Επισκέψεις στον Ιεροσολύμων Θεόφιλο

  • Δόγμα

Τό ἀπόγευμα ὁ Μακαριώτατος προεξῆρξε τῆς Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας τοῦ μακαριστοῦ Ἐπιτρόπου τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου Ἰμπραήμ Σαλφίτη, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε τόν Ἱερόν Ναόν τοῦτον πέραν τῆς πεντηκονταετίας.

Τήν Παρασκευήν, 1ην/14ην Ἰουνίου 2024, ἐπεσκέφθησαν τόν Μακαριώτατον:

1.Ὁ Καρδινάλιος Ἀρχιεπίσκοπος Matteo Maria Cardinal Zuppi, συνοδευόμενος ὑπό ὁμάδος Ρωμαιοκαθολικῶν πιστῶν, ἵνα ζητήσῃ τήν εὐλογίαν τῶν Ἁγίων Τόπων καί τῆς Μητρός τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τούς δυσκόλους τούτους καιρούς τῆς ἐμπολέμου καταστάσεως εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Τούτους ἐδέχθη ὁ Μακαριώτατος καί ἐτόνισε ὑπό ποίας δυσκόλους συνθήκας αἱ Ἐκκλησίαι τῶν Ἱεροσολύμων διαφυλάττουν τό Προσκυνηματικόν Καθεστώς τῶν Ἁγίων Τόπων καί ὑποστηρίζουν τήν Χριστιανικήν ὀντότητα εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, τήν ὁποίαν ἡ Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσις δέν δύναται νά στηρίξῃ ὡς μή προβάλλουσα τάς ἀξίας τῆς Βίβλου.

2. Ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τούς Ἱερεῖς τῆς Κοινότητος Ράμε τοῦ Βορείου Ἰσραήλ π. Γεώργιον καί π. Ἠλίαν.

3. Τόν Ἱερέα τῆς Κοινότητος Ἀμπελίν π. Σάββαν μετά μέλους τῆς Κοινότητος αὐτοῦ.

4. Τό ἀπόγευμα ὁ Μακαριώτατος προεξῆρξε τῆς Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας τοῦ μακαριστοῦ Ἐπιτρόπου τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου Ἰμπραήμ Σαλφίτη, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε τόν Ἱερόν Ναόν τοῦτον πέραν τῆς πεντηκονταετίας.

TOP NEWS