Ζ’ Διεθνές Συνέδριο – Οι φι­λε­λεύ­θε­ροι θε­σμοί του Α­γώ­νος της Ελ­λη­νι­κής Ε­πα­να­στά­σε­ως –

  • Dogma
τρίτη

Η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος προα­να­κοι­νώ­νει ό­τι πραγ­μα­το­ποι­εί­ται α­πό τις 18 ε­ως και τις 20 Ο­κτω­βρί­ου 2018 το Ζ΄ Δι­ε­θνές Ε­πι­στη­μο­νι­κό Συ­νέ­δριο, το ο­ποί­ο εν­τάσ­σε­ται στη σει­ρά των δέ­κα (10) Ε­πι­στη­μο­νι­κών Συ­νε­δρί­ων για τα 200 χρό­νια της Ελ­λη­νι­κής Ε­πα­να­στά­σε­ως (1821-2021). Το Συ­νέ­δριο ε­φέ­τος έ­χει ως κεν­τρι­κό θέ­μα: «Οι φι­λε­λεύ­θε­ροι θε­σμοί του Α­γώ­νος της Ελ­λη­νι­κής Ε­πα­να­στά­σε­ως». Ει­δι­κοί ε­πι­στή­μο­νες και ερευ­νη­τές θα πα­ρου­σιά­σουν σχε­τι­κές ει­ση­γή­σεις.

Η ε­πί­ση­μη έ­ναρ­ξη και η Πρώ­τη Συ­νε­δρί­α θα λά­βουν χώ­ρα την 18η Ο­κτω­βρί­ου στις 18:30, στην Αί­θου­σα Εκ­δη­λώ­σε­ων του Συ­νο­δι­κού Με­γά­ρου της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, Ι­α­σί­ου 1, κα­τά την ο­ποί­α θα χαι­ρε­τή­σει ο Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Αρ­χι­ε­πί­σκο­πος Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρώ­νυ­μος και θα κηρύξει την έναρξή του ο Ε­ξο­χώ­τα­τος Πρό­ε­δρος της Ελ­λη­νι­κής Δη­μο­κρα­τί­ας κ. Προ­κό­πιος Παυ­λό­που­λος, ως πρώ­τος Ει­ση­γη­τής αυτού.

Η δεύ­τε­ρη και η τρί­τη Συ­νε­δρί­α θα λά­βουν χώ­ρα την Πα­ρα­σκευ­ή 19 Ο­κτω­βρί­ου και α­πό ώ­ρες 09.00-13.30 και 17.00-20.30 αν­τι­στοί­χως στον ί­διο χώ­ρο.

Η τέταρτη και τελευταία Συ­νε­δρί­α θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ο­κτω­βρί­ου και α­πό ώ­ρες 09.00-13.30 αν­τι­στοί­χως στον ί­διο χώ­ρο.

Οι ει­ση­γή­σεις των προ­η­γου­μέ­νων έ­ξι (6) Δι­ε­θνών Ε­πι­στη­μο­νι­κών Συ­νε­δρί­ων έ­χουν ή­δη εκ­δο­θεί σε τό­μους α­πό τις εκ­δό­σεις «Αρ­χον­τα­ρί­κι» και εί­ναι στη δι­ά­θε­ση των εν­δι­α­φε­ρο­μέ­νων.

Τη δι­ορ­γά­νω­ση έ­χει α­να­λά­βει η Ει­δι­κή Συ­νο­δι­κή Ε­πι­τρο­πή Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος υ­πό την προ­ε­δρί­α του Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Δη­μη­τριά­δος και Αλ­μυ­ρού κ. Ι­γνα­τί­ου. Πρό­ε­δρος της Επι­στη­μο­νι­κής Ε­πι­τρο­πής εί­ναι ο ι­στο­ρι­κός κ. Κων­σταν­τί­νος Σβο­λό­που­λος, μέ­λος της Α­κα­δη­μί­ας Α­θη­νών.

Κατά τη διάρκεια του Συ­νε­δρί­ου θα δο­θούν Βε­βαι­ώ­σεις πα­ρα­κο­λου­θή­σε­ως αυ­τού α­πό την Γραμ­μα­τεί­α της Ει­δι­κής Συνο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος σε ό­σους το ε­πι­θυ­μούν.

 

(Πλη­ρο­φο­ρί­ες: Αρ­χιμ. Βαρ­θο­λο­μαί­ος Αν­τω­νί­ου-Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δης, Γραμ­μα­τεύς της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής, τηλ. 210-7272214-5).

 

 

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ