Εορτή Περιτομής του Κυρίου και Αγίου Βασιλείου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (βίντεο)

  • Dogma
εορτή

Στις 14 Ιανουαρίου 2017 εορτάστηκαν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η μνήμη της κατά σάρκας Περιτομής του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλλά και η μνήμη του Αγίου Βασιλείου.

Τήν μεταμεσονύκτιον ὥραν τῆς 1ης / 14ης Ἰανουαρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς κατά σάρκα Περιτομῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, οὐρανοφάντορος τοῦ Μεγάλου.

Ὁ κατά σάρκα ἐκ τῆς Παρθένου τεχθείς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, δίδων ἡμῖν παράδειγμα ὑπακοῆς, κατεδέχθη συμφώνως πρός τόν Μωσαϊκόν Νόμον τήν ὀγδόην ἡμέραν ἀπό τῆς Γεννήσεως Αὐτοῦ περιτομήν τῆς σαρκός, (Λουκ. 2,5), ἵνα τάμῃ τόν Νόμον καί Νόμῳ τμηθέντος εἰσαχθῇ Χάρις ὁ δέ Ἅγιος Βασίλειος εἶναι Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας, ζήσας τόν 4ον αἰῶνα, ὑπέρμαχος τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Νικαίας καί ἐργάτης ἄκρας φιλανθρωπίας διά τῆς «Βασιλειάδος».

Διά τήν ἑορτήν ταύτην κατῆλθε τήν ὡς ἄνω ἡμέραν ἀπό τῆς δωδεκάτης μεταμεσονυκτίου ὥρας εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί μετά τόν Ὄρθρον ἐν αὐτῷ προεξῆρξε τῆς θείας Λειτουργίας εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Πέλλης κ. Φιλουμένου, καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὧν πρῶτος ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος, τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου καί τῶν Ἱεροδιακόνων Εὐλογίου καί Ἀναστασίου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου δεξιά καί τοῦ εὐλαβοῦς προσκυνητοῦ κ. Ἀλβανοῦ ἀριστερά, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου, τῆς κας Μοροπούλου καί μετεχόντων ἐν εὐλαβείᾳ καί κατανύξει πολλῶν προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας καί Οὐκρανίας.

Μετά τήν θείαν Εὐχαριστίαν καί τήν Ἀπόλυσιν ἠκολούθησε λιτανεία τρίς πέριξ τοῦ Παναγίου Τάφου καί ἀνά τά προσκυνήματα μετά περιφορᾶς τοῦ λειψάνου τῆς τιμίας χειρός τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

Τῆς λιτανείας ληξάσης, ἔλαβε χώραν ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. ἡ κοπή τῆς Βασιλόπιττας τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου.

Ἐν συνεχείᾳ, τῶν κωδώνων κρουομένων, ἐγένετο ἡ ἄνοδος εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα.

Τήν πρωΐαν μετά τήν θ. Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ὁ Μακαριώτατος ἔκοψε τήν Βασιλόπιτταν τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων εἰς τό Ἐπιτροπικόν.

Τήν μεσημβρίαν παρετέθη τράπεζα, προσκεκλημένου τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα, τοῦ ὀδοντιάτρου κ. Ἰωάννου Τλήλ, τῆς κας Μοροπούλου καί τῶν μελῶν τῆς Διεπιστημονικῆς Ὁμάδος τοῦ Ε.Μ.Π. καί ὅλων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

DSC_7333 06 03 13 09 01 01 (1)

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ