Τα Θεοφάνεια στη Σμύρνη

  • Dogma
Σμύρνη

Μὲ τὴν ἁρμόζουσα ἐκκλησιαστικὴ τάξι καὶ ἱεροπρέπεια ἑωρτάσθηκε ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων στὴ Σμύρνη.

 

Τὸ πρωΐ τοῦ Σαββάτου, 6 Ἰανουαρίου 2018, ἐτελέσθησαν, κατόπιν πρόφρονος ἀδείας τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν, στὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγ. Βουκόλου Σμύρνης ὁ Ὄρθρος τῆς ἑορτῆς, Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ ὁ Μ. Ἁγιασμός, προεξάρχοντος τοῦ Ποιμενάρχου τῆς νύμφης τοῦ Αἰγαίου, Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου. Πλῆθος πιστῶν κατέκλυσε τὸν ἱστορικὸ αὐτὸ ναὸ γιὰ νὰ μετάσχουν στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες καὶ στὴ Θεία Λειτουργία -μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης καὶ πολυάριθμοι προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν γειτονικὴ Χίο ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, τὴ Θεσσαλονίκη, τὴν Κόρινθο, τὴν Κρήτη κ.ἄ. -. Μεταξὺ αὐτῶν ἡ Εὐγεν. κ. Ἀργυρὼ Παπούλια, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος στὴ Σμύρνη, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέας Μιχαηλίδης, Βουλευτὴς Χίου, ἡ Εὐγεν. κ. Σεμὰ Πεκντάς, Δήμαρχος Κόνακ Σμύρνης, καὶ ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Κύρκος, τ. Βουλευτὴς ΠΑΣΟΚ, Β΄ Περιφερείας Θεσσαλονίκης. Κατ’ αὐτὴν προςῆλθε καὶ ἐχαιρέτισεν ἑορτίως τὸν Σεβ. Ποιμενάρχην ἡμῶν ὁ Σεβ. Ρωμαιοκαθολικὸς Ἀρχιεπίσκοπος Σμύρνης κ. Lorenzo Piretto.

_KS00641 _KS00778 2018-01-07-PHOTO-00000566

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος ἐπέδωκεν ἐπισήμως στὸν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο κ. Ἀθανάσιο Κατζιγκᾶ γράμμα διορισμοῦ αὐτοῦ ὡς τακτικοῦ Ἐφημερίου τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης καί ἐξέφρασεν εἰς αὐτὸν τὴν εὐαρέσκειάν του διὰ τὴν ὑπ’ αὐτοῦ προσφερομένην πρὸς τὴν Κοινότητα διακονίαν, συμβολικῶς δωρίσας εἰς αὐτὸν ἐπιστήθιον Σταυρὸν καὶ ἐπιγονάτιον. Ἐν συνεχείᾳ, ἀνεκοίνωσε τὸν διορισμὸν τῆς Εὐγεν. κ. Θεοδώρας Χατζούδη ὡς Β΄ Ἀντιπροέδρου τῆς Κοινότητος καὶ Ὑπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων καὶ τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Δημοσθένους Χαραλαμπίδου καὶ Νικολάου Χατζούδη ὡς μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, προσκαλέσας ὅλα τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τῆς Κοινότητος νὰ ἐργασθοῦν διὰ τὸ καλὸν αὐτῆς, τονίσας ὅτι «οὐδεὶς περισσεύει». Τέλος ἐχειροθέτησεν εἰς Ἀναγνώστην τὸν ἕλκοντα ἐκ Σμύρνης τὴν καταγωγὴν Ἐλλογιμ. κ. Ἀριστείδη Βικέτον, ἔγκριτο δημοσιογράφο καὶ ἀνταποκριτὴ τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐπραγματοποιήθη ἡ Τελετὴ Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν ἱστορικὴ παραλία τῆς Σμύρνης. Μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος καὶ προσκυνηταὶ ἔπεσαν στὰ νερὰ τοῦ Αἰγαίου Πελάγους γιὰ νὰ ἀνεύρουν τὸν Τίμιο Σταυρό, τὸν Ὁποῖον ἀνέσυρε προσκυνητὴς ἐξ Ἀθηνῶν. Μετὰ τὸ τέλος τῆς τελετῆς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος ὡς καὶ ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης, προέβησαν σέ δηλώσεις πρὸς τὰ Τουρκικὰ Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως. Ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος μεταξύ ἄλλων ἀναφέρθηκε στὸ νόημα τῆς Τελετῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατὰ τὴν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων ὡς ἁγιασμοῦ τῆς φύσεως καὶ εὐχήθηκε ὑγιεία, εἰρήνη καὶ κάθε ἀγαθὸ στοὺς Ὀρθοδόξους, Μουσουλμάνους καὶ λοιποὺς κατοίκους τῆς Σμύρνης καὶ τῆς Χώρας. Εὐχήθηκε, ἰδιαιτέρως, εἰρήνη γιὰ τὴν Χώρα μας ἡ ὁποία, ὅπως τόνισε, «εὑρίσκεται σὲ ἕνα σταυροδρόμι καὶ χρειάζεται σήμερα, περισσότερο ἀπὸ ποτέ, τὴν εἰρήνη καὶ τὴν εὐστάθεια». Κατέκλεισε δ’ εὐχαριστήσας τὶς ἁρμόδιες ἀρχὲς γιὰ τὴν συμβολὴ καὶ τὴν συμπαράστασι ποὺ παρέχουν πρὸς τὸ ποίμνιό του, ὥστε αὐτὸ νὰ ἀσκῇ ἀπρόσκοπτα τὰ θρησκευτικά του καθήκοντα. Ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης ἀναφέρθηκε στὴν πολυπολιτισμικότητα τῆς ἱστορικῆς Σμύρνης καὶ στὴν συνύπαρξη σέ αὐτὴν ἀνθρώπων διαφορετικῶν πολιτισμικῶν παραδόσεων καὶ εὐχήθηκε ἡ συνύπαρξη αὐτὴ νὰ συνεχίσει νὰ εἶναι εἰρηνικὴ καὶ καρποφόρος ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς τοπικῆς κοινωνίας.

Τὸ βράδυ τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, εὐλόγησε τὴν Ἁγιοβασιλόπιτταν τοῦ Ρωμαίηκου Πνευματικοῦ καὶ Πολιτιστικοῦ Συνδέσμου Σμύρνης στὴν εὐγενῶς παραχωρηθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Δήμου Konak Σμύρνης αἴθουσαν ἐκδηλώσεων (Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi). Ἡ χρυσῆ λίρα ἔλαχε στὴ Γενικὴ Πρόξενο τῆς Ἑλλάδος. Τὴν ἐκδήλωσιν ἐπλαισίωσαν μὲ καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα οἱ χορευτικοὶ σύλλογοι «Χίοι ἐν χορῷ» καὶ «Ἡ Δάφνη» ἐκ Χίου. Κατ’ αὐτὴν ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου, καὶ ἡ Εὐγεν. κ. Θεοδώρα Χατζούδη, Β΄ Ἀντιπρόεδρος τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος. Ὁ Πρόεδρος ἀνέγνωσε τὰ ἀπευθυνθέντα στὴν ἐκδήλωση μηνύματα ἐκ μέρους τῶν Δήμων Μενεμένης, Buca καὶ Karaburun καθὼς καὶ τῶν Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ), Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου καὶ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐξέφρασε δὲ τὶς θερμές του εὐχαριστίες γιὰ τὴν ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ ὑποστήριξη τῶν Ὁμογενειακῶν Ἱδρυμάτων τῆς Πόλεως πρὸς τὸν Σύνδεσμο καὶ τὴν Κοινότητα. Χαιρετισμοὺς ἀπηύθυναν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης, ἡ Εὐγεν. κ. Ἀργυρὼ Παπούλια, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος στὴ Σμύρνη, καὶ ἡ Εὐγέν. κ. Σεμὰ Πεκντάς, Δήμαρχος Κόνακ.

Τέλος, τὴν ἑπομένην, 7ην Ἰανουαρίου, τελέσθηκε στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Βουκόλου Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ὑπὸ τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν κ. Βαρθολομαίου, κατὰ τὴν ὁποία ἐκκλησιάσθησαν, κυρίως, τὰ Σλαυόφωνα μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης, ποὺ ἑορτάζουν τὰ Χριστούγεννα κατὰ τὸ Ἰουλιανὸν Ἡμερολόγιον. Τόσον κατὰ τὸν Ὄρθρον ὅσον καὶ κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν ἔψαλλε ρωσσιστὶ χορωδία Ρωσσίδων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, προετοιμασθεῖσα καταλλήλως ὑπὸ τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, ὁ ὁποῖος, γνώστης τῆς ρωσσικῆς γλώσσης καὶ τοῦ σλαυωνικοῦ λειτουργικοῦ τυπικοῦ τυγχάνων, σεπτῇ Πατριαρχικῇ ἀδείᾳ, κατόπιν εὐλαβοῦς παρακλήσεως τοῦ Ποιμενάρχου τῆς Σμύρνης, ὑποβληθείσης εἰς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην, ἔρχεται ἀρωγὸς εἰς τὴν θεραπείαν τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν τῶν σλαυοφώνων τῆς Ἰωνίας, διὸ καὶ συνελειτούργησε κατὰ τὴν τελεσθεῖσαν ταύτην Θείαν Λειτουργίαν, ἐλθὼν ἐπὶ τούτῳ ἐκ Πόλεως.

Σμύρνη, 8 Ἰανουαρίου 2018

TOP NEWS