Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» στο πλευρό άνεργων δημοσιογράφων, τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων των ΜΜΕ

  • Dogma
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Συμφωνία για συνέχιση του προγράμματος, για τέταρτη συνεχή χρονιά, στήριξης των άνεργων δημοσιογράφων τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων των ΜΜΕ υπεγράφη σήμερα στις 14:00 στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών μεταξύ της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» και φορέων της δημοσιογραφικής οικογένειας παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β’.

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» μέσω ειδικά διαμορφωμένου προγράμματος, θα προσφέρει, δέματα τροφίμων σε μηνιαία βάση. Η επιλογή των επωφελουμενων γίνεται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και την ευθύνη της δωρεάν διανομής στις οικίες των επωφελούμενων αναλαμβάνει η ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε η οποία έχει ανταποδοτική συμφωνία με την ΕΣΗΕΑ. Το σύμφωνο προβλέπει τη δυνατότητα συνδιοργάνωσης σεμιναρίων, ημερίδων, διαλέξεων, εκδηλώσεων, εκθέσεων, παραγωγής και διανομής έντυπου ενημερωτικού υλικού με γνώμονα τη διευκόλυνση, υλοποίηση και προώθηση του προγράμματος.

ÌÍÇÌÏÍÉÏ ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁÓ ÕÐÅÃÑÁÖÇ ÓÇÌÅÑÁ ÁÐÏ ÔÇÍ ÌÊÏ ÁÐÏÓÔÏËÇ ÔÇÓ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇÓ ÊÁÉ ÔÉÓ ÅÍÙÓÅÉÓ ÔÙÍ ÌÌÅ ÊÁÉ ÔÙÍ ÅËÔÁ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÌÍÇÌÏÍÉÏ ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁÓ ÕÐÅÃÑÁÖÇ ÓÇÌÅÑÁ ÁÐÏ ÔÇÍ ÌÊÏ ÁÐÏÓÔÏËÇ ÔÇÓ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇÓ ÊÁÉ ÔÉÓ ÅÍÙÓÅÉÓ ÔÙÍ ÌÌÅ ÊÁÉ ÔÙÍ ÅËÔÁ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÌÍÇÌÏÍÉÏ ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁÓ ÕÐÅÃÑÁÖÇ ÓÇÌÅÑÁ ÁÐÏ ÔÇÍ ÌÊÏ ÁÐÏÓÔÏËÇ ÔÇÓ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇÓ ÊÁÉ ÔÉÓ ÅÍÙÓÅÉÓ ÔÙÍ ÌÌÅ ÊÁÉ ÔÙÍ ÅËÔÁ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

Επιπροσθέτως οι συμβαλλόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης εθελοντικού δικτύου και αλληλοϋποστήριξης σε θέματα εθελοντισμού (παροχή εθελοντών, συμμετοχή & ανάληψη εθελοντικών επιδοτούμενων προγραμμάτων κ.λ.π.) για την καλύτερη υλοποίηση του προγράμματος.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας και Συναντίληψης υπέγραψαν από την πλευρά της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ο Γενικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Δήμτσας και από την Ε.Σ.Η.Ε.Α. ο Πρόεδρος Σταμάτης Νικολόπουλος, από την Ε.Π.Η.Ε.Α. ο Γενικός Γραμματέας Δημήτριος Πίππας, από την Ε.Τ.Η.Π.Τ.Α. ο Πρόεδρος Γεώργιος Μυλωνάς, από την Ε.Σ.Π.Η.Τ. ο Πρόεδρος Θέμης Μπερεδήμας, από την Ε.Λ.Τ.Α. Α.Ε. η Πρόεδρος Ευφροσύνη Σταυράκη και ο Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Ζαρολιάγκης.

ÌÍÇÌÏÍÉÏ ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁÓ ÕÐÅÃÑÁÖÇ ÓÇÌÅÑÁ ÁÐÏ ÔÇÍ ÌÊÏ ÁÐÏÓÔÏËÇ ÔÇÓ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇÓ ÊÁÉ ÔÉÓ ÅÍÙÓÅÉÓ ÔÙÍ ÌÌÅ ÊÁÉ ÔÙÍ ÅËÔÁ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

Õðåãñáöç óçìåñá ç áíáíåùóç ôçò óõíåñãáóéáò ìåôáîõ ôçò ÌÊÏ Áðïóôïëçò êáé ôùí Åíùóåùí åñãáæïìåíùí óôá ÌÌÅ ïðïõ ç Áðïóôïëç ðñïìçèåõåé äåìáôá ìå ôñïöéìá êáé áëëá åéäç ðñùôçò áíáãêçò ãéá ôïõò áðïñïõò êáé áíåñãïõò äçìïóéïãñáöïõò êáé ôå÷íéêïõò. Ôçí ìåôáöïñá ôùí äåìáôùí ôçí å÷åé áíáëáâåé ïðùò êáé óôçí ðñïçãïõìåíç óõìâáóç ìå äùñåáí ìåôáöïñá ôá ÅËÔÁ ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

Ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Σταμάτη Νικολόπουλου μετά την υπογραφή της συμφωνίας δήλωσε: «Η άμεση ανταπόκριση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για μια ακόμη φορά στην υποστήριξη των ανέργων του δημοσιογραφικού κλάδου υπογραμμίζει την ευαισθησία, αλλά και το αίσθημα αλληλεγγύης της Εκκλησίας. Το έργο, που επιτελείται μέσω της «Αποστολής» είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλη την κοινωνία».

Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ