Παιδιά κατηχητικού από τη Ναζαρέτ στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

  • Dogma
ναζαρέτ

Παιδιά από το κατηχητικό σχολείο της Μητροπόλεως Ναζαρέτ, καθώς επίσης και η κοινότητα Ρενέ επισκέφθηκαν τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο.

Το Σάββατον των Ψυχών, 21ην Φεβρουαρίου/ 5ην Μαρτίου 2016, πεντηκονταμελής ομάς του Κατηχητικού Σχολείου της Μητροπόλεως Ναζαρέτ υπό τον Μητροπολίτην αυτής Σεβασμιώτατον κ. Κυριακόν και 50μελής ομάς μελών της πλησιοχώρου της Ναζαρέτ Αραβικής Κοινότητος του Ρένε, επεσκέφθησαν τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον.

IMG_0004 IMG_0008 IMG_0009 IMG_0014

Τας δύο ομάδας ταύτας εδέχθη εν ταυτώ ο Μακαριώτατος και συνέστησεν εις τα μέλη αυτών, κατηχητόπουλα και ενήλικας, την εμμονήν και πρόοδον εις τας σωτηρίους παραδόσεις της Εκκλησίας, την υπακοήν εις τον οικείον Μητροπολίτην αυτών και την ανάγνωσιν της Αγίας Γραφής ιδία της Καινής Διαθήκης, το κείμενον της οποίας εξέδωσε προσφάτως το Πατριαρχείον εις την Αραβικήν γλώσσαν.

IMG_0015

Εν συνεχεία οι μαθηταί έψαλαν ενώπιον του Μακαριωτάτου εκκλησιαστικούς ύμνους και ο Πρόεδρος της Κοινότητος και η Πρόεδρος του Συλλόγου προσεφώνησαν τον Μακαριώτατον, (ίδε video). Ακολούθησε το κέρασμα και αναμνηστικαί φωτογραφίαι.

IMG_0050

Λαβόντες τας ευλογίας του Μακαριωτάτου, τα πνευματικά Αυτού τέκνα και το βιβλίον της Καινής Διαθήκης εις την Αραβικήν και εικόνας της Θεοτόκου, ανεχώρησαν διά την προσκύνησιν εις τον Πανάγιον Τάφον του Κυρίου.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ