Σάββατο του Λαζάρου στο Όρος των Ελαιών (βίντεο)

  • Dogma
όρος

Στο Όρος των Ελαιών εορτάστηκε από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων το γεγονός της εγέρσεως του τετραήμερου φίλου του Χριστού Λαζάρου.

Η ανάσταση του Λαζάρου εορτάστηκε από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στο Όρος των Ελαιών, σύμφωνα με την τυπική και προσκυνηματική τάξη, στα ερείπια της Βυζαντινής Εκκλησίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση εκ της Αρχιγραμματείας:

Τό Σάββατον, 26ην Μαρτίου/8ην Ἀπριλίου 2017, Σάββατον τοῦ Λαζάρου, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἐπί τῆς νοτιοανατολικῆς κορυφῆς τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν τό γεγονός τῆς ἐγέρσεως τοῦ τετραημέρου φίλου τοῦ Χριστοῦ Λαζάρου.

Τόν Λάζαρον ἀνέστησεν ὁ Κύριος θανόντα, ἐνταφιασθέντα τετραήμερον καί ὀδωδότα ἀπό τοῦ τάφου αὐτοῦ εἰς τήν κώμην αὐτοῦ Βηθανίαν, συμμεριζόμενος μετά δακρύων τόν θάνατον ἡμῶν, λόγῳ τῆς πτώσεως ἡμῶν, βεβαιῶν δηλαδή τήν κοινήν Ἀνάστασιν πάντων τῶν ἀνθρώπων ἐν τῇ δευτέρᾳ ἐνδόξῳ παρουσίᾳ Αὐτοῦ.

Τό γεγονός τοῦτο ἑωρτάσθη εἰς τόν ὡς ἄνω ρηθέντα τόπον ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, συμφώνως πρός τήν τυπικήν καί προσκυνηματικήν τάξιν εἰς τόν ἴδιον ἐξιδιασμένον αὐτοῦ τόπον τῶν ἐρειπίων τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησίας κατειλημμένον ἀπό τινων αἰώνων ὑπό Ὀθωμανῶν, νῦν Μουσουλμάνων, διατηρούντων ἐν αὐτῷ τέμενος, τζαμί.

Εἰς τήν προσφάτως ἀνακαινισθεῖσαν Ἁγίαν Τράπεζαν καί λίαν προσφάτως ὅμως βεβηλωθεῖσαν καί ἐξαγιασθεῖσαν διά τῆς εὐχῆς «διασαλευθείσης τραπέζης» ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί ἡ θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, τῶν ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί διακόνων, ψάλλοντος τοῦ  Ἀρχιμανδρίτου π.  Ἀριστοβούλου δεξιά μετά τῶν δοκίμων τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς καί τῆς χορῳδίας τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ὑπό τόν κ. Ρημόν Κάμαρ ἀριστερά, μετεχόντων τῶν Ἱεροσολυμιτῶν πιστῶν καί τῶν ἐν τῷ μεταξύ διά τήν ἑορτήν τοῦ Πάσχα ἀφιχθέντων προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας, Οὐκρανίας, Ρουμανίας καί Κύπρου.

Τῆς θείας Λειτουργίας ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν ληξάσης, πολλοί τῶν Ἱερέων καί τῶν προσκυνητῶν κατῆλθον πρός τήν Βηθανίαν, διά νά μετέχουν καί τῆς ἐκεῖ ἑορτῆς.

Ὁ ἔναντι τοῦ προσκυνήματος τῆς Ἀναλήψεως καλῶς Προϊστάμενος τῶν τῆς γυναικείας Μονῆς μοναχός Ἀχίλλιος ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί πολλούς τῶν προσκυνητῶν.

4-6 όρος 4-8 4-4 4-3 4-2 4-1 2-6 03-2 2-5 2-4 2-3 2-2

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ