Η διπλωματική Αντιπρόσωπος της Ουγγαρίας στον Ιεροσολύμων Θεόφιλο

  • Δόγμα

Ἐπί τῷ ἐγνωσμένῳ ἐμπράκτῳ ἐνδιαφέροντι τούτῳ ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τήν κ. Rita Herencsár καί ηὐχήθη εἰς αὐτήν καλήν ἐπιτυχίαν εἰς τήν συνέχισιν τῆς ὑψηλῆς διπλωματικῆς ἀποστολῆς τῆς ἐκπροσωπήσεως τῆς χώρας αὐτῆς.

Τήν Τετάρτην, 23ην Μαΐου / 5ην Ἰουνίου 2024, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν τήν διπλωματικήν ἀντιπρόσωπον τῆς Οὑγγαρίας εἰς τήν Ραμάλλαν κ. Rita Herencsár ἐπί τῇ ἀφυπηρετήσει αὐτῆς ἐνταῦθα.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῶν ἀγαθῶν σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Οὑγγαρίας, περί τῶν ἐπισκέψεων τοῦ Μακαριωτάτου εἰς Οὑγγαρίαν καί περί τῆς ἐμπράκτου ὑποστηρίξεως τῆς Οὑγγαρίας εἰς τούς Χριστιανούς τῆς Ἁγίας Γῆς διά παροχήν ὑποτροφιῶν εἰς φοιτητάς, ἅμα δέ καί διά τῆς οἰκονομικῆς ἐπιχορηγήσεως τῆς ἀνακαινίσεως τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως τῆς Βηθλεέμ καί τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἐπί τῷ ἐγνωσμένῳ ἐμπράκτῳ ἐνδιαφέροντι τούτῳ ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τήν κ. Rita Herencsár καί ηὐχήθη εἰς αὐτήν καλήν ἐπιτυχίαν εἰς τήν συνέχισιν τῆς ὑψηλῆς διπλωματικῆς ἀποστολῆς τῆς ἐκπροσωπήσεως τῆς χώρας αὐτῆς.

TOP NEWS