Ο νέος Πρόξενος της Τουρκίας στα Ιεροσόλυμα στον Πατριάρχη Θεόφιλο

  • Δόγμα

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῶν σχέσεων τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου μετά τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ἐπί τέσσαρας αἰώνας (1571-1917) περί τοῦ διαμορφωθέντος Προσκυνηματικοῦ Καθεστῶτος κατά τήν περίοδον αὐτήν διά φιρμανίων, βερατίων καί λοιπῶν Ὀθωμανικῶν ἐγγράφων καί περί τῆς ἐπικρατούσης στάσεως τῆς Τουρκίας ἐπί τοῦ πολυθρησκευτικοῦ καί πολυπολιτισμικοῦ καθεστῶτος τῆς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἁγίας Γῆς, τό ὁποῖον προωθεῖ τό Πατριαρχεῖον ἕως τῆς σήμερον.

Τήν Τρίτην, 19ην Ἰουνίου /2αν Ἰουλίου  2024, ὁ Νέος Πρόξενος τῆς Τουρκίας εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Ismail Ҫobanoğlu, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ, ἐγένετο δεκτός παρά τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῶν σχέσεων τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου μετά τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ἐπί τέσσαρας αἰώνας (1571-1917) περί τοῦ διαμορφωθέντος Προσκυνηματικοῦ Καθεστῶτος κατά τήν περίοδον αὐτήν διά φιρμανίων, βερατίων καί λοιπῶν Ὀθωμανικῶν ἐγγράφων καί περί τῆς ἐπικρατούσης στάσεως τῆς Τουρκίας ἐπί τοῦ πολυθρησκευτικοῦ καί πολυπολιτισμικοῦ καθεστῶτος τῆς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἁγίας Γῆς, τό ὁποῖον προωθεῖ τό Πατριαρχεῖον ἕως τῆς σήμερον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

TOP NEWS