ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ: Προσεγγίζοντας την Ετερότητα του Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου Χρυσόπουλου

  • Dogma
Προσεγγίζοντας την Ετερότητα

Ὁ π. Χρυσόστομος Χρυσόπουλος, πέρα ἀπό τό πλούσιο καί ἄριστο ποιοτικά ποιμαντικό του ἔργο, μᾶς ἔχει δώσει δεκάδες συγγραφῶν, μέσα στίς ὁποῖες πλεονάζει ἡ γενική γνώση, ἡ κατοχή τοῦ ἑκάστοτε ἀντικειμένου, ἡ εὐαισθησία, ἡ λογοτεχνική ἐπεξεργασία καί πολλά ἄλλα, τά ὁποῖα συνθέτουν πάντα ἕνα εὐχάριστο ἀνάγνωσμα.

Τό ὅ. π. τελευταῖο πόνημα τοῦ σ. κοσμεῖται ἀπό πολλές ἀρετές, ἐνῶ προσεγγίζει ἕνα θέμα πού μᾶς ἐνδιαφέρει, καί ἡ ἐνάσχόλησή μας μέ αὐτό, ὑπερέβη τήν «πολυτέλεια» καί ἤδη γίνεται ἀνάγκη, μέ δεδομένη τήν ἀναπόφευκτη πολυπολιτισμικότητα καί τήν ἀδήριτη διαρησκειακή «συνάντηση», καταστάσεις πού καλούμεθα ἄμεσα νά βιώσουμε στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ἐκπαίδευσης καί τῆς εὐρύτερης κοινωνίας. Ἤδη μᾶς ἔρχονται δειλά-δειλά στούς Ναούς ἄνθρωποι ἄλλων πιστευμάτων καί ὀφείλουμε νά προετοιμαζόμαστε γιά τό καινούριο, μέ προσευχή καί μελέτη.

Ὁ π. Χρυσόστομος μέ τό πόνημά του αὐτό μᾶς δίνει τό σχετικό ἔναυσμα. Ἡ ὕλη τοῦ βιβλίου διαρθρώνεται στίς ἀκόλουθες ἑνότητες: α) «Γιατί ὁ ἄνθρωπος δυσκολεύεται νά δεχθεῖ τόν «ἄλλο;» (σς. 8-18),

β) «Ὁ διαθρησκειακός διάλογος ὡς ἐργαλεῖο στήν κοινωνία, τήν ἐργασία τήν ἐκπαίδευση, τήν ὑγεία» (σς. 18-28),

γ) «Γιατί ἐνδεχομένως ἡ πολιτισμική ἑτερότητα μπορεῖ νά εἶναι ἄξονας δημιουργίας καί ἀνάπτυξης;» ( σς. 29-36),

δ) «Ζητήματα ταυτότητας πού τίθενται στήν ἐκπαίδευση» (σς. 37-52),

ε) «Ἄμβλυνση καί ὄξυνση τῶν θρησκευτικῶν διαφορῶν» (σς. 53-60),

στ) «Κίνδυνοι καί εὐκαιρίες τῆς πολτιτισμικῆς πολυμορφίας μέσα στήν κοινωνία»( σς. 61-74).

Ἀκολουθεῖ (σς. 75-76) ἐπιλεγμένη σχετική βιβλιογραφία.

Ὁ σ. εἶναι σαφής καί μεθοδικός, τεκμηριώνει τίς θέσεις του καί προσφέρει λύσεις στά ἐρωτήματα πού τίθενται. Τό ἔργο συνιστᾶται θερμά στούς ἱερεῖς καί στούς ἐκπαιδευτικούς, οἱ ὁποῖο θά κληθοῦν σύντομα νά ἀντιμετωπίσουν στήν πράξη περιπτώσεις πού θίγει τό βιβλίο, με τή θεωρία καί τήν ἐμπειρία ἑνός σημαντικοῦ Κληρικοῦ καί συγγραφέα μας, στόν ὁποῖο εὐχόμεθα  ἐγκάρδια ὑγεία καί αἰσιοδοξία.
π. Γεώργιος Φραγκιαδάκης,  Καθηγητής – Συγγραφέας

 

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ