Εορτή Αγίας Αικατερίνης στην παλαιά πόλη Ιεροσολύμων και το Όρος Σινά (βίντεο)

  • Dogma
ιεροσολύμων

Την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου, 8 Δεκεμβρίου 2016 με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάστηκε η μνήμη της Αγίας Ενδόξου μεγαλομάρτυρος και πανσόφου Αικατερίνης στην παλαιά πόλη Ιεροσολύμων.

Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη κατήγετο ἀπό τήν Ἀλεξάνδρειαν πεπροικισμένη παρά τοῦ Θεοῦ διά φυσικῶν χαρισμάτων διακρινομένη ἐπί παιδείᾳ καί σοφίᾳ καί συνδιαλεχθεῖσα μετά τῶν φιλοσόφων τῆς θύραθεν παιδείας καί ὁμολογήσασα τόν Χριστόν εὐθαρσῶς καί συλληφθεῖσα διά τοῦτο καί βασανισθεῖσα καί ἀποτμηθεῖσα τήν κεφαλήν ὑπό Μαξεντίου τοῦ βασιλέως.

Ἡ μνήμη τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης ἑωρτάσθη εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτῆς Ἱεράν Μονήν, τήν ἀπέχουσαν ὀλίγα μόνον μέτρα βορείως τοῦ Πατριαρχείου δι’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί θείας Λειτουργίας ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί διακόνων, ψάλλοντος τοῦ πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Μοναστηριακοῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου καί συμμετέχοντος εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν, προσκυνητῶν καί ἐντοπίων μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας καί Ἀραβοφώνων Ὀρθοδόξων.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας προσῆλθε μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά προσκύνησιν.  Εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν μετέσχε καί ἡ εὑρισκομένη διά προσκύνημα εἰς Ἱεροσόλυμα σύζυγος τοῦ Προέδρου τῆς  Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ.  Ἀναστασιάδου.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Στέφανος ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης εἰς τό ὄρος Σινᾶ

Διά τήν ἑορτήν τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης εἰς τήν ἀρχαίαν αὐτῆς Μονήν ἐν Σινᾷ μετέβη ἀντιπροσωπεία τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τῆς ὁποίας προΐστατο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ.

Ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς Α.Θ.Μ. ἐγένετο ἐνθέρμως δεκτή  ὑπό τοῦ  Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ κ. Δαμιανοῦ καί τῶν Σιναϊτῶν Πατέρων μετέχουσα τῶν ἑορτασμῶν, μετά τῶν συνοδευόντων αὐτόν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί ἐπέστρεψε μετά τήν ἑορτήν εἰς τά Ἱεροσόλυμα, δοξολογοῦσα τόν Θεόν καί τήν μεγαλομάρτυρα ἁγίαν Αἰκατερίνην.

065 050 30 21-1 19-1 016 05 005 0005 003 001 0002

TOP NEWS