Συστάστεις από την Μητρόπολη Λαρίσης στους πιστούς

  • Dogma
λαρίσης

Εὐρεία σύσκεψη παραγματοποιήθηκε σήμερα στήν Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου, προκειμένου νά ἐξεταστοῦν σέ τοπικό ἐπίπεδο ζη­τήματα πού σχετίζονται μέ τήν ἐξέλιξη τῆς ἐξάπλωσης τοῦ κοροναϊοῦ (Covid-19) καί τίς προγραμματισμένες δραστηριότητες στά πλαίσια τῆς Ἁ­γίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Στή σύσκεψη προσκλήθηκαν ὅλοι οἱ Ἀρχιερατικοί Ἐπίτροποι ἀπό τίς κατά τόπους Ἀρχιερατικές Περιφέρειες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἔμπειροι Πνευματικοί καί οἱ Ἡγούμενοι τῶν Ἱε­ρῶν Μονῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἐπίσης μετεῖχαν, ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. Χρῆστος Χατζηχριστοδούλου, Καθηγητής Ἐπιδημιολογίας τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς Λάρισας, καί ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. Νικόλαος Τσιρέλης, Εἰδικος ἐπί του Κανονικοῦ Δικαίου τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησίας.

Στή σύσκεψη, ἀπό κοινοῦ καί μέ ὁμοφωνία ἐκφράστηκε ἡ βούληση νά καταβληθεῖ ἀπό πλευρᾶς ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων, κάθε δυνατή προσπάθεια ὥστε, χωρίς νά δοθεῖ χῶρος στίς διάφορες φοβίες ἤ καί τόν πανικό, νά πρυτανεύσει στήν περιοχή πνευματικῆς εὐθύνης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, ἡ σύνεση καί ἡ ψυχραιμία, ὡς πρό­κριμα ὑπεύθυνης καί ἀποτελεσματικῆς ἀντιμετώπισης τῶν προκλήσεων τῆς περιόδου καί τῆς διακονίας τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν τοῦ λαοῦ μας.

Εἰδικότερα ἀποφασίστηκαν τά ἀκόλουθα:

Νά τονισθεῖ σέ ὅσους ἐπισκέπτονται τούς Ἱερούς Ναούς, τίς Ἱερές Μονές, τά Ἱδρύματα, τά Γραφεῖα καί τούς λοιπούς χώρους τῆς Ἱερᾶς Μη­τροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, ἡ αὐτόνόητη ὑποχρέωση τήρησης τῶν κανόνων ὑγιεινῆς, ὅπως ἔχουν ἐξειδικευθεῖ κατά τήν περίοδο αὐτήν ἀπό τίς Ἀνακοινώσεις τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας.
Νά ληφθεῖ πρόνοια ηὐξημένης, σχολαστικῆς καθαριότητας τῶν ἐπιφανειῶν καί σωστός ἀερισμός τῶν λατρευτικῶν, προνοιακῶν καί λοι­πῶν ἐκκλησιαστικῶν χώρων.
Νά γίνει σύσταση σέ ὅσους ἐμφανίζουν συμπτώματα τῆς ἀσθενεί­ας, ἀλλά καί σέ ὅσους ἀνήκουν στίς ὑγειονομικά εὐπαθεῖς ὁμάδες, ἰδίως σέ ὅσους πάσχουν ἀπό ἀναπνευστικά προβλήματα ἤ σακχαρώδη διαβήτη ἤ καρδιαγγειακά νοσήματα, καθώς καί στούς ἀνοσοκατεσταλμένους, νά πε­ριοριστοῦν στό σπίτι τους καί νά τηροῦν ἐπακριβῶς τίς ὁδηγίες τῶν ὑπευ­θύνων ἰατρῶν τους. Σέ περίπτωση πού ἐπιθυμοῦν πολύ, ἰδίως κατά τίς με­γάλες ἑορτές τῆς περιόδου, νά μεταβοῦν σέ Ναό γιά προσκύνηση κάποιας εἰκόνας ἤ τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ἄν δέν ἔχουν κάποια ἀντίστοι­χη εἰκόνα σπίτι τους, νά ἐπιφυλαχθοῦν καί νά προσέλθουν μέ συντομία σέ ὧρες πού δέν θά ὑπάρχει κόσμος στούς Ἱερούς Ναούς καί ἐκτός Ἀκολουθί­ας, ὥστε νά μή συγχρωτισθοῦν καί νά μήν περιμένουν σέ οὐρές.
Ὅσοι ἐπιφυλαχθοῦν καί δέν προσέλθουν στούς Ἱερούς Ναούς κα­τά τή διάρκεια ἰσχύος τῶν μέτρων κατά τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορονοϊοῦ, μποροῦν κάλλιστα νά παρακολουθοῦν τίς Ἱερές Ἀκολουθίες ἀπό τίς τηλεο­πτικές καί ραδιοφωνικές ἀναμεταδόσεις. Αὐτό εἶναι περισσότερο συμβατό μέ τό πνευματικό κλίμα τῆς περιόδου πού ἐπιβάλλει νηστεία ἔργων καί λό­γων καί συνεπῶς ἡσυχαστική κατάνυξη καί ἐπαύξηση τῆς ἀτομικῆς προ­σευχῆς στόν ἰδιαίτερο χῶρο τοῦ καθενός. Ἡ προσευχή δέν εἶναι ζήτημα τό­που, ἀλλά τρόπου καί ψυχικῆς κατάστασης.
Αὐτονόητο εἶναι ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου συμμορφώνεται πλήρως καί ἀπολύτως πρός τίς Ἀποφάσεις καί Ἐγκυκλί­ους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἑπομένως, ὅ,τι ἀπο­φασίζει ἡ Ἱερά Σύνοδος ἰσχύει αὐτομάτως, χωρίς ἄλλη ἀπόφαση ἤ ἰδιαίτερη ἀνακοίνωση.
Ἀναστέλλονται ὅλες οἱ πολιτιστικές καί κατηχητικές δραστηριότη­τες τῶν Ἐνοριῶν, Μονῶν καί Χριστιανικῶν Συλλόγων ἕως τήν Κυριακή 29 Μαρτίου 2020, μέ πιθανότητα περαιτέρω παράτασης, κατά τίς ἀνακοινώ­σεις τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας καί τίς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκ­κλησίας τῆς Ἑλλάδος. Κατόπιν αὐτοῦ, δέν θά πραγματοποιηθοῦν τά κατη­χητικά μαθήματα στίς Ἐνορίες, οἱ συγκεντρώσεις τῶν Ὁμάδων στά Χριστι­ανικά Σωματεῖα, οἱ Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας Γράφης κάθε τύπου καί σέ κάθε τόπο, καθώς καί τά Ἑσπερινα Κηρύγματα. Ἐπίσης, ἀναβάλλονται οἱ προ­γραμματισμένες συγκεντρώσεις τῶν Σχολῶν Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπό­λεως Λαρίσης καί Τυρνάβου.
Τό Ἑσπερινό Κήρυγμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρί­σης καί Τυρνάβου κ. Ἱερωνύμου, τό ὁποῖο πραγματοποιεῖται στόν Ἱερό Μη­τροπολιτικό Ναό Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης κάθε Τρίτη μετά τήν Παράκλη­ση, θά πραγματοποιεῖται ἑφ’ ἑξῆς καί μέχρι νεωτέρας ραδιοφωνικά. Αὐτό σημαίνει πώς δέν θά πραγματοποιεῖται στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁ­γίου Ἀχιλλίου, ἀλλά θά ἀναμεταδίδεται ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου στούς 96,3 χιλιοκύκλους τῶν FM.
Ἀναβάλλεται ἡ ἑορτή τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων γιά τή διπλή Ἑορτή τῆς 25ης Μαρτίου, ἡ ὁποία ἐπρόκειτο νά πραγματοποιηθεῖ τό Σάββα­το 21 Μαρτίου 2020 κατ’ ἀρχήν στό Δημοτικό Ὠδεῖο Λάρισας, ἐναλλακτικά δέ στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης.
Ἀναβάλλεται ἡ Ἡμερίδα τῶν Κατηχητῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, ἡ ὁποία εἶχε προγραμματιστεῖ γιά τό Σάββατο 28 Μαρτίου 2020 στό χῶρο τοῦ «Ἐπιουσίου» στό Ἐπισκοπεῖο Λαρίσης, καθώς καί τά μαθήματα τοῦ Φροντιστηρίου Ὑποψηφίων Κατηχητῶν.
Ἀναβάλλεται ἡ Ἱερατική Σύναξη τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μη­τροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, ἡ ὁποία εἶχε προγραμματιστεῖ γιά τήν Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020 στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Δελερίων Τυρνάβου.
Ἀναστέλλεται ἐν μέρει καί περιορίζεται ἡ λειτουργία τῶν γραφεί­ων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου ὡς πρός τήν ὑποδοχή κοινοῦ. Μέχρι τήν Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020, μέ πιθανότητα περαιτέρω παράτασης, τά γραφεῖα θά δέχονται κοινό γιά μία μόνον ὥρα μεταξύ 11:00΄ π.μ. καί 12:00΄ μ., προκειμένου νά διευκολυνθεῖ ἡ ἔκδοση ἀδειῶν γάμου καί διαζευκτηρίων ἐγγράφων, καθώς καί νά διεκπεραιωθεῖ ἠ ὁποιαδήποτε ἄλ­λη ὑπόθεση.
Ἀναστέλλεται μέχρι νεωτέρας ἡ λειτουργία τῆς Σχολῆς Βυζαντι­νῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, τόσο στήν ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὅσο καί στά παραρτήματα.
Δέν θίγεται τό ὡράριο καί ἡ διαδικασία διανομῆς τοῦ συσσιτίου καθώς ἀπό ἑξαμήνου ἔχουν παγιωθεῖ μεταξύ 12:00΄ μ. καί 13:00΄ μ.μ. σέ συ­σκευασίες μιᾶς χρήσης.
Ἀναστέλλονται ὅλες οἱ προγραμματισμένες ἐπισκέψεις ἰδιωτῶν, φορέων καί συλλόγων στά Ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἡ εἴσοδος σέ αὐτά ἐπιτρέπεται μόνο στούς ἐργαζομένους καί τούς τροφίμους. Ἡ δια­δικασία προμήθειας ἐφοδίων θά ρυθμισθεῖ κατά περίπτωση.
Ἀνακαλοῦνται ὅλες οἱ ἤδη δοθεῖσες σέ Ἐνορίες, Μονές καί Χρι­στιανικούς Συλλόγους ἄδειες γιά τήν πραγματοποίηση ἐκδρομῶν ἐσωτερι­κοῦ καί εξωτερικοῦ καί ἀπαγορεύεται ὁ προγραμματισμός ἄλλων μέχρι τό Πάσχα.
Ἀναβάλλεται τό ἐαρινό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου τῶν Κατηχη­τικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου.
Ἀναβάλλεται ἡ προσκυνηματική ἐκδρομή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε­ως Λαρίσης καί Τυρνάβου, ἠ ὁποία εἶχε προγραμματισθεῖ ἀπό 1ης ἕως 7ης Ἰουλίου 2020 στήν Ἁγία Πετρούπολη Ρωσίας.
Ἀναβάλλεται ἡ τέλεση Ἱερῶν Ἀγρυπνιῶν γιά ὅλην τήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
Δέν ἀναστέλλεται ἠ λειτουργία κανενός Ἱεροῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ, οὔτε ἀναβάλλεται ἤ καταργεῖται ἡ τέλεση τῆς ὁποιασδήποτε Ἀκολουθίας. Μέ μέριμνα τῶν Προϊσταμένων καί τῶν Ἱεροψαλτῶν τῶν Ἱερῶν Ναῶν θά καταβληθεῖ προσπάθεια, ὥστε οἱ Ἀκολουθίες νά συντμηθοῦν καί νά διαρ­κοῦν λιγότερο ἀπό ὅ,τι συνήθως. Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι θά περικοποῦν οἱ Ἀκολουθίες, ἀλλά ὅτι δέν θά ψάλλονται ἀργά μέλη καί δέν θά γίνεται ἀνά­γνωση σέ ἀργό ρυθμό.
Τονίζεται καί πάλι πώς ὅλες οἱ Ἀκολουθίες τῆς περιόδου θά ἀνα­μεταδοθοῦν ραδιοφωνικά ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου στούς 96,3 χιλιοκύκλους τῶν FM. Αὐτό πρα­κτικά σημαίνει πώς ἡ μή μετάβαση στόν Ἱερό Ναό δέν θά ἀποστερεῖ τό κλί­μα καί τήν πνευματική ὠφέλεια τῆς ὅποιας Ἱερᾶς Ἀκολουθίας.
Τέλος, τονίζεται πώς τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἶναι ἀδιαπραγμάτευτο. Κανείς κίνδυνος μετάδοσης ἀσθενειῶν δέν ὑφίσταται ἀπό τό Ποτήριο τῆς Ζωῆς. Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου ἀνέ­χεται τή βραδεία προσέλευση στίς τελούμενες στούς Ἱερούς Ναούς Θεῖες Λειτουργίες ὅσων προτίθενται νά κοινωνήσουν, δέν ἀνέχεται ὅμως, τήν ὁ­ποιαδήποτε ἀμφισβήτηση ἤ περιορισμό γύρω ἀπό τό Ἱερό Μυστήριο.
Δέν ἐπιτρέπεται νά ξεχνᾶμε πώς ὅλοι εἴμαστε στά χέρια τοῦ Ἁγίου Θεοῦ, ὁ ὁποῖος προνοεῖ καί μεριμνᾶ κατά τόν πλέον συμφέροντα γιά τόν καθένα μας τρόπο.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

TOP NEWS