ινδίκτου

Στην αρχή της Ινδίκτου

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἑορτάζει σήμερα τὴν ἀρχὴ τῆς Ἰνδικτιῶνος – ἀπὸ τὴν λατινικὴ λέξη «indictio», ἡ ὁποία σημαίνει ὁρισμὸς...

TOP NEWS