Δεν τίθεται θέμα ακύρωσης της Πανορθόδοξης

  • Dogma
Πανορθόδοξης

Σαφές μήνυμα ότι θα διεξαχθεί κανονικά η Πανορθόδοξη Διάσκεψη στην Κρήτη τις καθορισμένες ημερομηνίες εξέδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο με αφορμή δημοσιεύματα που ήθελαν να ακυρώνεται. Καλεί μάλιστα όλους τους Προκαθημένους «να αρθούν εις το ύψος των περιστάσεων» και να συμμετάσχουν στις εργασίες.

Ακολουθεί ολόκληρο το δελτίο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

Συνήλθε σήμερον εκτάκτως, υπό την προεδρίαν της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, εις συνεδρίαν, η Ιερά Ενδημούσα Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς επισκόπησιν της πορείας της χάριτι Θεού συγκληθείσης και ήδη επί θύραις Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Η Ιερά Ενδημούσα Σύνοδος, μετ᾿ εκπλήξεως και απορίας επληροφορήθη τας εσχάτως εκφρασθείσας θέσεις και απόψεις ενίων αδελφών Ορθοδόξων Εκκλησιών και, αξιολογήσασα αυτάς, διεπίστωσεν ότι ουδέν θεσμικόν πλαίσιον υφίσταται προς αναθεώρησιν της ήδη δρομολογηθείσης συνοδικής διαδικασίας. Όθεν, αναμένεται, οι Προκαθήμενοι των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών, συμφώνως προς τον Κανονισμόν Οργανώσεως και Λειτουργίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, να προσκομίσουν τας τυχόν «προτάσεις τροπολογιών, διορθώσεων ή προσθηκών εις τα ομοφώνως εγκριθέντα κείμενα υπό Προσυνοδικών Πανορθοδόξων Διασκέψεων και των Συνάξεων των Προκαθημένων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως» (βλ. άρθρον 11), προς τελικήν διαμόρφωσιν και απόφανσιν κατά τας εργασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, τη επικλήσει του Παναγίου και Τελεταρχικού Πνεύματος.

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, ως πρωτεύθυνος Εκκλησία διά την διασφάλισιν της ενότητος της Ορθοδοξίας, καλεί άπαντας να αρθούν εις το ύψος των περιστάσεων και να μετάσχουν εις τας, κατά τας προκαθωρισμένας ημερομηνίας, εργασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, ως πανορθοδόξως απεφασίσθη και υπεγράφη τόσον υπό των Προκαθημένων εις τας Ιεράς Συνάξεις αυτών όσον και υπό των εξουσιοδοτημένων εκάστοτε Αντιπροσωπειών καθ᾿ όλην την μακράν προπαρασκευαστικήν της Συνόδου διαδικασίαν.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ