Τα έργα στον Πανάγιο Τάφο αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί ως το Πάσχα

  • Dogma
ιερό κουβούκλιο

Την αισιοδοξία τους εξέφρασαν στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο τα μέλη της ομάδας που έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας τα έργα συντήρησης και αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου.

Τα μέλη της ομάδας που εργάζονται για την αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου στον Πανάγιο Τάφο, δεν παρέλειψαν να τονίσουν ότι οι εργασίες  θα έχουν ολοκληρωθεί ως το Πάσχα του 2017.

ιερό κουβούκλιο ιερό κουβούκλιο

Αναλυτικά η  ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αναφέρει:

Τήν πρωΐαν τής Παρασκευής, 24ης Σεπτεμβρίου / 7ης Οκτωβρίου 2016, μετά τήν θ. Λειτουργίαν επί τή μνήμη τής Αγίας Πρωτομάρτυρος καί ισαποστόλου Θέκλης, έλαβε χώραν εις τήν αίθουσαν τού Θρόνου τού Πατριαρχείου η επί οθόνης παρουσίασις μετ’ εξηγήσεων τής Συντονιστρίας καθηγητρίας κ. Αντωνίας Μοροπούλου τών συνεχιζομένων εργασιών τής συντηρήσεως καί αποκαταστάσεως τού Ιερού Κουβουκλίου τού Παναγίου Τάφου.

Η παρουσίασις αύτη εγένετο πρός τά μέλη τής Steering Committee τού έργου τούτου, ήτοι τόν Μακαριώτατον Πατέρα ημών καί Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, συνοδευόμενον υπό τού Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, τόν Κουστωδόν τής Αγίας Γής π. Φραντσέσκο Πατόν, συνοδευόμενον υπό τού Πατρός Ντομπρομήρ καί τού π. Δαυΐδ, τούς αντιπροσώπους τού Πατριαρχείου τών Αρμενίων εις Ιεροσόλυμα, Αρχιεπίσκοπον κ. Σεβάν Γκαριμπιάν καί τόν ηγούμενον τού Ναού τής Αναστάσεως τών Αρμενίων π. Σαμουήλ Αρογιάν, τόν παρεπιδημούντα εκ τής Εκκλησίας τής Ουκρανίας Μητροπολίτην Περεγιεσλάβ, Χμελνίσκυ καί Βίσενσκυ κ. Αλέξανδρον, τόν κ. Χάνα Αμήρε, Πρόεδρον τής Επιτροπής Χριστιανικών Υποθέσεων τής Παλαιστινιακής Αυτονομίας, τούς εκπροσώπους τού περιοδικού National Geographic, τόν Αρχιτέκτονα τού Ναού τής Αναστάσεως κ. Θεοδόσιον Μητρόπουλον καί τούς συνεργάτας, μετόχους τού έργου τούτου εκ τού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Η παρουσίασις αύτη εμφανίζεται εις τό αναρτώμενον video, εν λεπτομερεία, εν συνόψει δέ καί ενταύθα, μέ κύρια σημεία αυτής τόν εν τή εξελίξει τού έργου θεωρούμενον βράχον τού Αγίου Τάφου, εφ ώ ετέθη τό άχραντον Σώμα τού Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, τά υλικά καί τάς μεθόδους δομής τού Κουβουκλίου υπό τού Αρχιτέκτονος αυτού Κάλφα Κομνηνού Μυτιλιναίου, τάς εφαρμοζομένας μεθόδους αφαιρέσεως τών σεσαθρωμένων-κούφων υλικών καί αντικαταστάσεως αυτών διά τών καταλλήλων υλικών στερεώσεως εν τή σήμερον ημών τεχνική καταστάσει, μέ υπογράμμισιν τού γεγονότος ότι τό Ιερόν Κουβούκλιον δέν είναι μεμονωμένον καί αυτόνομον κτίσμα εις τόν Ναόν τής Αναστάσεως, αλλά συνδέεται αναποσπάστως μετά τής περιβαλλούσης αυτό Ροτόντας, μετά τού υπεδάφους, τό οποίον εις τό άμεσον μέλλον χρήζει αποκαταστάσεως, ιδίως εις τό καναλικόν υπόγειον σύστημα αυτού, ίνα μή αναβαίνή εξ αυτού υγρασία, βλάπτουσα επικινδύνως τό Ιερόν Κουβούκλιον.

Η κα Μοροπούλου συνοψίζουσα, υπεγράμμισεν ότι στόχος τού έργου τούτου είναι νά αποκαλύψη τάς δομικάς αξίας τού μνημείου τού Αγίου Κουβουκλίου καί νά γίνουν αι εργασίαι μέ τρόπον, ο οποίος θά διαφυλάξη τούτο ακέραιον ως παγχριστιανικόν καί παγκόσμιον.

ιερό κουβούκλιο

Εν συνεχεία ο καθηγητής κ. Μορόπουλος επεσήμανε τά εναπομένοντα νά πραγματοποιηθούν καί τούς τρόπους πραγματοποιήσεως αυτών διά τήν τελείωσιν τού έργου, όπως π.χ. τήν απομάκρυνσιν τών εφθαρμένων πετρών, καθαρισμόν αυτών καί αντικατάστασιν αυτών διά καταλλήλων πετρών, όπως επίσης τό άνοιγμα παραθύρου πρός τόν Άγιον Βράχον καί απηύθυνε έκκλησιν εκ νέου πρός τούς αρχηγούς τών θρησκευτικών Κοινοτήτων νά δημιουργήσουν τάς προϋποθέσεις συνεχίσεως τού έργου τούτου καί διά τής ενάρξεως υπεδαφικών ενέσεων μέ όραμα τήν επίτευξιν τού τεθέντος στόχου τής τελειώσεως τού συνόλου τών προαναφερθεισών εργασιών πρό τού Πάσχα τού επομένου έτους 2017, ήτοι πρό τής 6ης Μαρτίου τού 2017 (Πάσχα τών Καθολικών).

Κατέληξε λέγων ότι μεγίστης σημασίας είναι η αντιμετώπισις τής αναδυομένης υγρασίας διά τήν προστασίαν τού Ιερού Κουβουκλίου, η οποία, εάν δέν αντιμετωπισθή, θά δημιουργήση τά αυτά προβλήματα προσεχώς καί ότι η συνέχισις τών εργασιών τούτων δύναται νά συμβή μόνον διά τής καταβολής τών απαιτουμένων κονδυλίων παρά τών θρησκευτικών Κοινοτήτων καί παρά τών ευλαβών δωρητών.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ