Η «Φωνή Κυρίου» της Κυριακής των δέκα λεπρών

  • ΔΟΓΜΑ

Η «Φωνή Κυρίου» της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος της Κυριακής των δέκα λεπρών (ΙΒ Λουκά), σε διαδικτυακή μορφή, όπως αυτή μοιράστηκε σε όλους τους ιερούς ναούς της επικράτειας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ τη Φωνή Κυρίου της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος της Κυριακής ΙΒ’  Λουκά, όπως αυτή διανεμήθηκε σε όλους τους ιερούς ναούς της ελληνικής επικράτειας, αλλά και του εξωτερικού, κατά την 16η Ιανουαρίου 2022.

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ιβ´ 12-19)
Ἐπέστρεψε δοξάζοντας τόν Θεό
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσερχομένου τοῦ Ἰησοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν
αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόῤῥωθεν, καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν
λέγοντες· Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. Kαὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν. Εἷς
δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψε μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεόν, καὶ
ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; Οἱ δὲ ἐννέα
ποῦ; Οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς
οὗτος; Καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἀναστὰς πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε.

Μετάφραση τῆς Eὐαγγελικῆς περικοπῆς
Ἐκεῖνον τόν καιρόν, ὅταν ὁ Ἰησοῦς μπῆκε σέ ἕνα χωριό, τόν συνάντησαν δέκα λεπροί ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι στάθηκαν μακριά ἀπό αὐτόν, καί φώναξαν δυνατά καί
εἶπαν: Ἰησοῦ, Κύριε, ἐλέησέ μας. Μόλις τούς εἶδε, τούς εἶπε: Πηγαίνετε καί δεῖξτε
τόν ἑαυτό σας στούς ἱερεῖς. Καί καθώς πήγαιναν, καθαρίσθηκαν. Ἕνας ἀπό
αὐτούς, ὅταν εἶδε ὅτι θεραπεύθηκε, ἐπέστρεψε καί μέ δυνατή φωνή δόξασε τόν
Θεό· ἔπεσε στά πόδια τοῦ Ἰησοῦ μέ τό πρόσωπο πρός τά κάτω καί τόν εὐχαριστοῦσε· αὐτός ἦταν Σαμαρείτης. Ἀποκρίθηκε ὁ Ἰησοῦς καί εἶπε: Δέν καθαρίσθηκαν καί οἱ δέκα; Οἱ ἄλλοι ἐννέα ποῦ εἶναι; Δέν βρέθηκαν γιά νά ἐπιστρέψουν καί
νά δοξάσουν τόν Θεό, παρά μόνον αὐτός ὁ ἀλλοεθνής; Τότε τοῦ εἶπε: Σήκω
ἐπάνω καί πήγαινε· ἡ πίστη σου σέ ἔσωσε.
(Ἀπό τή νέα ἔκδοση: Ἡ Καινή Διαθήκη, τό πρωτότυπο κείμενο μέ νεοελληνική ἀπόδοση
τοῦ ὁμοτ. καθηγ. Χρ. Βούλγαρη, ἔκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ)

TOP NEWS