Το Ευαγγέλιο της Κυριακής (17-7) με Νεοελληνική Απόδοση

  • Δόγμα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (Ματθ. ε’, 14-19) Εἶπεν ὁ Κύριος· ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασι αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν […]

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (Ματθ. ε’, 14-19)

Εἶπεν ὁ Κύριος· ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασι αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. Ὅς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

Νεοελληνική Απόδοση

Είπεν ο Κύριος: Σείς είσθε το φως του κόσμου· δεν είναι δυνατόν να κρυφθή πόλις, που βρίσκεται επάνω σε ένα βουνό. Ούτε ανάβουν λυχνάρι και το τοποθετούν κάτω από το μόδι, αλλά επάνω σ τον λυχνοστάτη και έτσι λάμπει σε όλους, που βρίσκονται εις το σπίτι. Έτσι πρέπει να λάμψη το φως σας εμπρός στους ανθρώπους, για να ιδούν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας που είναι εις τον ουρανό».

«Μη νομίσετε ότι ήλθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήλθα να καταργήσω, αλλά να εκπληρώσω. Αλήθεια σας λέγω, έως ότου παρέλθη ο ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα ή μικρή στιγμή δεν θα καταργηθή από τον νόμο, μέχρις ότου γίνουν όλα. Εκείνος λοιπόν που θα παραβή μία από τις εντολές αυτές τις ελάχιστες και διδάξη τους άλλους να κάνουν το ίδιο, αυτός θα ονομασθή ελάχιστος στη βασιλεία των ουρανών, ενώ εκείνος που τις εφαρμόζει και τις διδάσκει, αυτός θα ονομασθή μεγάλος στη βασιλεία των ουρανών.

TOP NEWS