Μητρόπολη Φθιώτιδος: Ημερίδα για τον Αθανάσιο Διάκο

  • Dogma
ημερίδα

Ημερίδα αφιερωμένη στον Αετό της Ρούμελης Αθανάσιο Διάκο διοργανώνει η Μητρόπολη Φθιώτιδος το προσεχές Σάββατο 24 Ιουνίου 2017.

Η ημερίδα με τίτλο: «Ὁ Ἐθνομάρτυρας Ἀθανάσιος Διάκος», θα πραγματοποιηθεί στη Λαμία και συγκεκριμένα στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού Διοικητικού Κέντρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για την ημερίδα από τη Μητρόπολη Φθιώτιδος και το πρόγραμμα αυτής:

Φέρεται εἰς γνῶσιν τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος, ὅτι ἡ Ἱερά Μη­τρόπολις Φθιώτιδος, μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο­πο­λί­­του μας κ.κ. Νικολάου, διοργανώνει τό Σάββατο 24 Ἰουνίου 2017 καί ὥρα 10 τό πρωί Ἡμερίδα στό Ἀμφιθέατρο τοῦ Πνευ­μα­τικοῦ-Διοι­κη­τι­κοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (ὁδός Ἀγρά­φων καί Με­γά­­­λου Ἀλε­ξάνδρου), στή Νέα Ἄμπλιανη Λαμίας μέ θέμα: «Ὁ Ἐθνομάρτυρας Ἀθα­νάσιος Διάκος».

Σκοπός τῆς Ἡμερίδος εἶναι νά διαφωτισθοῦν ἐπιστημονικῶς διά­φο­­ρα σημεῖα, πού ἔχουν σχέση μέ τή ζωή, τή δράση καί τήν ἱστορία ἑνός ἐκ τῶν πρωταγωνιστῶν ἡρώων-ὁπλαρχηγῶν τοῦ πρώτου ἔτους τῆς Ἐπα­να­στά­σεως τοῦ 1821, τοῦ Ἀθανασίου Διάκου.

Ἡ Ἡμερίδα θά ξεκινήσει μέ χαιρετισμό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη­τρο­­πολίτου μας κ. Νικολάου, καί ἐν συνεχείᾳ θά ἀκολουθή­σουν εἰση­γή­σεις ἀπό Καθηγητές Πανεπιστημίου καί ἄλλους ἔγκρι­τους ὁμι­λητές. Τό συνέδριο θά ὁλοκληρωθεῖ γύρω στίς μία καί μι­σή τό με­ση­μέρι μέ συζήτηση ἐπί τῶν εἰσηγήσεων.

Καλοῦνται οἱ πιστοί καί θαυμαστές τῶν ἡρωϊκῶν μορφῶν τῆς Ἑλ­λη­­νικῆς ἐπαναστάσεως νά συμμετάσχουν στήν ὡς ἄνω ἐκδή­λω­ση τό Σάβ­βατο 24 Ἰουνίου στίς 10:00 τό πρωί, στό Διοικητικό καί Πνευ­μα­τικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

prosklisi_1a

Το Πρόγραμμα της Ημερίδας:

 

10:00 Ἔναρξη – Χαιρετισμός τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώ­τιδος κ.κ. Νικολάου.
10:15 Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός, Ὁμότιμος Καθηγητής Πανε­πι­στη­μίου Ἀθηνῶν, Ἐθνο­μά­ρτυρες καί Νεομάρτυρες.
10:30 Δημήτριος Γόνης, Ὁμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθη­νῶν, Τό μαρτύριο τοῦ Ἀθανασίου Διάκου καί τά μαρτύ­ρια τῶν Νεο­μαρτύ­ρων.
10:45 Λάζαρος Βλαδίμηρος, Δρ. Ἰατρικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α., Ὁ τρόπος θανα­τώ­σεως τοῦ ἥρωα Ἀθανασίου Διάκου.
11:00 Βασιλική Λαμπροπούλου, Δρ. Νεοελληνικῆς Φιλολογίας, Ὁ Ἀθα­νά­σιος Διάκος στό πεζογραφικό ἔργο τοῦ Σπύρου Μελᾶ καί τοῦ Τάκη Λάππα.
11:15 Νικόλαος Καλοσπύρος, Ἐπισκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ὁ Ἀθα­νά­σιος Διάκος ὡς ἀφθα­ρ­τισμένο βίωμα στήν ποιητική δημιουργία τοῦ Ἀρι­στοτέλη Βαλαωρίτη.
11:30 Παναγιώτης Καμηλάκης, Λαογράφος, Ὁ Ἀθανάσιος Διάκος στή δημοτική ποίηση.
11:45 Συζήτηση ἐπί τῶν Εἰσηγήσεων
12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:15 Νικόλαος Κουρκουμέλης, Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ., Τακτικοί ἑλιγμοί καί ψυχο­λο­γι­κές ἐπιχειρήσεις στήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση. Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Λιβαδειᾶς ἀπό τόν Θανάση Διάκο.
12:30 Σοφοκλῆς Δημητρακόπουλος, Θεολόγος – Φιλόλογος, Ἡ ἀπήχηση τῆς θυσίας τοῦ Ἀθανασίου Διάκου σέ ἐφημερίδες τῆς 40ετίας 1821-1861.
12:45 Σταῦρος Μαμαλοῦκος, Ἐπίκ. Καθηγητής Ἀρχιτεκτονικῆς Πα­νε­πι­στημίου Πατρῶν & Ἰωάννης Περράκης, Δρ. Θεολογίας, Ἡ Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου στήν Ἀρτοτίνα, Μονή τῆς μετανοίας τοῦ Ἀθανασίου Διάκου.
13:00 Ἀπόστολος Ρούσκας, Θεολόγος, ΜΘ, Ὁ Ἀθανάσιος Διάκος στήν τέχνη τῶν νομῶν Φθιώτιδος, Φωκίδος καί Βοιωτίας.
13:15 Παναγιώτης Μαντζάνας, Θεολόγος, Τό πρόβλημα τῆς καταγωγῆς τοῦ Ἀθανασίου Διάκου.
13:30 Συζήτηση ἐπί τῶν Εἰσηγήσεων.
13:45 Λήξη Ἡμερίδος.

 

 

TOP NEWS