Ο Γ.Γ. του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών στα Ιεροσόλυμα

  • Dogma
παγκόσμιου συμβουλίου εκκλησιών

Την πρωΐαν της Τετάρτης, 28ης Ιανουαρίου /10ης Φεβρουαρίου 2016, ο Γενικός Γραμματεύς του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ. Ε.) κ. Olav Fykse Tveit, συνοδευόμενος υπό του κ. Yussef Daher και ετέρου συνεργάτου αυτού, επισκέφθηκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Τον Γενικόν Γραμματέα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών κ. Tveit εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

παγκόσμιου συμβουλίου εκκλησιών

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης έλαβε χώραν ενδιαφέρουσα συζήτησις περί των εργασιών της Συνάξεως των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών εις Γενεύην από 21ης έως 29ης Ιανουαρίου 2016, ωρισμένας εκδηλώσεις των οποίων παρηκολούθησε μετ’ ενδιαφέροντος ο Γενικός Γραμματεύς και οι συνεργάται αυτού. Ένιοι των εκπροσώπων του Π.Σ.Ε. επεσκέφθησαν το εις Bossé Κέντρον του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και παρεκάθισαν εις παρατεθέν δείπνον προς τιμήν αυτών.

παγκόσμιου συμβουλίου εκκλησιών
Ο Γενικός Γραμματεύς ερωτηθείς ενημέρωσε τον Μακαριώτατον περί των προσεχών δραστηριοτήτων του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών εις Μέσην Ανατολήν και αλλαχού, οπουδήποτε υπάρχουν διενέξεις, προκειμένου να φέρη την δικαιοσύνην και την ειρήνην.

παγκόσμιου συμβουλίου εκκλησιών

Ο Μακαριώτατος ομιλών συνέστησεν εις τον κ. Tveit, όπως το Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών ενθαρρύνη την διενέργειαν προσκυνηματικών εκδρομών εις την Αγίαν Γην-pilgrimages διά την πνευματικήν ενίσχυσιν και κατάρτισιν των προσκυνητών και διά την μαρτυρίαν του Χριστιανισμού εις την Αγίαν Γην και την ηθικήν και οικονομικήν ενίσχυσιν των Χριστιανών της Αγίας Γης.

Αναχωρών ο Γενικός Γραμματεύς κ. Tveit ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον διά την επίσκεψιν ταύτην και διά την συνεργασίαν του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων μετά του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ