Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη Βιέννη

  • Dogma
οικουμενικός πατριάρχης

Άμα τη αφίξει Αυτού εις Βιέννην το απόγευμα του Σαββάτου του Λαζάρου, η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος μετέβη εις τα Ανάκτορα και επεσκέφθη τον Πρόεδρον της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αυστρίας Εξοχ. κ. Heinz Fischer, εκφράσαντα την επιθυμίαν να συναντηθή μετά της Α. Θ. Παναγιότητος.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αυστρίας Εξοχ. κ. Heinz Fischer, συνδέονται διά φιλίας και έχουν συναντηθή πολλάκις κατά το δωδεκαετές διάστημα της προεδρικής θητείας της Α. Εξοχότητος.

Εν συνεχεία ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετά της συνοδείας Αυτού μετέβησαν εις την έδραν της Ιεράς Μητροπόλεως, προσεκύνησαν εις τον Ι. Ναόν της Αγίας Τριάδος και επεθεώρησαν τα εν τω υπογείω αυτού γινόμενα έργα διαμορφώσεως νέας αιθούσης συγκεντρώσεων και τελετών, είτα δε επεσκέφθησαν τον Ι. Ναόν του Αγίου Γεωργίου ένθα οι διάφοροι επιστήμονες και καλλιτέχναι παρουσίασαν από της εαυτού πλευράς έκαστος τα συντελεσθέντα εν τω Ναώ ανακαινιστικά και εξωραιστικά έργα. Ο Πατριάρχης απαντών ηυχαρίστησε και συνεχάρη αυτούς, μάλιστα δε τον εμπνευστήν του έργου και εξασφαλίσαντα την δαπάνην αυτού οικείον Ποιμενάρχην. Η ημέρα έκλεισε διά δείπνου παρατεθέντος εν τω ξενοδοχείω «Sacher» προς τιμήν του Πατριάρχου, Όστις και απήντησεν εις την πρόποσιν του αμφιτρύονος Σεβ. Μητροπολίτου Αυστρίας.

οικουμενικός πατριάρχης

Την Κυριακήν των Βαΐων ετελέσθη εν τω Ι. Καθεδρικώ Ναώ της Αγίας Τριάδος η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου και συλλειτουργούντων Αυτώ των Σεβ. Μητροπολιτών Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου και Αυστρίας κ. Αρσενίου. Εις το τέλος ο Πατριάρχης εχειροθέτησεν εις το οφφίκιον του Άρχοντος Μ. Ρεφερενδαρίου τον εν Salzburg Επιχειρηματίαν Εντιμολ. κ. Αλέξανδρον Πάππαν, Ευεργέτην της Ι. Μητροπόλεως Αυστρίας, και ωμίλησεν ελληνιστί και γερμανιστί προς το υπερπληρώσαν τον Ναόν εκκλησίασμα, παρόντων και πολλών επισήμων προσκεκλημένων, είτα δε άπαντες μετέβησαν εις τον παρακείμενον ανακαινισθέντα Ναόν, του οποίου ο Πατριάρχης ετέλεσε τα θυρανοίξια και διένειμε τα Βαΐα εις τους πιστούς, ενώ οι συλλειτουργοί Αυτού διένειμαν το αντίδωρον και αναμνηστικά εικονίδια του Αγίου Γεωργίου εις ευλογίαν.
Επηκολούθησεν εόρτιον γεύμα εν τω εστιατορίω «Το Ελληνικόν» και εν συνεχεία εν τω Ι. Ναώ του Αγίου Γεωργίου η Ακολουθία του Νυμφίου, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου, Όστις μετά την ομιλίαν και την απόλυσιν μετέβη εις το αεροδρόμιον και ανεχώρησε διά την Πόλιν προπεμφθείς τιμητικώς.

οικουμενικός πατριάρχης

Αναλυτικότερα η Πατριαρχική επίσκεψη στην Βιέννη είχε ως εξής:
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος επεσκέφθη την Ιεράν Μητρόπολιν Αυστρίας κατά το διήμερον 23 και 24 Απριλίου 2016, ανταποκριθείς εις σχετικήν πρόσκλησιν του Σεβ. Μητροπολίτου Αυστρίας κ. Αρσενίου, διά την τελετήν των Θυρανοιξίων του Ιστορικού Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βιέννης, ανακαινισθέντος εκ βάθρων.

Tην Α. Θ. Παναγιότητα τον Οικουμενικόν Πατριάρχην υπεδέχθησαν εις τον Αερολιμένα της Βιέννης ο Σεβ. Μητροπολίτης Αυστρίας κ. Αρσένιος, ο επιτετραμμένος της Ελληνικής Πρεσβείας κ. Νικόλαος Σαπουντζής και ο Πρέσβυς της Κυπριακής Δημοκρατίας εν Αυστρία, εξοχ. κ. Μάριος Ιωαννίδης.
Το Σάββατον, 23ην Απριλίου, η Α.Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης συνηντήθη εν τω Προεδρικώ Μεγάρω, μετά του Προέδρου της Δημοκρατίας της Αυστρίας, εξοχ. κ. Dr. Heinz Fischer και εν συνεχεία επεσκέφθη τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Αυστρίας, ξεναγηθείς εις την ανακαινισθείσαν αίθουσαν εκδηλώσεων τούΙερού Ναού Αγίας Τριάδος.

Ακολούθως, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης εξεναγήθη εις τον ανακαινισθέντα εκ βάθρων Ιερόν Ναόν Αγίου Γεωργίου Βιέννης, ένθα, ενημερωθείς λεπτομερώς υπό των συνεργείων της ανακαινίσεως, επέδωκεν αυτοίς ευχαριστήριον πιττάκιον της Ιεράς Μητροπόλεως Αυστρίας, εκφράσας την ευαρέσκειαν της Μητρός Εκκλησίας διά την υποδειγματικήν εργασίαν και το άριστον αποτέλεσμα. Το εσπέρας παρετέθη δείπνον προς τιμήν της Α.Θ. Παναγιότητος.
Την 24ην Απριλίου, Κυριακήν των Βαίων, η Α.Θ. Παναγιότης προέστη της Θείας Λειτουργίας εις τον Ιερόν Καθεδρικόν Ναόν Αγίας Τριάδος Βιέννης, συλλειτουργούντων των Σεβ. Μητροπολιτών Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου και Αυστρίας κ. Αρσενίου.

οικουμενικός πατριάρχης

Προ του πέρατος της Θείας Λειτουργίας η Α. Θ.Παναγιότης ετέλεσε την χειροθεσίαν εις Άρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας του εντιμ. κ. Αλεξάνδρου Pappas, επιχειρηματίου και ετίμησε διά της Ανωτάτης Τιμητικής Διακρίσεως, ήτοι του Χρυσού Σταυρού της Ιεράς Μητροπόλεως Αυστρίας, την αυταδέλφην αυτού, κ. Αικατερίνα Pappas, Γενικήν Πρόξενον της Ελλάδος εις Salzburg, διά την πολύτιμον βοήθειαν και αρωγήν αυτών εις την Ιεράν Μητρόπολιν Αυστρίας και το Οικουμενικόν Πατριαρχείον.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας η Α.Θ.Π. και άπαντες οι παριστάμενοι μετέβησαν εν πομπή εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Γεωργίου Βιέννης, ένθα ετελέσθη ο Αγιασμός των Θυρανοιξίων, αποκαλυφθείσης της αναμνηστικής πλακός και ο Σεβ. Μητροπολίτης Αυστρίας κ. Αρσένιος, διετύπωσε τας ευγνώμονας αυτού ευχαριστίας προς την Α. Θ. Παναγιότητα και την συνοδείαν Αυτής, τους εκπροσώπους της Ρ/Καθολικής Εκκλησίας, τους Άρχοντας και επισήμους προσκεκλημένους ως και εις πάντας τους παρισταμένους και ποικίλως συνεργήσαντας εις το έργον της ανακαινίσεως του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου.
Εις την Θείαν Λειτουργίαν και τα Θυρανοίξια παρέστησαν εκ της Ρ/Καθολικής Εκκλησίας ο Καρδινάλιος Kurt Koch, Πρόεδρος του Ποντιφικού Συμβουλίου διά την Προώθησιν της Ενότητος των Χριστιανών, ο Αρχιεπίσκοπος Dr. Peter Stephan Zurbriggen, ο Επίσκοπος Aegidius Zifkovic, ο Επίσκοπος Franz Scharl, Βοηθός Επίσκοπος του Καρδιναλίου της Βιέννης, ο Dr. Johann Marte, Πρόεδρος του Ιδρύματος “Pro Oriente” και εκπρόσωποι Πολιτειακών και Διπλωματικών Αρχών, ως και άλλων Φορέων και Συλλόγων.

Κατά την μεσημβρίαν παρετέθη υπό της Ιεράς Μητροπόλεως Αυστρίας επίσημον άριστον προς τιμήν της Α.Θ. Παναγιότητος εις το εστιατόριον «Ελληνικόν».
Το εσπέρας η Α.Θ.Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης εχοροστάτησεν εις την Ακολουθίαν του Νυμφίου εν τω Ιερώ Ναώ Αγίου Γεωργίου Βιέννης, ένθα, εκφράσας την ευαρέσκειαν ταής Μητρός Εκκλησίας διά τα τελεσθέντα εν τη Ιερά Μητροπόλει Αυστρίας, ευλογήσας πατρικώς πάντας, ανεχώρησεν διά τον Αερολιμένα Βιέννης, προς επιστροφήν εις Κωνσταντινούπολιν.

TOP NEWS