Ανακοινωθέν της Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνελεύσεως της Μπενελούξ

  • Δόγμα

Οἱ Ἐπίσκοποι προσευχήθησαν διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρώην Βελγίου κυροῦ Παντελεήμονος , ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη τὴν 24ην Ἰανουαρίου 2023 καὶ ποὺ διετέλεσεν πρόεδρος τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ ἀπὸ τῆς συστάσεώς της τὸ 2010 ἕως καὶ τὸ 2013.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελοὺξ (CEOB) συνεκλήθη κατὰ τὴν 26ην συνεδρίασίν της, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη εἰς τὴν ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου, εἰς Βρυξέλλας, τὴν Τρίτην 6 Ἰουνίου 2023 ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον) κ. Ἀθηναγόρου καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δούβνης κ. Ἰωάννου (Ἀρχιεπισκοπὴ Ἐνοριῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως εἰς τὴν Δυτικὴν Εὐρώπην-Πατριαρχεῖον Μόσχας), τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νέαμτς κ. Μάρκου, ἐκπροσώπου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰωσὴφ (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας), τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Δοσιθέου (Πατριαρχεῖον Γεωργίας), τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἀντωνίου (Πατριαρχεῖον Βουλγαρίας) καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀπολλωνιάδος κ. Ἰωακείμ, Βοηθοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον).

Οἱ Ἐπίσκοποι προσευχήθησαν διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρώην Βελγίου κυροῦ Παντελεήμονος , ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη τὴν 24ην Ἰανουαρίου 2023 καὶ ποὺ διετέλεσεν πρόεδρος τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ ἀπὸ τῆς συστάσεώς της τὸ 2010 ἕως καὶ τὸ 2013.

Περιέγραψαν τὸ Προσκύνημα τῶν μελῶν τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ εἰς τὴν Γεωργίαν, ἐμοιράσθησαν τὰς ἐντυπώσεις καὶ τὰς ἐμπειρίας των ἀπό τὴν προσκυνηματικὴν αὐτὴν ἐκδρομὴν άλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν συνάντησίν των μετὰ τοῦ Μακαριωτάτου Πᾳτριάρχου Γεωργίας κ. Ἠλιοῦ.

Οἱ ἐπίσκοποι ἀντήλλαξαν ἀπόψεις διὰ τὰ προβλήματα καὶ τὰς προοπτικὰς σχετικῶς ὡς πρὸς τὴν ἀναγνώρισιν τῶν Ὀρθοδόξων ἐνοριῶν εἰς τὀ Βέλγιον. Ἡ Φλάνδρα ἤρχισεν ἐκ νέου τὰς ἀναγνωρίσεις τῶν ἐνοριῶν.

Ἐπληροφορήθησαν περὶ τῶν ἐξελίξεων τῆς παρουσίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ὁλλανδίαν καὶ διὰ τὰς ἐκκλησιαστικὰς θερινὰς κατασκηνώσεις νέων ποὺ λειτουργοῦν ἐκεῖ καὶ ποὺ ἐφέτος θὰ πραγματοποιηθοῦν ἀπὸ 23 ἕως καὶ 29 Ἰουλίου 2023 εἰς Hoge Rielen (Βέλγιον).

Συνεζήτησαν ἐπίσης διὰ τὰς προσπαθείας ποὺ γίνονται διὰ τὴν διαφύλαξιν τῆς διδασκαλίας τῶν θρησκευτικῶν εἰς τὴν Βαλλονίαν ὅπου φαίνεται νὰ ἀντιμετωπίζῃ δυσκολίας καὶ ἀπηύθηναν ἔκκλησιν διὰ ὑποψηφίους διδάσκοντες κατόπιν αἰτήσεώς των εἰς τὴν Διοίκησιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸ Βέλγιον.

Οἱ ἐπίσκοποι ἐνημερώθησαν ἐπίσης διὰ τὰς ἀλλαγὰς καὶ τὸ καθεστὼς εἰς τὴν ὑπηρεσίαν ποιμαντικῆς φροντίδος τῶν φυλακῶν εἰς τὸ Βέλγιον καὶ κάνουν ἐπίσης ἔκκλησιν διὰ ὑποψηφίους.

Ἀνεφέρθησαν εἰς τὴν σημασίαν τῶν διορθοδόξων συλλειτούργων κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Μεγάλης Τεσαρακοστῆς εἰς τὰς τρεῖς χώρας τῆς Μπενελοὺξ, καὶ εἰς ἄλλας περιπτώσεις, ὡς ἰσχυρὸν σημεῖον τῆς ἑνότητος τῆς πίστεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρὰ τὰ τρέχοντα προβλήματα.

Οἱ ἐπίσκοποι, τέλος, ἀντήλλαξαν πληροφορίας καὶ νέα ἀπὸ τὰς ἀντιστοίχους ἐπισκοπάς των.

Ἡ ἑπομένη συνεδρίασις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ προβλέπεται διὰ τὴν 6ην Νοεμβρίου 2023.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελοὺξ ἐδημιουργήθη κατόπιν τῆς ἀποφάσεως τῆς 4ης Προσυνοδικῆς Διασκέψεως ποὺ συνεκλήθη εἰς τὸ Chambésy (Γενεύη) τὸν Ἰούνιον τοῦ 2009.

TOP NEWS