Ένταση στα Ιεροσόλυμα. Υπερ-ορθόδοξοι Εβραίοι κατά του Πατριαρχείου (φωτο)

  • Dogma

Έβαλαν αλυσίδες σε παρεκκλήσιο του Πατριαρχείου και προσπάθησαν να το καταπατήσουν

Dogma Newsdesk

Ένταση μεταξύ στελεχών του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και υπερορθόδοξων νεαρών Εβραίων προκλήθηκε, στην κατακόμβη της Πεντηκοστής στην Ιερουσαλήμ, με αποτέλεσμα να κλιθούν οι αστυνομικές αρχές για να προστατεύσουν τους Αγιοταφίτες .

Όπως ανακοίνωσε το Πατριαρχείο, η ομάδα των νεαρών διέρρηξε το παρεκκλήσιο και τοποθέτησε στην πόρτα του, αλυσίδα με λουκέτο.

Όταν πήγαν στο σημείο οι εκπρόσωποι του Πατριαρχείου με επικεφαλής τον αρχιγραμματέα, Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχο μαζί με τους αστυνομικούς και μέλη του τμήματος χριστιανικών υποθέσεων του υπουργείου Θρησκευμάτων του Ισραήλ , ομάδα περίπου δέκα νεαρών από την κοντινή Συναγωγή πλησίασε στο σημείο αμφισβητώντας την δικαιοδοσία του Πατριαρχείου στο παρεκκλήσιο.

Παρά την επέμβαση των αρχών ασφαλείας η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο με αποτέλεσμα οι νεαροί να μπουν με τη βία στο παρεκκλήσι απ’ όπου αρνούνταν να αποχωρήσουν.

Στην υπόθεση παρενέβη και το ελληνικό γενικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ, όπως και ο Δήμος της πόλης.

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 25ης Μαΐου/7ης Ἰουνίου 2013, οἱ ἱεροσπουδασταί τῆς ἐπί τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών Πατριαρχικῆς – Ἱερατικῆς Σχολῆς τοῦ Πατριαρχείου παρετήρησαν ὅτι ἄγνωστοι εἶχον παραβιάσει τήν σιδηρᾶν καγκελλωτήν θύραν τοῦ παρεκκλησίου – κατακόμβης τῆς Πεντηκοστῆς, εἶχον ἀφήσει ἐντός αὐτοῦ θρησκευτικά βιβλία καί ἕτερα αὐτῶν ἀντικείμενα καί εἶχον κλείσει αὐτό μέ ἰδίαν αὐτῶν ἀλυσίδα καί κλειδαριάν.

Τό ἐν λόγῳ ὑπόγειον παρεκκλήσιον εἶχεν άνασκαφῆ ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Τιμοθέου καί ἐκτός ὡρισμένων ἄλλων περιπτώσεων χρησιμοποιεῖται καί τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἑκάστου ἔτους διά τήν ἀνάγνωσιν μιᾶς τῶν εὐχῶν τῆς Πεντηκοστῆς- Γονατιστῆς κατά τήν λιτανείαν ἀπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Τριάδος πρός τόν τάφον τοῦ προφητάνακτος Δαβίδ καί τό ὑπερῷον.

Οἱ ἰδόντες τό γεγονός τοῦτο μαθηταί ἐνημέρωσαν τόν Σχολάρχην Ὁσιολογιώτατον π. Φώτιον περί τούτου, οὗτος δέ ἁρμοδίως ἐνημέρωσε τό Πατριαρχεῖον, τό δέ Πατριαρχεῖον ἀκολούθως τό Τμῆμα Χριστιανικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραῆλ καί τήν Ἰσραηλινήν Ἀστυνομίαν.

«Διαγενομένου τοῦ Σαββάτου», τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς μετά τή θείαν Λειτουργίαν, ὁ Σχολάρχης π. Φώτιος καί ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης Ἀρίσταρχος μετέβησαν ἐπί τόπου καί τῇ καθοδηγήσει τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας ἐδοκίμασαν νά ἀπελευθερώσουν τό παρεκκλήσιον ἀπό τῆς τεθείσης εἰς τήν θύραν αὐτοῦ ἀλυσίδος καί νά εἰσέλθουν.

Τότε ἐνεφανίσθησαν πιθανῶς ἐκ τῆς πλησιοχώρου Συναγωγῆς τοῦ τάφου τοῦ προφητάνακτος Δαβίδ δέκα περίπου ἀκραῖοι θρησκευόμενοι Ἰσραηλινοί, διαμαρτυρόμενοι κρατοῦντες ἀνά χεῖρας τήν Βίβλον, ἀναγιγνώσκοντες καί προσευχόμενοι φωνασκοῦντες, ἀρνούμενοι τήν δικαιοδοσίαν τοῦ Πατριαρχείου καί ἐμποδίζοντες ἀκόμη καί τήν Ἀστυνομίαν νά εἰσέλθῃ καί νά ἐξαγάγῃ τά ἐντός τοῦ παρεκκλησίου ἀφεθέντα ἀντικείμενα αὐτῶν.

Ἐν τῷ μεταξύ γυνή θρησκευομένη, κεκαλυμμένη τήν κεφαλήν, καταφθάσασα, ἤρχισεν ἐπιπλήττουσα ἀγρίως τούς ἀντιπροσώπους τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ἀστυνομίας καί δημιουργήσασα ἄνοιγμα εἰς τό καγκελλωτόν περίφραγμα τοῦ παρεκκλησίου, εἰσήγαγεν ἄνωθεν ἐπί παρουσίᾳ τῆς Ἀστυνομίας τρεῖς βοστρυχωτούς νεανίας.

Τούτων ἐξελισσομένων, ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς καί ὁ Σχολάρχης ἐνημέρωσαν τήν Α. Θ. Μακαριότητα τόν Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, ὂντα εἰς Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας, διά ποιμαντικήν ἐπίσκεψιν, τόν κ. Σεζάρ Μαρζίε Ὑπεύθυνον τοῦ Τμήματος Χριστιανικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραῆλ, τόν ἐπί τῶν Χριστιανικῶν Ὑποθέσεων Σύμβουλον τῆς Δημαρχίας Ἱεροσολύμων κ. Δαβίδ Κόρεν καί τόν Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Ἰσραήλ κ. Σωτήριον Ἀθανασίου, ὁ ὀποῖος καί κατέφθασε ἐπί τόπου μετ’ ὀλίγον μετά τῶν Νομικῶν Συμβούλων τοῦ Πατριαρχείου.

Μετά πάροδον διώρου περίπου καί κατόπιν πολλῶν προσπαθειῶν ἡ Ἀστυνομία ἐξήγαγε ἂκοντας καί διαμαρτυρομένους τούς αὐθαιρέτως εἰσπηδήσαντας εἰς ξένην ἰδιοκτησίαν καί θρησκευτικόν χῶρον τοῦ Πατριαρχείου μετά προθέσεως καταλήψεως καί ἰδιοποιήσεως αὐτοῦ καί τά ἀντικείμενα αὐτῶν καί ἐκλείδωσε το παρεκκλήσιον διά τῶν κλειδῶν τῶν φυλασσομένων ἐν τῇ Σχολῇ. Παρά ταῦτα ἡ διαμαρτυρομένη γυνή ἐπέθεσε νέαν ἀλυσίδα μετά κλειδαριᾶς.

Μετά ταῦτα ἡ Νομική Ὑπηρεσία τοῦ Πατριαρχείου μετά τοῦ Σχολάρχου ἒδωσαν κατάθεσιν εἰς τήν Ἀστυνομίαν Ἱεροσολύμων μετ’ ἀποδεικτικῶν στοιχείων τῆς ἰδιοκτησίας τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν χῶρον τοῦτον διά τήν πλήρη διευθέτησιν τοῦ προβλήματος διά τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς διασαλευθείσης τάξεως.

Τό Πατριαρχείον Ἱεροσολύμων καταδικάζει τήν παράνομον καί ἂδικον ταύτην πρᾶξιν ἐπιβουλῆς τῆς ἰδίας αὐτοῦ περιουσίας και δή εἰς θρησκευτικόν προσκυνηματικόν αὐτοῦ χῶρον, εὐχαριστεῖ τήν Ἰσραηλινήν Ἀστυνομίαν διά τήν συμπαράστασιν αὐτῆς εἰς τήν ἐπί τοῦ λόφου τῆς Ἀγίας Σιών προσκυνηματικήν αὐτοῦ ἰδιοκτησίαν και ἐπιφυλάσσεται νά συνεχίσῃ τάς ἐνεργείας αὐτοῦ διά τήν ὁλικήν ἐπίλυσιν τοῦ προβλήματος.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ