Συλλυπητήρια επιστολη του Πατριάρχη Αλεξανδρείας για την εκδημία του Γλαύκου Κληρίδη

  • Dogma

Συλλυπητήρια επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη απέστειλε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος , στην οποία εκφράζει τη λύπη του για την εκδημία του Γλαύκου Κληρίδη.

Dogma Newsdesk

Συλλυπητήρια επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη απέστειλε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος , στην οποία εκφράζει τη λύπη του για την εκδημία του Γλαύκου Κληρίδη.

Ακολουθεί η επιστολή του Πατριάρχη Αλεξανδρείας:

Eξοχώτατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας κύριε Νικόλαε Αναστασιάδη, χάρις και έλεος του Δωρεοδότου και Παναγάθου Θεού εφ’ Υμάς.

Πληροφορηθέντες μετά λύπης την προς Κύριον εκδημίαν του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη, πολιτικού ανδρός σφραγίσαντος διά της παρουσίας του την σύγχρονον ιστορίαν της Κύπρου, ιδία δε διά της συμμετοχής του εις τας εν Λονδίνω συνομιλίας τας διαμορφώσαντας την Κυπριακήν Δημοκρατίαν, διά του παρόντος Πατριαρχικού Ημών Γράμματος, εκφράζομεν ολοθύμους συλλυπητηρίους ευχάς προς Υμάς προσωπικώς και προς τον Κυπριακόν Λαόν, προσευχόμενοι όπως ο Κύριος της Ζωής και του Θανάτου κατατάξη την μακαρίαν αυτού ψυχήν μετά Αγίων και Δικαίων, χαρίζη δε προς την φιλτάτην Μεγαλόνησον δύναμιν αστείρευτον και υπομονήν ανεξάντλητον κατά την αναζήτησιν δικαίας καί λειτουργικής λύσεως του κυπριακού εθνικού ζητήματος επί τη βάσει του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου και των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ