Επισκέψεις στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

  • Δόγμα

Τέλος ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τόν Πρέσβυν τῆς Σερβίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Miroljub Petrović.

Τήν Τρίτην, 26ην Ἰουνίου/ 9ην Ἰουλίου 2024, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη τούς:

1. Rabbi Noam Marans, Διευθυντήν τοῦ Τμήματος Διαθρησκευτικῶν καί Διεθνῶν σχέσεων τῆς ὀργανώσεως American Jewish Committee (AJC’s Director of Interreligious & Intergroup Department) τῶν Η.Π.Α.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ὑπεγράμμισε τήν σημασίαν, τήν ὁποίαν ἀποδίδει τό Πατριαρχεῖον, ὡς μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν, εἰς τήν συνέχισιν τοῦ διαλόγου Ἰουδαϊσμοῦ καί Ὀρθοδοξίας,  μάλιστα ὑπό τήν σκιάν τοῦ μαινομένου πολέμου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

2. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη καί ηὐλόγησε τόν Πατέρα Σταῦρον Ἀράνκη καί τόν κ. Ἰμπραήμ Φάεζ, μέλη τοῦ ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου ἐκ τῆς πόλεως Μπιρζέτ, ὑποψηφίους δι’ ὑποτροφίαν τῆς Θεολογικῆς ἐπιστήμης εἰς τήν Ἑλλάδα.

3. Τέλος ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τόν Πρέσβυν τῆς Σερβίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Miroljub Petrović.

TOP NEWS