Θεοφάνεια στον Ιορδάνη ποταμό

  • Dogma
ιορδάνη

Την Τρίτη 6ην/ 19ην Ιανουαρίου 2016, εορτάστηκαν από το Πατριαρχείο τα Άγια Θεοφάνεια, σε ανάμνηση του γεγονότος της Βάπτισης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο στον Ιορδάνη ποταμό.

Τα Θεοφάνεια, η δεσποτική αυτή εορτή, τελέστηκαν στον Ιορδάνη ποταμό, όπως ορίζει το Τυπικό. Διαβάστε ακολούθως και παρακολουθείστε τα σχετικά βίντεο. Ένας μικρός τρόπος να γίνουμε όλοι κοινωνοί του πως εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στον Ιορδάνη ποταμό.

ιορδάνη

Την Τρίτην, 6ην / 19ην Ιανουαρίου 2016, εορτάστυπό του Πατριαρχείου η εορτή των Επιφανείων, ως μνήμη του γεγονότος της Βαπτίσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού υπό του Ιωάννου του Προδρόμου, ότε και φωνή εξ ουρανού μεμαρτύρηκεν Αυτόν ως Υιόν Αγαπητόν και το Πνεύμα το Άγιον, κατελθόν εν είδει περιστεράς, έχρισεν Αυτόν «θεουργικώ ελαίω αγαλλιάσεως».
Η Δεσποτική αύτη εορτή ετελέσθη, ως ορίζει το Τυπικόν, την Παραμονήν και την καθ’ εαυτό ημέραν της εορτής.

Α’ ’ Η Παραμονή της εορτής.

Την Παραμονήν της εορτής, Δευτέραν, 5ην /18ην Ιανουαρίου 2016, μετά την ακολουθίαν του Όρθρου, ανεγνώσθησαν αι Ώραι της εορτής, εν αίς εχοροστάτησεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος. Τας Ώρας ηκολούθησεν ο Εσπερινός, η θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και η ακολουθία του Μικρού Αγιασμού., διά των Τροπαρίων «Σήμερον των υδάτων αγιάζεται η φύσις…» και «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου , Κύριε».

Μετά τον ραντισμόν των Πατέρων και των πιστών υπό του Μακαριωτάτου και την πόσιν του ηγιασμένου ύδατος, ηκολούθησεν η εν πομπή και ψαλμωδία άνοδος εις τα Πατριαρχεία, όπου και ηγίασεν ο εφημερεύων ιερεύς.Ενταύθα ευχηθείς ο Μακαριώτατος, ανέμενε τον αγιασμόν εκ της θείας Λειτουργίας εις τον Καθεδρικόν Ναόν του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ης προεξήρξεν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος.

ιορδάνη

Προσελθόντες ο λειτουργός Αρχιερεύς, ο Ιερεύς του Αγίου Ιακώβου και οι Επίτροποι ανέπεμψαν δέησιν, μεθ’ ην λαβών ο Μακαριώτατος τον Τίμιον Σταυρόν, ηγιάσθη και ηυλόγησεν αυτούς ψάλλοντας το «Πολυχρόνιον».

Τούτων τελεσθέντων, ο Μακαριώτατος, συνοδευόμενος υπό του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Ζάμπιας κ. Ιωακείμ, του Αρχιδιακόνου π. Ευλογίου, του Ιεροδιακόνου π. Μάρκου και υπό μελών της Διεπιστημονικής Ομάδος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου η οποία εργάζεται διά την αποκατάστασιν του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, ως της κας Μοροπούλου Αντωνίας, και των κ. Μουζάκη και Ασημακοπούλου ανεχώρησεν δι’ Ιεριχώ.

Εις Ιεριχώ ο Μακαριώτατος επεσκέφθη την Ιεράν Μονήν του Προφήτου Ελισσαίου, ένθα υπεδέχθη Αυτόν ο καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης π. Φιλούμενος και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Γεώργιος Ζαχαριουδάκης μετά μελών του Ελληνικού Προξενείου. Μετά την εις το ηγουμενείον επίσκεψιν, ο Μακαριώτατος επεσκέφθη το Δημαρχιακόν Μέγαρον της πόλεως της Ιεριχούς. Ενταύθα ο Δήμαρχος και ο Νομάρχης υπεδέχθησαν Αυτόν μετά του προσωπικού της Δημαρχίας.

Ενταύθα ο Μακαριώτατος προσεφώνησε τον Δήμαρχον διά στόματος του π. Ήσσα Μούσλεχ  αραβιστί.

Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος επορεύθη προς την σιδηράν συνοριακήν πύλην, την χωρίζουσαν την Ιεριχώ από της κατεχομένης περιοχής του Ιορδάνου ποταμού. Ενταύθα συνώδευσεν τον Μακαριώτατον ο Ισραηλινός Στρατός άχρι της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου παρά τον Ιορδάνην.

Προ της Μονής ταύτης επεφυλάχθη τω Μακαριωτάτω θερμοτάτη υποδοχή υπό των Προσκόπων της Ιεριχούς, των Ιερομονάχων ενδεδυμένων και του εκτελούντος χρέη Επιστάτου της Ιεράς Μονής ηγουμένου του Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου Αρχιμανδρίτου π. Χρυστοστόμου.

Εισερχομένου του Μακαριωτάτου εις την ανακαινιζομένην υπό του Πατριαρχείου και αναλαμβάνουσαν εκ των φθορών του πολέμου των εξ ημερών του 1967, ανεγνώσθη η Θ’ Ώρα της Παραμονής των Φώτων, η καταλήξασα εις τον « την χείρα σου την αψαμένην την ακήρατον κορυφήν του Δεσπότου…» .

Ενταύθα η Πατριαρχική Συνοδεία ανεχώρησε πεζή και εν ψαλμωδία του: «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε…», ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου και Πατέρων Αγιοταφιτών εγένετο η κάθοδος εις τον τόπον της βαπτίσεως του Κυρίου εν τω Ιορδάνη ποταμώ και εν τη Δυτική όχθή αυτού συνοδεία του Δημάρχου του Ισραηλινού Στρατιωτικού Διοικητού της περιοχής Ιεριχούς και του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη.

Ενταύθα, επί της εστημένης εξέδρας του Πατριαρχείου ετελέσθη ο Εσπερινός και ανεγνώσθησαν αι ευχαί του Αγιασμού των Φώτων, οπότε ο Μακαριώτατος, εν δυσκολία πολλή λόγω του συνωστισμού του πλήθους, κατήλθεν εις αυτήν την όχθην του Ιορδάνου και εν ω εψάλλετο το: «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου Κύριε», έρριψε τον Τίμιον Σταυρόν τρις εις τα ύδατα και ηγίασε αυτά και ηγαλλιάσαντο τα πλήθη, τα οποία ανέμεναν υπομονητικών να ίδουν εκ των παρυφών του λόφου και εκ της όχθης του ποταμού και πάλιν τον αγιασμόν των υδάτων, άτινα πάλαι ποτέ θεασάμενα τον Υιόν του Θεού βαπτιζόμενον «εστράφησαν εις τα οπίσω».

Εις την απέναντι όχθην του ποταμού ίσταντο ο Πατριαρχικός εν Αμμάν Επίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτος και ο εν Φχες ηγούμενος Αρχιμανδρίτης π. Ιερώνυμος συμψάλλοντες και αναμένοντες να εορτάσουν εν πληρότητι την εορτήν των Θεοφανείων εις την ανατολικήν όχθην του Ιορδάνου ποταμού την προσεχή Παρασκευήν.

Της τελετής ταύτης συμπληρωθείσης, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου Αρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος παρέθεσε εορταστικήν νηστήσιμον τράπεζαν εις τον Μακαριώτατον, την Συνοδείαν Αυτού και πολλούς εκ των προσκυνητών.

TOP NEWS