Εορτή Αγίου Βασιλείου στην Ιερά Μονή Αγίου Βασιλείου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

  • Dogma
ιεροσολύμων

Με θρησκευτική ευλάβεια εορτάσηκε η μνήμη του Αγίου Βασιλείου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, όχι μόνο στο Ναό της Αναστάσεως, αλλά και στην ομώνυμη Ιερά Μονή Αγίου Βασιλείου.

Την Ιερά Μονή Αγίου Βασιλείου, η οποία βρίσκεται δυτικώς του Πατριαρχείου, καθ’ οδόν προ τη Νέα Πύλη του τείχους των Ιεροσολύμων, είχε ανακαινίσει ο μακαριστός εκ Κύπρου Αρχιεπίσκοπος Ασκάλωνος Αρκάδιος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας:

Τό Σάββατον, 1ην / 14ην Ἰανουαρίου 2017, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, οὐχί μόνον εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἀλλά καί εἰς τήν ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, τήν κειμένην δυτικῶς τοῦ Πατριαρχείου, καθ᾽ ὁδόν πρός τήν Νέαν Πύλην τοῦ τείχους τῶν Ἱεροσολύμων.

Τήν Μονήν ταύτην εἶχεν ἀνακαινίσει ὁ μακαριστός ἐκ Κύπρου Ἀρχιεπίσκοπος Ἀσκάλωνος Ἀρκάδιος, τήν ἁγιογράφησιν τοῦ εἰκονοστασίου αὐτῆς εἶχε φιλοτεχνήσει ὁ Κύπριος ἁγιογράφος μοναχός Παῦλος, ὁ διαβιώσας περί τήν δεκαετίαν τοῦ 1960 εἰς τήν παρά τόν Χοζεβᾶν Σκήτην τῆς Ἁγίας Ἄννης καί εἶχεν ἀνακαινίσει τόν Ναόν αὐτῆς ὁ ἐκ Κερκύρας προσφάτως ἀποθανών Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης Κελαδίων.

15 02 03 16 14 13 11

Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ἐτιμήθη καί εἰς τήν Μονήν αὐτήν ὡς Οἰκουμενικός διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας, ὑπερασπίζων τό δόγμα τοῦ ὁμοουσίου τοῦ Υἱοῦ πρός τόν Πατέρα καί ὡς ἀπαράμιλλος ἐργάτης φιλανθρωπίας ἐν τῇ Βασιλειάδι καί πέραν ταύτης, ὡς «κατακοσμήσας τά ἤθη τῶν ἀνθρώπων» θεωρίᾳ τε καί πράξει.

Εἰς τό μικρόν ὡς ἄνω παρεκκλήσιον ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ᾽ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Καλλίστου, ψαλλουσῶν μοναζουσῶν τοῦ Πατριαρχείου καί προσευχομένου ἀθρόου ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν καί προσκυνητῶν.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας ἐπεσκέφθη τό παρεκκλήσιον διά προσκύνησιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν. Τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν καί ὅλον τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη μέ κέρασμα ἡ καλῶς ἐπιμελουμένη τῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὁσιολογιωτάτη μοναχή Θέκλα.

TOP NEWS