Η Οργάνωση αποναρκοθετήσεως ῾THE HALO TRUST᾽ στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

  • Dogma

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 26ης Νοεμβρίου/ 9ης Δεκεμβρίου 2015, ἐκπρόσωποι τῆς Ὀργανώσεως ἀποναρκοθετήσεως περιοχῶν ‘The Halo Trust’ ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον, ὡς δραστηριοποιούμενοι εἰς σχέδιον – project ἀποναρκοθετήσεως τῆς περιοχῆς τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ εἰς τόν τόπον τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τούς ἐκπροσώπους τῆς Ὀργανώσεως ταύτης ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετ᾽ ἐκπροσώπων καί ἄλλων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς ἁγίας Γῆς, τῶν ἐχουσῶν περιουσίαν εἰς τήν περιοχήν τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου εἰς τόν Ἰορδάνην ποταμόν, ὡς τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου, τῶν Φραγκισκανῶν, τῶν Ἀρμενίων, τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας καί τῶν Κοπτῶν.

Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ἐν λόγῳ ὀργανώσεως ἐξέθεσαν εἰς τούς ἐκπροσώπους τῶν Ἐκκλησιῶν τάς θέσεις αὐτῶν, ἐκκινούσας ἐξ ἀνθρωπιστικῶν κριτηρίων, διά νά ἀποναρκοθετήσουν τήν ἐν λόγῳ περιοχήν, ὥστε νά μήν πληγώνωνται, ἀκρωτηριάζωνται ἤ θανατῶνται ἐκ τῶν ναρκῶν συνάνθρωποι ἡμῶν.

Ὁ Μακαριώτατος καί οἱ περί αὐτόν ἐκπρόσωποι ἐπῄνεσαν τήν πρωτοβουλίαν ταύτην τῆς ὀργανώσεως ‘The Halo Trust’ καί εἶπον αὐτοῖς ὅτι εἶναι πρόθυμοι νά συνδράμουν εἰς τό φιλάνθρωπον ἔργον τοῦτο, ἐν συνεννοήσει μετά τῶν Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν τῶν κρατῶν, τῶν ἐχόντων κυριαρχίαν εἰς τήν περιοχήν ταύτην, ἤτοι τῆς Ἰορδανίας, τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστίνης καί μετά δωρητῶν-χορηγῶν, οἱ ὁποῖοι θά καλύψουν οἰκονομικῶς τό πολυδάπανον τοῦτο ἔργον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ