Η εορτή των Χριστουγέννων στις Βρυξέλλες – ΦΩΤΟ

  • Dogma
Βρυξέλλες

Με λαμπρότητα τελέσθηκε η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία επί τη εορτή της Γεννήσεως του Σωτήρος Χριστού, την Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2016, στο Μητροπολιτικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Βρυξελλών, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Αθηναγόρου και με τη συμμετοχή κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως και άλλων Μητροπόλεων. 

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στις Βρυξέλλες ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε σε όλους τα χρόνια πολλά επί τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων.

dsc_3709 dsc_3723 dsc_3731 dsc_3755 dsc_3775 dsc_3810 dsc_3832 Βρυξέλλες dsc_3848 dsc_3856 dsc_3903 dsc_3928 dsc_3933 dsc_3936 dsc_3948 dsc_3951 dsc_3955

Στο μήνυμά του με αφορμή τα Χριστούγεννα ο Μητροπολίτης Βελγίου Αθηναγόρας αναφέρει:

Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε!
Κατὰ τὴν γέννηση κάθε ἀνθρώπου πάνω στη γῆ ἐµφανίζεται ἕνα
ἀνεκτίµητο µυστήριο. Σὲ κάθε νέο ἄνθρωπο ἐµφανίζεται µία νέα καὶ λαµπρὴ
εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος δὲν ὑπάρχει µόνο σὰν ὁρατὴ σωµατικὴ
πραγµατικότητα ποὺ βλέπουµε καὶ µποροῦµε νὰ ἀγγίξουµε, ἀλλὰ πίσω ἀπὸ
αὐτήν, κρύβονται τὰ µυστηριώδη βάθη τῆς πνευµατικῆς φύσεως τοῦ
ἀνθρώπου. Ὄντας πνευµατικὰ ἐλεύθερος, κάθε ἄνθρωπος εἶναι µία ζωντανὴ
µαρτυρία τοῦ Δηµιουργοῦ του, ἔστω κι ἄν ὁ ἴδιος δὲν τὸ συνειδητοποιεῖ ἤ δὲν
θέλει νὰ τὸ καταλάβῃ. Διότι ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου ἀναφέρεται στὴν Πηγή
του. Δὲν µποροῦµε νὰ τὸ ἐννοήσουµε διαφορετικά, παρὰ µόνον σὰν κάτι ποὺ
ἔχει δοθῇ ἀπὸ ψηλά.
Ἡ ἀνάπτυξη τῆς ψυχικῆς καὶ νοητικῆς διαστάσεως τοῦ ἀνθρώπου – ποὺ
ἔχει ἤδη πραγµατοποιηθῇ στὰ µητρικὰ σπλάγχνα – εἶναι ἕνα µεγάλο θαῦµα,
στὸ ὁποῖο πρέπει νὰ διακρίνουµε πάντα τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά, ὅταν οἱ
ἄνθρωποι δὲν εἶναι πλέον σὲ θέση νὰ βλέπουν µία τέτοια ἀλήθεια, τόσο ἁπλῆ
καὶ φανερή, ὅταν τὸ νεογέννητο παιδί δὲν περιβάλλεται πλέον ἀπὸ τὴν ἀγάπη
ὅλων, καὶ ὅταν ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν ἐπιβίωση ἀρχίζει ἀπὸ τὶς πρῶτες στιγµὲς τῆς
ἐπίγειας ζωῆς του, τότε βρισκόµαστε µπροστὰ σὲ µεγάλη παρακµὴ τῆς
ἀνθρωπότητος. Κάθε ἄνθρωπος ἔχει δικαίωµα στὴν ἀγάπη, νὰ γίνῃ ἀποδεκτὸς
µὲ χαρὰ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς του.
Ὡστόσο, σήµερα ἑορτάζουµε ἕνα γεγονὸς ποὺ ὅµοιό του δὲν ὑπάρχει καὶ
εἶναι µοναδικὸ στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία: τὴν Ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου µας,
τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρα µας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς µᾶς ἀναγγέλει τὴν
µεγάλη χαρὰ τῆς αἰώνιας ζωῆς καί, ὅπως τὸ ἀκούσαµε ἀπὸ τοὺς ὕµνους τῆς
Ἐκκλησίας µας, ἀκόµη καὶ ἡ παλαιὰ καταδίκη τῆς κοινῆς προγόνου µας Εὔας,
ἔχασε τὴν ἰσχύ της.

dsc_3973 dsc_3982 dsc_3992 dsc_4004 dsc_4009
Ὁ προαιώνιος Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς ἐνανθρώπησε γιὰ νὰ
µπορέσουµε νὰ δοῦµε τὴν δόξα του. Μὲ ἀπόλυτη ἐλευθερία, ὁ προαιώνιος Υἱὸς
τοῦ Θεοῦ ἔλαβε τὴν ἀνθρώπινη φύση µας ἀπὸ τὴν Πανάχραντο Παρθένο
Μαρία, γιὰ νὰ γίνῃ ἀδελφός µας καὶ νὰ µᾶς σώσῃ. Ὅταν ἦρθε στὸν κόσµο εἶπε
στὸν Θεό Πατέρα του: «ἰδοὺ ἥκω, τοῦ ποιῆσαι, ὁ Θεός, τὸ θέληµά σου», εἴτε ‘Να
µε, Θεέ, ἔρχοµαι νὰ κάνω τὸ θέληµά Σου’ (Ἑβρ. 10,7). Σύµφωνα µὲ τὸ θέληµα
τοῦ οὐράνιου Θεοῦ καὶ Πατέρα Του, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἠθέλησε νὰ ζήση ἀνάµεσά
µας καὶ ἐπέθανε γιὰ µᾶς, γιὰ νὰ ἀναστηθοῦµε µαζί Του. Σ᾽αὐτὸ τὸν σκοτεινὸ
κόσµο, ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ καταναλώνεται ἀπὸ τὴν δύναµη τοῦ θανάτου, ἀλλὰ ἡ
Ἐκκλησία, ποὺ θὰ ζῇ µέχρι τὸ τέλος τοῦ κόσµου, µᾶς ἀνοίγει τὴν πόρτα µιᾶς
ἄλλης ζωῆς, µέσα στὸ φῶς τῆς Θείας Χάριτος. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἔχει
µέσα της τὴ νέα καὶ αἰώνια ζωή. Αὐτὴ ἡ ζωὴ µᾶς δίνεται ἀπὸ τὸν Χριστό, ποὺ
γεννιέται σήµερα στὴν Βηθλεέµ, προκειµένου νὰ ἀποκαταστήσῃ τὴν εἰκόνα
τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου, δηλαδὴ τοῦ κάθε ἕνα ἀπὸ µᾶς.
«Ἰδοὺ εὐαγγελίζοµαι ὑµῖν χαρὰν µεγάλην, ὅτι ἐτέχθη ὑµῖν σήµερον σωτήρ»,
εἶπε ὁ ἄγγελος τοῦ Κυρίου. Ἡ Γιορτὴ τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἄς γίνῃ γιὰ
τὸν καθένα µας µία πρόσκληση νὰ ἐµβαθύνουµε καὶ νὰ ἐνισχύσουµε τὴν πίστη
µας στὸν Χριστὸ καὶ τὴν βασιλική Του ἐντολὴ τῆς ἀγάπης!
Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς µεγάλης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων σᾶς παρακαλῶ
ἰδιαιτέρως νὰ µὴν ξεχάσετε τὴν Μητέρα µας Ἐκκλησία, τὸ Οἰκουµενικὸν
Πατριαρχεῖον, καὶ τὶς δυσκολίες ποὺ ἀντιµετωπίζῃ. Σᾶς παρακαλῶ νὰ δείξετε
ἔµπρακτα τὴν ἀγάπη σας συµβάλλοντας οὐσιαστικὰ στὸν δίσκο ποὺ θὰ
περιέλθῃ ὑπὲρ τοῦ Οἰκουµενικοῦ µας Πατριαρχείου γιὰ τὶς µεγάλες του
ἀνάγκες.
Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων καὶ σᾶς προσκαλῶ ὅλους στὴν Κοπὴ τῆς
Βασιλόπιττας τῆς Ἱερᾶς µας Μητροπόλεως, ποὺ θὰ γίνῃ στὸν Μητροπολιτικό
µας Ναό, τῶν Παµµεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν, τὴν Κυριακὴ µετὰ τὰ
Φῶτα, 8 Ἰανουαρίου 2017, στὶς 4 τὸ ἀπόγευµα.
Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ ἀγάπη ἐν Κυρίῳ Σαρκωθέντι!

dsc_4015 dsc_4062 dsc_4120 dsc_4134 dsc_4156

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ