Το θαύμα που χόρτασε 5000 άνδρες

  • Dogma

Δεν είναι η μοναδική φορά, όπου δια θαυματουργικής επεμβάσεως του Θεού, επευλογούνται υλικά αγαθά και επαρκούν πλήρως εις τους αιτουμένους.

Το Κήρυγμα της Κυριακής
γράφει στο Δόγμα,
ο Αρχιμανδρίτης

Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος
Εφημέριος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου
Παλαιού Ψυχικού

Το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και των δύο ιχθύων, παρουσιάζει, αδελφοί μου, η θεία διήγησις του ευαγγελίου. Η ευλογία και χάρις του Κυρίου, επλήθυνεν θαυματουργικώ τω τρόπω τα προσφάγια, ενώπιον του υπερόγκου πλήθους λαού, εχορτάσθησαν δε πάντες και επερίσσευσαν δώδεκα κόφινοι, πλήρεις.

Δεν είναι η μοναδική φορά, όπου δια θαυματουργικής επεμβάσεως του Θεού, επευλογούνται υλικά αγαθά και επαρκούν πλήρως εις τους αιτουμένους.

Επί τεσσαράκοντα έτη εις την έρημον, ο περιούσιος λαός του Θεού ετρέφετο δια του «μάννα» και εκεί όπου υπήρχεν ξηρασία, εκτύπησεν ο Θεός δια Μωϋσέως τον βράχον «και ερρύησαν ύδατα και χείμαρροι κατεκλύσθησαν».

Εκεί, ενώπιον του πλήθους των ανθρώπων, ο Άναρχος και Αιώνιος εξουσιαστής της φύσεως, στρέψας τα θεία Αυτού όμματα προς τον ουράνιον Πατέρα δια της δυνάμεως της προσευχής, ευλόγησε τα προσφάγια και επραγματοποίησε το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχιλίων ανθρώπων.

Η δυσκολία της τροφής δια τους ανθρώπους οι όποιοι ήκουον μετά προσοχής και υπομονής, αγωγγίστως επί ώρας τον θείον λόγον αντιμετωπίσθη εκ των ουρανών. Ο ανθρώπινος υπολογισμός, κατερρακώθη υπό του θείου παράγοντος.

Αυτό το θαύμα, αδελφοί μου, πρέπει να το μεταφέρωμεν και εις την καθημερινότητα του βίου μας. Όσα και εάν είναι τα προβλήματα, να στρέφωμεν το βλέμμα προς τον ουρανόν και μετά παρρησίας, υπομονής και προσευχής να εκζητούμεν παρά του δωρεοδότου Θεού λύσιν δι’ αυτά.

Πάντοτε θα ευρίσκεται ενώπιόν μας η εικών του Κυρίου· «αναβλέψας εις τον ουρανόν, ευλόγησεν». Και εκείνος με την θείαν Του δύναμιν, έλαβεν δύναμιν εξ ύψους παρά του ουρανίου Πατρός των φώτων. Ημείς οι αδύναμοι, θα κάμπτωμεν το γόνυ της ψυχής και θα ατενίζωμεν τον ουρανόν και θα επιζητούμεν την θείαν και ουράνιον ευλογίαν.

Η θερμουργός προσευχή, αδελφοί μου, είναι το αήτητον όπλον του χριστιανού.

Το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχιλίων ανθρώπων, απέδειξεν και προς τους μαθητάς οι όποιοι άγχοντο και εκλονίζοντο σχετικώς με το πώς θα εκθρέψουν τας χιλιάδας του λαού, ότι δεν θα έπρεπεν να ανησυχούν τόσον, διότι ενώπιόν των ευρίσκετο Εκείνος, ο όποιος προνοεί και κατευθύνει τα πάντα. Εκείνος, προς τον όποιον πρέπει να αποδίδωμεν δόξαν, τιμήν και προσκύνησιν, εις αιώνας αιώνων.

TOP NEWS