Ο Πρωθυπουργός της Γεωργίας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

  • Dogma
πρωθυπουργός

Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων βρέθηκε ο Πρωθυπουργός της Γεωργίας συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, αλλά και τον Πρέσβυ της Γεωργίας στο Ισραήλ. 

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 11ης /24ης Ἰουλίου 2017, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Γεωργίας ἐξοχώτατος κ. Giorgi Kvirikashvili, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Γεωργίας, τοῦ Πρέσβεως τῆς Γεωργίας εἰς Ἰσραήλ καί τοῦ Πρέσβεως τοῦ Ἰσραήλ εἰς Γεωργίαν καί ἄλλων συνεργατῶν, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν Γεωργιανόν Πρωθυπουργόν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ὁ Πρωθυπουργός ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τάς καλάς σχέσεις, τάς ὁποίας διατηρεῖ τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων μετά τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας, διά τήν ὑποδοχήν τῶν ἑκάστοτε Γεωργιανῶν προσκυνητῶν καί διά τό ὅτι διά τῆς προσωπικῆς στάσεως αὐτοῦ ἀποτελεῖ παράγοντα πολιτικῆς σταθερότητος.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τόν κύριον Kvirikashvili καί ἀνεφέρθη εἰς τόν συμφιλιωτικόν καί εἰρηνευτικόν ρόλον τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί τήν Ἁγίαν Γῆν εἰς τό παρελθόν καί σήμερον, ἰδίᾳ μετά τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τό Συμβούλιον τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν διά τήν οἰκοδομήν τῆς εἰρήνης εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν.

Πρός ἀναγνώρισιν καί ἐνίσχυσιν τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ εἰς τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης, ὁ Μακαριώτατος ἐτίμησεν αὐτόν διά τοῦ παρασήμου τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου.

Εὐχαριστῶν τόν Μακαριώτατον ὁ κ. Kvirikashvili διά τήν τιμητικήν διάκρισιν ταύτην, ἀντανακλῶσαν εἰς τό ἔθνος καί τήν Ἐκκλησίαν τῆς Γεωργίας, ηὐχαρίστησεν αὐτόν καί διά τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί προσέφερεν Αὐτῷ εἰκόνα τοῦ Ἀρχαγγέλου ὡς δῶρον, ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν Αὐτῷ εἰκόνα τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου καί μετάλλιον τῶν 2000 ἐτῶν ἱστορίας τοῦ Πατριαρχείου, εἰς δέ τά μέλη τῆς συνοδείας αὐτοῦ Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας.

16 12 11 07 06 20 25 26

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ