Ο Γενικός Γραμματεάς του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησίων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

  • Dogma
ιεροσολύμων

Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλόυ Εκκλησιών  κ. Olav Fykse Tveit.

Την πρωίαν της Τετάρτης, 24ης Νοεμβρίου/7ης Δεκεμβρίου 2016, ο Γενικός Γραμματεύς του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.) κ. Olav Fykse Tveit, συνοδευόμενος υπό της κας Marianne Ejdersten, Director of Communications και του πρώην βουλευτού της Ιορδανίας και του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών κ. Όδε Καουάς διά το Πατριαρχείον, εγένετο δεκτός υπό της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου μετά του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου και του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου.

Εις το πλαίσιον της συναντήσεως ταύτης, έλαβε χώραν ενδιαφέρουσα συζήτησις περί του χριστιανικού χαρακτήρος της Ιερουσαλήμ, περί της θέσεως των Χριστιανών εις την Μέσην Ανατολήν και περί των δυνατοτήτων ανθρωπιστικής βοηθείας εις τα προβλήματα, τα οποία ούτοι αντιμετωπίζουν εις τας κατεχομένας περιοχάς της Παλαιστίνης και αλλαχού.

Επί τη συναντήσει ταύτη, ο Μακαριώτατος εξέφρασε το ενδιαφέρον του Πατριαρχείου διά την συνέχισιν της συμμετοχής εις το Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών και της συνεργασίας μετ’ αυτού.

Εις το τέλος της συναντήσεως ταύτης ο Γενικός Γραμματεύς του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών προσέφερε σταυρόν και έμβλημα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών εις τον Μακαριώτατον, ο δε Μακαριώτατος προσέφερεν εις αυτόν, την κα Marianne και τον κ. Όδε Καουάς εικόνα της Θεοτόκου και εικόνα του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου.

TOP NEWS