Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Εκκλησία Ρωσίας

  • Dogma

Το «Σύμ­φωνο Συ­νερ­γα­σίας» υ­πο­γρά­φηκε χθες 24 Οκτωβρίου 2012 από τον Σεβασμιώτατο Μη­τρο­πο­λίτη Κερ­κύ­ρας και Πα­ξών κ. Νε­κτά­ριο, Αν­τι­πρό­ε­δρο της Διαρκούς Ι­ε­ράς Συ­νό­δου ο οποίος μετέβη στην Μόσχα μετά των  Σεβασμιωτάτων Μη­τρο­πο­λι­τών Με­σο­γαίας και Λαυ­ρε­ω­τι­κής κ. Νι­κο­λάου και Α­λε­ξαν­δρου­πό­λεως κ. Αν­θί­μου, μέλη της ΔΙΣ της πα­ρελ­θού­σης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου και από τον Θε­ο­φι­λέ­στατο Ε­πί­σκοπο Πον­τόλσκ κ. Τύ­χωνα, υπεύθυνο του Προ­σκυ­νη­μα­τι­κού Κέντρου Πε­ρι­η­γή­σεων.

        

Φο­ρείς υ­λο­ποί­η­σης του θα εί­ναι για μεν την Εκ­κλη­σία της Ελ­λά­δος, το Συ­νο­δικό Γρα­φείο Προ­σκυ­νη­μα­τι­κών Πε­ρι­η­γή­σεων, για δε την Εκ­κλη­σία της Ρω­σίας το Προ­σκυ­νη­μα­τικό Κέν­τρο του Πα­τρι­αρ­χείου της Μό­σχας.

         Το «Σύμ­φωνο Συ­νερ­γα­σίας» με­ταξύ των δύο Ορ­θο­δό­ξων Εκ­κλη­σιών αφορά την συνεργασία επί θε­μά­των α­να­πτύ­ξεως, προ­βο­λής και προ­ώ­θη­σης των Προ­σκυ­νη­μα­τι­κών Πε­ρι­η­γή­σεων. Το  κείμενο ε­πε­ξερ­γά­σθηκε από το Συ­νο­δικό Γρα­φείο Προ­σκυ­νη­μα­τι­κών Πε­ρι­η­γή­σεων της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος.

 

         Ο Πανοσιολογιώτατος Αρ­χιμανδρίτης κ. Σπυ­ρί­δων Κα­τρα­μά­δος,  Γραμ­μα­τεύς του Συ­νο­δι­κού Γρα­φείου Προ­σκυ­νη­μα­τι­κών Πε­ρι­η­γή­σεων της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, και μέλη της Ε­πι­τρο­πής με­τα­βαί­νουν μετά από σχε­τική Α­πό­φαση της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου από 29 έως και 31 Ο­κτω­βρίου ε.έ. στη Ρώμη, ό­που θα

 

 

συ­νερ­γα­στούν με το «OperaRomanaPelegrinaggi», ε­πί­σημο Γρα­φείο Προ­σκυ­νη­μα­τι­κών Πε­ρι­η­γή­σεων του Βα­τι­κα­νού, εν ό­ψει της α­φί­ξεως κατά τους προ­σε­χείς μή­νες στην Ελ­λάδα με­γά­λου α­ρι­θμού ρω­μαι­ο­κα­θο­λι­κών προ­σκυ­νη­τών για τα βή­ματα του Α­πο­στό­λου Παύ­λου.

 

         Κυ­κλο­φό­ρησε, τέ­λος, και διά του Συν­δέ­σμου των εν Ελ­λάδι Του­ρι­στι­κών και Τα­ξι­δι­ω­τι­κών Γρα­φείων (ΗΑΤΤΑ) προς τα μέλη του, ε­ρω­τη­μα­το­λό­γιο που α­φορά την κα­τα­γραφή των έως σή­μερα συν­θη­κών, προ­βλη­μά­των κ.α. σχε­τι­κών με τον Προ­σκυ­νη­μα­τικό Του­ρι­σμό στην Ελ­λάδα. Το Ε­ρω­τη­μα­το­λό­γιο ε­πι­με­λή­θηκε για την κα­τάρ­τιση του το Συ­νο­δικό Γρα­φείο, το ο­ποίο διά των ει­δι­κώς κα­ταρ­τι­σμέ­νων ε­πι­στη­μο­νι­κών συμ­βού­λων του και των λοι­πών με­λών του θα ε­πε­ξερ­γα­στεί και θα πα­ρου­σι­ά­σει τα α­πο­τε­λέ­σματά αυτού στην Ι­ερά Σύ­νοδο.

 

Εκ της Ιε­ράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην κατηγορία [Δελτία Τύπου] αναμεταδίδονται ως έχουν χωρίς καμία παρέμβαση από την συντακτική μας ομάδα. Εαν ενδεχομένως υπάρξει ρεπορτάζ με βάση τα δελτία αυτά, δημοσιεύεται στην σχετική κατηγορία. 

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ