Μητρόπολη Ιταλίας: Εκδηλώσεις προς τιμή του Οικουμενικού Πατριάρχη (βίντεο)

  • Dogma
ιταλίας

Ολόκληρος η Ορθόδοξος Ιερά Μητρόπολις Ιταλίας και Μελίτης εώρτασε και πάλιν την ιστορικήν και ευκλεεστάτην επέτειον της 25ετίας από της εκλογής και ενθρονίσεως της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου εις τον Πρώτον Πατριαρχικόν Θρόνον της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Η Ιερά Μητρόπολις Ιταλίας και Μελίτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις τας ευγενείς και συνετάς προσπαθείας της όπως κάμη γνωστά, μέσα εις την καρδίαν του Ρωμαιοκαθολικισμού, την Ιταλίαν τα σπουδαιότερα γεγονότα και μηνύματα της Πατριαρχικής ζωής, δράσεως και πορείας, διοργάνωσε πολιτιστικάς εκδηλώσεις και συναντήσεις, και εχρησιμοποίησε την Μουσικήν, διά την διάδοσιν των μεγάλων τούτων γεγονότων, διά να γνωρίση ο λαός του Θεού, ο οποίος πολλάκις βλέπει «εκ του μακρόθεν τα γενόμενα», εις την ουσίαν δε κυριαρχείται υπό της αδιαφορίας, είτε είναι ξένος, είτε ημέτερος και, μάλιστα, δεν γνωρίζει την αλήθειαν, επομένως δεν συμμετέχει εις την όλην λαμπρότητα και μεγαλοπρέπειαν της επετείου. Όλη η ευγενής προσπάθεια της Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης είναι να γνωρίση ο Ιταλικός λαός, όχι μόνον οι ολίγοι των Τοπικών Αρχών, τα γεγονότα και τα μηνύματα, τους κόπους και τα θυσίας του Οικουμενικού Πατριάρχου και της Μητρός ημών Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

Μετά την Κυριακήν της Ορθοδοξίας, η οποία εις ολόκληρον την Μητρόπολιν ήτο αφιερωμένη εις την υπέρλαμπρον και φαεινεστάτην επέτειον της 25ετίας από της εκλογής και ενθρονίσεως του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου εις τον ενδοξότατον Θρόνον Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Αθηναγόρου, η Ορθόδοξος Μητρόπολις Ιταλίας και Μελίτης εώρτασεν εκ νέου το μέγα τούτο ιστορικόν γεγονός, με εκκλησιαστικάς και πολιτιστικάς εορτάς και εκδηλώσεις, εν Βενετία, κατά την ημέραν της εορτής του Πολιούχου και Προστάτου αυτής, Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου και θαυματουργού.

Ο μεγαλοπρεπέστατος και παλαίφατος Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, κατάμεστος από Ορθοδόξους, αλλά και από άλλους Χριστιανούς και ανθρώπους καλής θελήσεως, ανεβαπτίσθη εν δόξη και αγαλλιάσει, όλοι δε έζησαν ημέρας και ώρας βαθείας συγκινήσεως και χαράς Αναστάσεως, μέσα εις μίαν ατμόσφαιραν πλήρη ειρηνικής και αγαθής συμβιώσεως. Ούτω, κατά την ημέραν αυτήν, ωλοκληρώθησαν αι εφετειναί εκδηλώσεις και εορταί επί τη 25ετία του Οικουμενικού ημών Πατριάρχου, αφ’ ενός μεν αποδίδοντες την τιμήν, τον σεβασμόν και την αφοσίωσιν ημών προς τον Προκαθήμενον της Ορθοδοξίας, τον Πατέρα, Δεσπότην και Αυθέντην ημών, τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαίον, αφ’ ετέρου δε υποδεχόμενοι Αυτόν, εντός των καρδιών ημών, ως τον Στρατηλάτην Ειρηνοποιόν και της Αγάπης και του Διαλόγου Κήρυκα και Διδάσκαλον.

Σύλλογοι και Σωματεία εκ Θεσσαλονίκης και εξ άλλων πόλεων παρευρέθησαν εις τας εορτάς της Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης, επί τη 25ετία. Ο Βυζαντινός χορός «Ηδύμελον», με χοράρχην τον Πρωτοψάλτην κ. Ιωάννην Τσάμην, ο οποίος διηύθυνε επίσης και τους χορούς των παραδοσιακών ιστορικών τραγουδιών του Γένους ημών, απεθανάτισαν και με χορούς παραδοσιακούς εις ένα κλίμα πολιτισμού, τάξεως και ευπρεπείας, με αρίστην αρμονίαν, το μέγα τούτο ιστορικόν γεγονός.

Η Πασχαλινή Προσευχή, η χαρά και η αγαλλίασις η Αναστάσιμος, εκυριάρχησαν εις τας ψυχάς όλων, οι οποίοι εις το τέλος της Εορτής έψαλλον τον ανυπέρβλητον και νικητήριον κατά του θανάτου ύμνον: «Χριστός Ανέστη…», καθώς και τον κυρίως ύμνον της Εορτής της ημέρας: «Ως των αιχμαλώτων ελευθερωτής…». Τα κόκκινα αυγά και το πλούσιον Γεύμα έκλεισαν την αλησμόνητον και ιστορικήν ημέραν, επ’ ευκαιρία της 25ετίας από της εκλογής και ενθρονίσεως της Α. Θ. Παναγιότητος εις τον Πάνσεπτον Οικουμενικόν Θρόνον. Η φήμη του Πατριάρχου ημών ήτο η τελευταία ημών πνοή και η φιλτάτη και σεβάσμιος ημών προσευχή και επιθυμία: «Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου πολλά τα έτη! Αμήν!».

Εδοξάσαμεν τον Μεγαλοδύναμον Θεόν και επεστρέψαμεν εις τας οικίας ημών ισχυρότατοι, ελπιδοφόροι, πλήρεις χαράς και αγαλλιάσεως, διά να συνεχίση έκαστος εξ ημών την πορείαν του μέσα εις την μεγάλην Λεωφόρον της ζωής, δώρον του Αναστάντος ημών Θεού.

SIG_1696 L1040711 L1040746 SIG_1690 SIG_1704 SIG_1708 SIG_1703 IMG_9268 IMG_9285 IMG_9287 IMG_9328 IMG_9267 SIG_1712 SIG_1714 SIG_1717 SIG_1728 SIG_1723 SIG_1719

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ