Φοιτητές του Πολυτεχνείου στον Πανάγιο Τάφο – ΒΙΝΤΕΟ

  • Dogma
Πανάγιο Τάφο

Την Δευτέραν, 28ην Ιουνίου/11ην Ιουλίου 2016, εικοσαμελής ομάς πτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητώντου Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) υπό την καθοδήγησιν της κ. Αντωνίας Μοροπούλου, επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων εις το πλαίσιον της αναληφθείσης πρωτοβουλίας της αποκαταστάσεως του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου.

Την ομάδα ταύτην εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και ενημέρωσεν αυτήν περί του έργου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων διά μέσου των αιώνων εις την Ιερουσαλήμ και όλα τα Πανάγια Προσκυνήματα και όλην την Αγίαν Γην, με επίκεντρον τον Πανάγιο Τάφο και το επ’ αυτού ανεγερθέν και νυν προστατευόμενον και αποκαθιστάμενον Ιερόν Κουβούκλιον.

17(8) 03(32) 02(49)

Η συντονίστρια καθηγήτρια του έργου τούτου κ. Μοροπούλου, παρούσα ωμίλησεν εις τους φοιτητάς διά τας τεχνικάς πτυχάς του έργου τούτου, επιφυλασσομένη να ενημερώση τούτους πληρέστερον και επί τόπου, επί του τόπου των επιτελουμένων ήδη εργασιών υπό του εργοταξίου, τουθ’ όπερ και συνέβη εν συνεχεία, ότε η κ. Μοροπούλου τη ευλογία του Μακαριωτάτου μετέβη εις το Ιερόν Κουβούκλιον μετά των εν λόγω φοιτητών διά προσκύνησιν και τεχνικήν ενημέρωσιν.


 

 

TOP NEWS