμα τῆς Ἐκ­κλη­σίας» Μετά τίς Εἰ­ση­γήσεις θά ἀ­κο­λου­θή­σει συ­ζή­τηση ἐπ᾿ αὐ­τῶν.

Τήν Πα­ρα­σκευή, 8 Ὀ­κτω­βρίου, ὥρα 9:00, θά  ἀ­να­γνω­σθοῦν καί θά ἐ­πι­κυ­ρω­θοῦν τά Πρα­κτικά τῆς προ­η­γου­μέ­νης Συ­νε­δρίας. Στήν συ­νέ­χεια ἡ Ἱ­ερά Σύ­νο­δος τῆς Ἱ­ε­ραρ­χίας τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος θά προ­βεῖ στήν πλή­ρωση τῶν κενῶν Ἱ­ε­ρῶν Μη­τρο­πό­λεων: 1) Λαγ­καδᾶ, Λη­τῆς καί Ρεν­τί­νης, 2) Κα­στο­ρίας, 3) Πο­λυ­α­νῆς καί Κιλ­κι­σίου, 4) Περιστερίου καί 5) Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων, ὡς καί τυ­χόν κε­νω­θη­σο­μέ­νων Ἱ­ε­ρῶν Μη­τρο­πό­λεων.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

 

Φωτογραφία αρχείου

 

 

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ