Η Ιερά Σύνοδος «αποχαιρετά» τον Χαρίλαο Ταλιαδώρο

  • Dogma
σύναξη

Ἡ Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος ἐ­πί τῷ θλι­βε­ρῷ ἀγ­γέλ­μα­τι τῆς ἐν Κυ­ρί­ῳ κοι­μή­σε­ως τοῦ ἀ­οι­δί­μου Πρω­το­ψάλ­του Χα­ρι­λά­ου Τα­λι­α­δώ­ρου, τι­μη­θέν­τος ὑ­πό τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Πα­τρι­αρ­χεί­ου διά τοῦ ὀφ­φι­κί­ου τοῦ Ἄρ­χον­τος Πρω­το­ψάλ­του τῆς Ἁ­γι­ω­τά­της Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πῆς Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως, ὑ­πό δέ τῆς Ἁ­γι­ω­τά­της Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος διά τοῦ Πα­ρα­σή­μου τοῦ Ἀ­πο­στό­λου Παύ­λου, κα­τό­πιν εἰ­ση­γή­σε­ως τῆς Συ­νο­δι­κῆς Ἐπι­τρο­πῆς Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Τέ­χνης καί Μου­σι­κῆς, ἐ­πι­θυ­μεῖ ἵ­να ἐκ­φρά­σῃ, διά τοῦ πα­ρόν­τος, εἰς τούς οἰ­κεί­ους καί εἰς τούς πο­λυ­α­ρίθ­μους μα­θη­τάς τοῦ με­τα­στάν­τος τήν στορ­γήν, τά θερ­μά συλ­λυ­πη­τή­ρια καί τήν συμ­πάθειαν Αὐ­τῆς.

Πρός τού­τοις ἡ Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δος εὔ­χε­ται ὅ­πως ὁ Ἀρ­χη­γός τῆς ζω­ῆς καί Νι­κη­τής τοῦ θα­νά­του, ὁ Κύ­ριος ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός, τά­ξῃ τήν ψυ­χήν τοῦ μα­κα­ρι­στοῦ δι­δα­σκά­λου, τοῦ πολ­λά κο­πι­ά­σαν­τος καί προ­σφέ­ρον­τος εἴς τε τήν Ἐκ­κλη­σί­αν καί τήν πα­τρῴ­αν Αὐ­τῆς μου­σι­κήν πα­ρά­δο­σιν, ἐν σκη­ναῖς δι­καί­ων καί Ἁγί­ων, ἔν­θα «φω­νή ἀ­γαλ­λιά­σε­ως καί ἐ­ξο­μο­λο­γή­σε­ως ἤ­χου ἑ­ορ­τά­ζον­τος» (Ψαλμ. 41, 5).

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ