Ο Μητροπολίτης Καζάν στον Ιεροσολύμων Θεόφιλο

  • Δόγμα

Ὁ Σεβασμιώτατος Κύριλλος ἐνημέρωσε τόν Μακαριώτατον περί τῆς Ποιμαντικῆς δραστηριότητος αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Καζάν καί ἐζήτησε καί ἔλαβεν ἀπό τόν Μακαριώτατον τήν κανονικήν ἄδειαν, προκειμένου νά λειτουργήσῃ εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα κατά τάς ἡμέρας τῆς ἐνταῦθα παραμονῆς αὐτοῦ.

Τήν Τρίτην, 24ην Ἰανουαρίου/ 6ην Φεβρουαρίου 2024,  ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Καζάν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας κ. Κύριλλον μετά συνοδείας Ἱερέων αὐτοῦ καί τοῦ ἀντιπροσώπου τῆς Ρωσικῆς Πνευματικῆς Ἀποστολῆς εἰς τά Ἱεροσόλυμα (MISSIA) Ἀρχιμανδρίτου π. Νίκωνος.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ἐπαρουσίασεν εἰς τόν Σεβασμιώτατον Κύριλλον τό ἐπιτελούμενον ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ποιμαντικόν, προσκυνηματικόν καί εἰρηνευτικόν ἔργον ἐν μέσῳ τοῦ συνεχιζομένου καί μαινομένου πολέμου εἰς Γάζαν, εἰς τήν ὁποίαν τό ἡμέτερον Πατριαρχεῖον εἰς τήν Μονήν τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου παραχωρεῖ ἄσυλον εἰς 400 περίπου μέλη τῆς Κοινότητος αὐτοῦ ὑπό τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Τιβεριάδος κ. Ἀλέξιον καί τόν π. Σίλαν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Κύριλλος ἐνημέρωσε τόν Μακαριώτατον περί τῆς Ποιμαντικῆς δραστηριότητος αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Καζάν καί ἐζήτησε καί ἔλαβεν ἀπό τόν Μακαριώτατον τήν κανονικήν ἄδειαν, προκειμένου νά λειτουργήσῃ εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα κατά τάς ἡμέρας τῆς ἐνταῦθα παραμονῆς αὐτοῦ.

TOP NEWS