Δεκαπενταύγουστος: Το Πάσχα του Καλοκαιριού – ΜΕΓΑΛΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

  • Dogma
Δεκαπενταύγουστος

«Πάσχα του καλοκαιριού» θεωρείται ο Δεκαπενταύγουστος, η γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, και όχι άδικα. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες θρησκευτικές γιορτές του έτους στην οποία ο ελληνισμός όπου γης δίνει μεγάλη βαρύτητα, τιμώντας με τον πιο λαμπρό τρόπο την Μητέρα του Θεανθρώπου.

Το Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων «ΔΟΓΜΑ» από τα τέλη Ιουλίου κιόλας, συγκεντρώνει και δημοσιεύει θέματα γύρω από την Παναγία, τη ζωή και τη μορφή Της, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να γνωρίσουν καλύτερα το γλυκό πρόσωπο της Θεοτόκου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Η μικρή παράκληση στην Παναγία Θεοτόκο (βίντεο)

Αύγουστος, ο μήνας της Παναγίας

Τι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος για την Παναγία

Ποιός φιλοτέχνησε τις πρώτες εικόνες της Παναγίας

Παρακλήσεις προς την Παναγία: Τι είναι και για ποιο λόγο παρακαλούμε

Παραδείγματα νεανικής ζωής από την Παναγία

Τι δεν γνωρίζουμε για την ζωή και τον θάνατο της Παναγίας

Η εικόνα της Παναγίας που δάκρυσε για τους δίδυμους πύργους

Η Παναγία μεσιτεύει ακατάπαυστα για όλους μας

Δεκαπενταύγουστος: Πάσχα του καλοκαιριού – Το πέρασμά μας

Πώς προέκυψαν τα ονόματα της Παναγίας – Ξεπερνούν τα 300

Οι παρακλήσεις στην Παναγία την Βασίλισσα

Ο τάφος της Παναγίας

Η Κοίμησις, η Ταφή, η Ανάσταση και η Μετάσταση της Παναγίας

Πώς ήταν εμφανισιακά η Παναγία

Η πιο σπάνια εικόνα της Παναγίας!

Τα 500 ονόματα της Παναγίας!

Όταν η Παναγία «επισκέφθηκε» τον Άγιο Παΐσιο

Παναγία Τριχερούσα: Γιατί είναι μοναδική εικόνα

Παναγία γοργόνα: Μια σπάνια εικόνα

Η Παναγία μας ως μυσταγωγός Θεού και ανθρώπων

ÔÇÍÏÓ - ÅÏÑÔÁÓÌÏÓ ÄÅÊÁÐÅÍÔÁÕÃÏÕÓÔÏÕ. 14/8/06-ÅÏÑÔÁÓÌÏÓ ÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÁÓ ÓÏÕÌÅËÁ/ Ï ÔÇÍÏÓ - ÅÏÑÔÁÓÌÏÓ ÔÇÓ ÊÏÉÌÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÈÅÏÔÏÊÏÕ ÁÑÃÏËÉÄÁ - ÃÉÏÑÔÇ ÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÁÓ ÌÅ ÔÏ ÐÁËÁÉÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ ÓÔÇÍ ÄÁËÁÌÁÍÁÑÁ (EUROKINISSI // ÂÁÃÃÅËÇÓ ÌÐÏÕÃÉÙÔÇÓ) ÁÑÃÏËÉÄÁ - ÃÉÏÑÔÇ ÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÁÓ ÌÅ ÔÏ ÐÁËÁÉÏ ÇÌÅÑÏËÏÃÉÏ ÓÔÇÍ ÄÁËÁÌÁÍÁÑÁ (EUROKINISSI // ÂÁÃÃÅËÇÓ ÌÐÏÕÃÉÙÔÇÓ) ÐÁÑÏÓ--ÅÓÐÅÑÉÍÏÓ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÔÇÓ ÅÊÁÔÏÍÔÁÐÕ´ËÉÁÍÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÇÓÄ ÊÏÉÌÇÓÇÓ ÔÇÓ ÈÅÏÔÏÊÏÕ ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÅÉÑÙÍÕÌÏÕ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÁÑÏÓ--ÅÓÐÅÑÉÍÏÓ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÔÇÓ ÅÊÁÔÏÍÔÁÐÕ´ËÉÁÍÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÇÓÄ ÊÏÉÌÇÓÇÓ ÔÇÓ ÈÅÏÔÏÊÏÕ ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÅÉÑÙÍÕÌÏÕ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÊÅÑÊÕÑÁ-ÄÅÊÁÐÅÍÔÁÕÃÏÕÓÔÏÓ- ÅÏÑÔÁÓÌÏÓ ÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÁÓ ÐÅÑÉÖÏÑÁ ÔÏÕ ÅÐÉÔÁÖÉÏÕ ÓÔÏ ×ÙÑÉÏ ÍÕÌÖÅÓ.(EUROKINISSI-ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ) 1540941 ÁÑÃÏËÉÄÁ - ÃÉÏÑÔÇ ÔÇÓ ÊÏÉÌÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÈÅÏÔÏÊÏÕ (EUROKINISSI // ÂÁÃÃÅËÇÓ ÌÐÏÕÃÉÙÔÇÓ) 1541025 ÁÑÃÏËÉÄÁ - ÃÉÏÑÔÇ ÔÇÓ ÊÏÉÌÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÈÅÏÔÏÊÏÕ (EUROKINISSI // ÂÁÃÃÅËÇÓ ÌÐÏÕÃÉÙÔÇÓ) ËÁÑÉÓÁ-ÄÅÊÁÐÅÍÔÁÕÃÏÕÓÔÏÓ-ÅÏÑÔÁÓÌÏÓ ÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÁÓ.(EUROKINISSI-ÊÙÓÔÁÓ ÌÁÍÔÆÉÁÑÇÓ) 1686662 ÊÅÑÊÕÑÁ- ÄÅÊÁÐÅÍÔÁÕÃÏÕÓÔÏÓ- ÅÏÑÔÁÓÌÏÓ ÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÁÓ ÐÅÑÉÖÏÑÁ ÔÏÕ ÅÐÉÔÁÖÉÏÕ ÓÔÏ ×ÙÑÉÏ ÍÕÌÖÅÓ.(EUROKINISSI-ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ) 15-8-2011-ÁÈÇÍÁ-åïñôáóìüò ôçò Êïßìçóçò ôçò Èåïôüêïõ óôçí Ðáíáãßôóá Ðáëáéïý ÖáëÞñïõ.(EUROKINISSI-ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ) ÁÑÃÏËÉÄÁ-Ìå ôçí êáèéåñùìÝíç ëáìðñüôçôá ãéïñôÜóèçêå êáé öÝôïò óôï ¶ñãïò ç ãéïñôÞ ôçò «ÊïéìÞóåùò ôçò Èåïôüêïõ».(eurokinissi-Âáóßëçò Ðáðáäüðïõëïò) ÁÑÃÏËÉÄÁ-Ìå ôçí êáèéåñùìÝíç ëáìðñüôçôá ãéïñôÜóèçêå êáé öÝôïò óôï ¶ñãïò ç ãéïñôÞ ôçò «ÊïéìÞóåùò ôçò Èåïôüêïõ».(eurokinissi-Âáóßëçò Ðáðáäüðïõëïò) 1825908 ÊÅÑÊÕÑÁ- ÄÅÊÁÐÅÍÔÁÕÃÏÕÓÔÏÓ- ÅÏÑÔÁÓÌÏÓ ÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÁÓ ÐÅÑÉÖÏÑÁ ÔÏÕ ÅÐÉÔÁÖÉÏÕ ÓÔÏ ×ÙÑÉÏ ÍÕÌÖÅÓ.(EUROKINISSI-ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ) ÊÅÑÊÕÑÁ- ÄÅÊÁÐÅÍÔÁÕÃÏÕÓÔÏÓ- ÅÏÑÔÁÓÌÏÓ ÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÁÓ ÐÅÑÉÖÏÑÁ ÔÏÕ ÅÐÉÔÁÖÉÏÕ ÓÔÏ ×ÙÑÉÏ ÍÕÌÖÅÓ.(EUROKINISSI-ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ) ÊÅÑÊÕÑÁ- ÄÅÊÁÐÅÍÔÁÕÃÏÕÓÔÏÓ- ÅÏÑÔÁÓÌÏÓ ÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÁÓ ÐÅÑÉÖÏÑÁ ÔÏÕ ÅÐÉÔÁÖÉÏÕ ÓÔÏ ×ÙÑÉÏ ÍÕÌÖÅÓ.(EUROKINISSI-ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ) ÐÁÑÏÓ - ÅÏÑÔÁÓÌÏÓ ÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÁÓ ÔÇÓ ÅÊÁÔÏÍÔÁÐÕËÉÁÍÇÓ (EUROKINISSI/ÁÐÏÓÔÏËÇÓ ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ) ÐÁÑÏÓ - ÅÏÑÔÁÓÌÏÓ ÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÁÓ ÔÇÓ ÅÊÁÔÏÍÔÁÐÕËÉÁÍÇÓ (EUROKINISSI/ÁÐÏÓÔÏËÇÓ ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ) ÁÑÃÏËÉÄÁ-Åïñôáóìüò ôçò Ðáíáãßáò óôçí ¶ñéá Íáõðëßïõ.(eurokinissi Âáóßëçò Ðáðáäüðïõëïò) 1960888 ÐÁÑÏÓ - ÅÏÑÔÁÓÌÏÓ ÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÁÓ ÔÇÓ ÅÊÁÔÏÍÔÁÐÕËÉÁÍÇÓ (EUROKINISSI/PANORAMAPRESS/ÁÐÏÓÔÏËÇÓ ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ) ÐÁÑÏÓ - ÅÏÑÔÁÓÌÏÓ ÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÁÓ ÔÇÓ ÅÊÁÔÏÍÔÁÐÕËÉÁÍÇÓ (EUROKINISSI/PANORAMAPRESS/ÁÐÏÓÔÏËÇÓ ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ) ÊÅÖÁËÏÍÉÁ - ÔÁ ÖÉÄÁÊÉÁ ÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÁÓ ÓÔÏ ×ÙÑÉÏ ÁÑÃÉÍÉÁ (EUROKINISSI // ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ ÃÅÙÑÃÉÁ) ÊÅÖÁËÏÍÉÁ - ÔÁ ÖÉÄÁÊÉÁ ÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÁÓ ÓÔÏ ×ÙÑÉÏ ÁÑÃÉÍÉÁ (EUROKINISSI // ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ ÃÅÙÑÃÉÁ) ÁÑÃÏËÉÄÁ-ÃéïñôÞ ôçò ÐáíáãéÜò óôï ¶ñãïò ,ï ÕÐÅÊÁ Ã. ÌáíéÜôçò êáé ï Õöõðïõñãüò Áèëçôéóìïý Ã. Áíäñéáíüò.(eurokinissi-Âáóßëçò Ðáðáäüðïõëïò) ÁÑÃÏÓ-Åïñôáóìüò ôçò Ðáíáãßáò óôï ¶ñãïò ÁÑÃÏÓ-Åïñôáóìüò ôçò Ðáíáãßáò óôï ¶ñãïò ÁÑÃÏÓ-Åïñôáóìüò ôçò Ðáíáãßáò.(Eurokinissi-ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÂÁÓÉËÇÓ) ÁÑÃÏÓ-Åïñôáóìüò ôçò Ðáíáãßáò.(Eurokinissi-ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÂÁÓÉËÇÓ) ÁÑÃÏÓ-Åïñôáóìüò ôçò Ðáíáãßáò.(Eurokinissi-ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÂÁÓÉËÇÓ) ÐÁÑÏÓ - ÅÏÑÔÁÓÌÏÓ ÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÁÓ (EUROKINISSI/PANORAMAPRESS) ÐÁÑÏÓ - ÅÏÑÔÁÓÌÏÓ ÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÁÓ (EUROKINISSI/PANORAMAPRESS)

φωτογραφίες αρχείου: eurokinissi

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ