Υπεγράφη το κείμενο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου: «Ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνω κόσμω»

  • Dogma
αγίας και μεγάλης συνόδου

Κατά την χθεσινοαπογευματινή Συνεδρίαση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου των Προκαθημένων, Δευτέρα 20 Ιουνίου, συζητήθηκε το σχετικό κείμενο.

Στο κείμενο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, πρόταση τροποποίησης είχε καταθέσει η Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία αναφερόταν σε τρία σημεία.

Το πρώτο ζητούσε την εξής τροποποίηση: «Ὡς προϋπόθεσις μιᾶς εὐρυτέρας ἐν προκειμένῳ συνεργασίας δύναται νά χρησιμεύσῃ ἡ κοινή ἀποδοχή τῆς ὑψίστης ἀξίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Αἱ κατά τόπους Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι είναι δυνατόν νά συμβάλουν εἰς τήν διαθρησκειακήν συνεννόησιν καί συνεργασίαν, δια την ειρήνική συνύπαρξη και κοινωνικήν συμβίωσιν των λαών, χωρίς τούτο να συνεπάγεται οιανδήποτε θρησκευτικόν συγκρητισμόν».

Η πρόταση αυτή της Εκκλησίας της Ελλάδος έγινε αποδεκτή.

Δεύτερον από το κείμενο «Περί Ελευθερίας και ευθύνης. 1. Ἕν ἐκ τῶν ὑψίστων δώρων τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπον, τόσον ὡς συγκεκριμένον φορέα τῆς εἰκόνος τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ, ὅσον καί ὡς κοινωνίαν προσώπων ἀντανακλώντων κατά χάριν διά τῆς ἑνότητος τοῦ ἀνθρωπίνου γένους τήν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Τριάδι ζωήν καί κοινωνίαν τῶν θείων προσώπων, ἀποτελεῖ τό θεῖον δῶρον τῆς ἐλευθερίας». Η Εκκλησία της Ελλάδος ζήτησε να διαγραφεί η φράση «τόσον ὡς συγκεκριμένον φορέα τῆς εἰκόνος τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ, ὅσον καί ὡς κοινωνίαν προσώπων ἀντανακλώντων κατά χάριν διά τῆς ἑνότητος τοῦ ἀνθρωπίνου γένους τήν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Τριάδι ζωήν καί κοινωνίαν τῶν θείων προσώπων» και να παραμείνει «Περί Ελευθερίας και ευθύνης. 1. Ἕν ἐκ τῶν ὑψίστων δώρων τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπον είναι η ελευθερία του».

Και η πρόταση αυτή της Εκκλησίας της Ελλάδος έγινε αποδεκτή.

Τρίτον, στο θέμα των όρων άνθρωπος» και ανθρώπινο πρόσωπο» προτάθηκε από την Εκκλησία της Ελλάδος χάριν ενοποίησης του κειμένου να γραφεί παντού ο όρος «άνθρωπος». Στο σημείο αυτό αποφασίσθηκε να παραμείνει το κείμενο ως έχει.

Πηγή: Ecllesia – Ρεπορτάζ Μάκης Αδαμόπουλος

TOP NEWS