Ιεραρχία: Η εισήγηση του Μητροπολίτης Καρυστίας

  • Dogma
ιεραρχία

Το λόγος προς τους Ιεράρχες μετά τον Αρχιεπίσκοπο έλαβε ο Αντιπρόεδρος της Ιεράς Συνόδου Μητροπολίτης Καρυστίας κ. Σεραφείμ, ο οποίος μεταξύ άλλων στην αντιφώνησή του σημείωσε: «Η σύγκλησις εκτάκτως της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και η πρόσκλησις μάς ευρίσκει συμφώνους, προθύμους και προετοιμασμένους, διά ακρόασιν, συζήτησιν και λήψιν αποφάσεων επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται εις την ημερησίαν διάταξιν. Αυτό απαιτεί και επιβάλλει το ισχύον Κανονικόν και Νομικόν σύστημα της Εκκλησίας μας».

Ακολουθεί αναλυτικά η αντιφώνηση του Μητροπολίτη Καρυστιάς κ. Σεραφείμ προς την Ιεραρχία

Μακαριώτατε,

η σύγκλησις εκτάκτως της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και η πρόσκλησις μάς ευρίσκει συμφώνους, προθύμους και προετοιμασμένους, διά ακρόασιν, συζήτησιν και λήψιν αποφάσεων επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται εις την ημερησίαν διάταξιν. Αυτό απαιτεί και επιβάλλει το ισχύον Κανονικόν και Νομικόν σύστημα της Εκκλησίας μας.

Τα προτεινόμενα θέματα: Οικονομικόν και Διοικητικόν

Το μεν πρώτον επιβάλλει μελέτην, σύνεσιν και προσοχήν, διότι αφορά την παρούσαν και την μελλοντικήν κατάστασιν της Εκκλησίας γενικώς και των Ιερέων ειδικώς. Θέματα ασφαλώς υλικά, αλλά και η ύλη συνδέεται με την φύσιν και τις ανάγκες μας. Καλώς λοιπόν συζητούμε και ει δυνατόν ομοφώνως ας αποφασίσωμεν με βάσιν ότι υπηρετούμε το καλώς νοούμενον συμφέρον της Εκκλησίας.

Το δε δεύτερον θέμα που είναι η εκλογή Επισκόπων, είναι υψίστης σημασίας και καθαρά πνευματικής φύσεως. Μας εκφράζει απόλυτα ως Επισκόπους, μας ευχαριστεί και μας χαροποιεί, διότι διά της τιμίας ψήφου ενεργούμε εις την εκλογή και συνεργούμε κατά την Χειροτονίαν μετά του Παναγίου Πνεύματος, διά της επιθέσεως των χειρών ημών εις την Αρχιερωσύνην. Είναι  υψίστη η τιμή και μεγίστη η ευθύνη, διο επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή και φόβος Θεού.

Κατά την τακτικήν των αντιφωνήσεών μου, προσθέτω ως δεύτερον μέρος ωρισμένες σκέψεις του Ιερού Χρυσοστόμου σχετικές με την περίστασιν και επειδή συνεδριάζομεν κατά την Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, επιτρέψατέ μου να υπομνήσω εις την αγάπην σας, μέρος της αναφοράς του μεγάλου Διδασκάλου, εις την μεγάλην Τεσσαρακοστήν, που γράφει:

Ιδού, εφθάσαμε εις την Αγίαν Σαρακοστή. Ας αυξήσωμε την νηστεία και ας κάνωμε εντονωτέρας τας προσευχάς. Ας εξομολογηθούμε με ακρίβεια τα αμαρτήματά μας, ας πληθύνωμε την ελεημοσύνη και ας καλλιεργήσωμε τας αρετάς της πραότητος, της ανεξικακίας, της μακροθυμίας, της ταπεινοφροσύνης.

Με την νηστεία πρέπει να είναι πάντοτε συνδεδεμένη η προσευχή, σύμφωνα με την διδασκαλία του Κυρίου και το παράδειγμα των Αποστόλων.

Κατά την περίοδο της νηστείας, η προσευχή γίνεται με προσοχή, με εσωτερική γαλήνη και η σκέψις είναι ελαφροτέρα, αφού δεν πιέζεται από την πολυφαγία. Στον αγώνα κατά του διαβόλου, έχομε ανάγκη από προσευχή. Και η προσευχή είναι μεγάλο όπλο, μεγάλη ασφάλεια, απόρθητο φρούριο, μέγα αγαθό. Την δύναμι της προσευχής, την ωφέλεια της νηστείας, το κέρδος της ελεημοσύνης και την χαρά της μετανοίας, θα τα πολεμήση με τέχνη και σφοδρότητα ο διάβολος. Και αν δεν κατορθώση να τα ματαιώση, οπωσδήποτε θα προσπαθήση να αφαιρέση την αξία τους με την κενοδοξία. Τον κίνδυνο αυτόν επισημαίνει ο Χρυσόστομος και γράφει:

Όταν ο διάβολος μας ιδή να αποφεύγωμε την ασέλγεια και να αγαπούμε την σωφροσύνη,  όταν περιφρονούμε την πολυτέλεια και παραδίδομε τους εαυτούς μας εις νηστεία και προσευχή και φροντίζομε διά την ελεημοσύνη, τότε ο διάβολος επινοεί άλλο τέχνασμα, διά να καταστρέψη τον πλούτο μας και να καταστήση όλα τα κατορθώματα ανώφελα.

Κάνει τους ανθρώπους να υπερηφανεύωνται, διά τις αρετές τους και να αποβλέπουν στην ανθρώπινη δόξα, με αποτέλεσμα να χάσουν την πραγματική δόξα. Και τούτο εδίδαξε ο Χριστός λέγων: Όταν νηστεύης, άλειψέ  σου το πρόσωπο, διά να μη φανής ότι νηστεύεις. Όταν κάνης ελεημοσύνη, μη την διασαλπίζης και όταν προσεύχεσαι μην επιζητείς την προσοχή των ανθρώπων. Ο Πατέρας σου που βλέπει τι γίνεται στα κρυφά, θα σε ανταμοίψει στα φανερά.

Είδες λοιπόν, ότι εκείνος που επιδιώκει αυτή την δόξα, στερείται την δόξα του Θεού; Και εκείνος που διαφεύγει την προσοχή των ανθρώπων, θα λάβη φανερά, κατά την ημέρα της Κρίσεως, την αμοιβή από τον Θεόν;

Μη λαμβάνεις υπ’  όψιν σου, ότι δεν έγινε αντιληπτή η αρετή σου από τους ανθρώπους και δεν σου απέδωσε κανείς τον έπαινο. Να σκέπτεσαι την μεγάλη γενναιοδωρία του Θεού, που θα σου αποδώση ενώπιον όλων των ανθρώπων τις αμοιβές των αρετών σου και τον στέφανον της δόξης.

Και ο Χρυσόστομος καταλήγει συμβουλεύοντας:

‘‘Είδατε, αγαπητοί μου, πως δεν έχει καμμία ωφέλεια, όποιος είναι συνεπαρμένος από την ανθρώπινη  δόξα;  Ας αποφεύγωμε λοιπόν αυτό το πάθος της κενοδοξίας, που σκορπίζει τον πλούτο της αρετής και ας αποβλέπομε εις τον ακοίμητον οφθαλμόν του Θεού, που βλέπει εν τω κρυπτώ και αποδίδει εις το φανερόν’’.

Φωτογραφία: intimenews.g

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ