Καθαρίζοντας την ψυχή μας

  • Dogma

Είναι αδιανόητο πιστό μέλος της εκκλησίας να μην προσέρχεται στο Μυστήριο της Ιεράς εξομολογήσεως και είναι χρέος δικό μας των κληρικών των ποιμένων της Εκκλησίας να αναζητήσουμε αυτούς του αδελφούς μας και να τους προτρέψουμε στην εκτέλεση του καθήκοντός τους.

Αρχιμανδρίτης Κων/νος Χαραλαμπόπουλος

Δια του σημερινού Ευαγγελίου παρουσιάζεται ενώπιόν μας το Μυστήριο της Ιεράς εξομολογήσεως «τέκνον αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι σου» λέγει ο Κύριος εις τον παραλυτικόν. Ο Κύριος δίδει πρωταρχική σημασία στον καθαρισμό της ψυχής του ασθενούς ο οποίος και προηγείται της θεραπείας της σωματικής παραλύσεως.

Και αυτό ενέχει μεγίστη σημασία δι ημάς αφ’ ου διανύομε το στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής όπου η Εκκλησία θέλει να προετοιμάσει τον χριστιανό για να εορτάσει αξίως τα άχραντα Πάθη του Κυρίου και την Αγίαν Του Ανάστασιν.

Και προτρέπει τον άνθρωπο στον καθαρισμό και εξαγνισμό της ψυχής δια του Μυστηρίου της Ιεράς εξομολογήσεως που συνέστησε ο ίδιος ο Χριστός, το παρέδωσε στους Αποστόλους και δι’ αυτών στους Ποιμένες της Εκκλησίας. Η θεόσδοτος αυτή εξουσία ασκείται δια του Μυστηρίου της Μετανοίας που εξάρεται λόγω της θείας συστάσεώς Του από τους Πατέρες της Εκκλησίας και δη τον Ιω. Χρυσόστομο και τον Γρηγόριο Νύσσης.

Ο πιστός δια ειλικρινούς μετανοίας αιτείται την άφεσιν των αμαρτιών του και επικαλείται το έλεος του θεού. Η ειλικρινής μετάνοια προϋποθέτει την εσωτερική συντριβή της ψυχής του εξομολογουμένου.

Η χριστιανική συνείδηση υποβοηθεί τον εξομολογούμενο στο να ανεύρη τις τυχόν υπ’ αυτού παραβάσεις του ηθικού Νόμου που καλούμε αμαρτίες. Μετάνοια και εξομολόγησις είναι αλληλένδετοι αφ’ ου και οι δύο προέρχονται από την μετανοούσα ψυχή, αλλά απαιτείται και θερμή διάθεση του πιστού να διακόψει κάθε σύνδεσμο με την αμαρτία και να επανεύρη τον δρόμο της εκτελέσεως του αγίου θελήματος του θεού.

Τότε έρχεται η πλήρης άφεσις των αμαρτιών και η επάνοδος του αμαρτωλού πιστού στην κατάσταση της χάριτος. Τα τυχόν υπό του ιερέως επιβαλλόμενα επιτίμια στον πιστό δεν έχουν χαρακτήρα ποινής αλλά έχουν σκοπό θεραπείας, διορθώσεως και μεταμέλειας, ενισχύσεως δε του πιστού στο αγαθό και την αρετή.

Είναι αδιανόητο πιστό μέλος της εκκλησίας να μην προσέρχεται στο Μυστήριο της Ιεράς εξομολογήσεως και είναι χρέος δικό μας των κληρικών των ποιμένων της Εκκλησίας να αναζητήσουμε αυτούς του αδελφούς μας και να τους προτρέψουμε στην εκτέλεση του καθήκοντός τους. Η περίοδος αυτή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής αποτελεί κατ’ εξοχήν στάδιο πνευματικής τελειοποίησης.

Ο Χριστός άρχισε το κήρυγμά του δια της προτροπής στην Μετάνοια, συνέστησε δε τούτο το Μυστήριο χάρις της σωτηρίας των ανθρώπων. Όλοι έχομε ανάγκη του αγιαστικού τούτου μέσου της χάριτος του θεού.

Δια της θείας δωρεάς του Μυστηρίου τούτου θα μειωθούν οι ψυχικώς και ηθικώς παράλυτοι της εποχής μας, οι πάσχοντες υπό πολλών παθών θα ιαθούν, οι στενάζοντες υπό το βάρος της ενοχής και της αμαρτίας θα ελευθερωθούν, οι πνευματικώς ολισθήσαντες θα ανορθωθούν, οι παραπαίοντες και κλονισμένοι ηθικώς θα σωφρονισθούν, οι εσκοτισμένοι θα φωτισθούν, οι ψυχές θα καθαρισθούν και αξίες γενόμενες της θείας χάριτος θα διατηρηθούν πνευματικώς ηνωμένες μετά του Κυρίου «γινώσκετε γαρ την χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι δι’ υμάς επτώχευσε πλούσιος, ων, ίνα υμείς τη εκείνου πτωχεία πλουτήσητε» (Β Κορινθ. 8, Ρ).

Ο Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος είναι Εφημέριος στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Παλαιού Ψυχικού

Ο Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος είναι Εφημέριος στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Παλαιού Ψυχικού

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ