Ψαλμοίς και Ύμνοις: Κυριακής Θ´ Ματθαίου – ΒΙΝΤΕΟ

  • Dogma
Κυριακής

Ψαλμοί και Ύμνοι της Κυριακής Θ´ Ματθαίου στο dogma.gr.

To Εωθινό Ως επ’ εσχάτων των χρόνων της Κυριακής Θ’ Ματθαίου, ακούμε από τον Χρήστο Χαλκιά, Πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Παναγίας Δεξιάς Θεσσαλλονίκης.


Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Θ’ Ματθαίου, ακούμε από τον Γεώργιο Δεμελή, Πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, Πολιούχου της πόλεως των Αθηνών.


Τον Χερουβικό Ύμνο σε Ήχο πλ΄Δ του Αθανασίου Καραμάμη της Κυριακής Θ’ Ματθαίου ακούμε από τον Χρήστο Χαλκιά, Πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Παναγίας Δεξιάς Θεσσαλλονίκης.


Το Ύμνο Σε Υμνούμεν της Κυριακής Θ’ Ματθαίου, ακούμε από τον Γεώργιο Δεμελή, Πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, Πολιούχου της πόλεως των Αθηνών και το Άξιον Εστίν από τον Χρήστο Χαλκιά, Πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Παναγίας Δεξιάς Θεσσαλλονίκης.


Τον Ύμνο Άξιον Εστίν σε Ήχο πλ. Δ’ της Κυριακής Θ’ Ματθαίου, ακούμε από τον Χρήστο Κατζιγκά, Πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγίου Βασιλείου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.


ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ Γ´ 9 – 17
Θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί· Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε. 10 Κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον τέθεικα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ· ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ· 11 θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός. 12 εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον τοῦτον χρυσόν, ἄργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην, 13 ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται· ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει· ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται· καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστι τὸ πῦρ δοκιμάσει. 14 εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ ὃ ἐπῳκοδόμησε, μισθὸν λήψεται· 15 εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός. 16 Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; 17 εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ Θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς.

TOP NEWS