Μνημόσυνο αοιδίμων αρχιερέων της μητρόπολης Πατρών

  • Dogma

Εορτάσθηκε χθες λαμπρῶς στὸν μητροπολιτικὸ ναὸ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ Πατρέως, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἐν Ραιθῷ, ὁ ὁποῖος ἐσφαγιάσθη στὸ ὡς ἄνω Μοναστήρι, μαζὶ μὲ ὅλους τούς συμμοναστάς του, ὑπὸ τῶν βαρβάρων Βλεμμύων.

Εορτάσθηκε χθες λαμπρῶς στὸν μητροπολιτικὸ ναὸ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ Πατρέως, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἐν Ραιθῷ, ὁ ὁποῖος ἐσφαγιάσθη στὸ ὡς ἄνω Μοναστήρι, μαζὶ μὲ ὅλους τούς συμμοναστάς του, ὑπὸ τῶν βαρβάρων Βλεμμύων.

Ἡ μνήμη τοῦ Ὀσιομάρτυρος Παύλου τοῦ Πατρέως ἑορτάσθη ἐπίσημα στὴν Πάτρα μετὰ ἀπὸ ἐνέργειες καὶ ἐνδιαφέρον τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κυροῦ Εὐσταθίου (Εὐσταθοπούλου) τοῦ ἐκ Πατρῶν, ὁ ὁποῖος ὡς Πρωτοσύγκελος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν καὶ προϊστάμενος τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ, ἱστόρησε τὴν εἰκόνα τοῦ ἁγίου καὶ ἑόρταζε πανηγυρικὰ τὴν μνήμη του. Ὅταν ἐκοιμήθη ὁ ἀείμνηστος Εὐστάθιος, τὸν ἑορτασμὸ συνέχισαν συγγενεῖς του κατὰ σάρκα. Τώρα τὸν ἑορτασμὸ ἔχει ἀναλάβη ὡς εὐλογίαν καὶ ἐπιμελεῖται τὰ τῆς ὅλης τελετουργίας ἡ οἰκογένεια τοῦ Ἱερέως Ἰωάννου Μπαρούση.

Ἐφέτος ὁ ἑορτασμὸς πραγματοποιήθηκε στὸν μητροπολιτικὸ ναὸ Πατρῶν, προεξάρχοντος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου, συνιερουργοῦντος τοῦ Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καὶ ἄλλων Ἱερέων.

Κατὰ τὴν ἡμέρα αὐτὴ, ο κ. Χρυσόστομος ἔχει ὁρίσει νὰ τελεῖται ἱερὸ μνημόσυνο ὅλων τῶν Ἀρχιερέων τῶν Ἀρχιερατευσάντων ἐν τῇ Ἱερᾷ καὶ Ἀποστολικῇ Μητροπόλει τῶν Πατρῶν, ἀπὸ τῆς ἀρχῆς καὶ μέχρι τῶν ἐσχάτων. Ἔτσι, μετὰ τὴν θεία λειτουργία τελέσθηκε ἱερὸ μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν ἀοιδίμων προκατόχων αὐτοῦ Ἀριχερέων, οἱ ὁποῖοι ἐκλέϊσαν τὴν ἱερὰ ἀποστολικὴ καθέδρα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Πατρῶν καὶ οἱ ὁποῖοι «ἐν ἀναβάσει θυσιαστηρίου ἁγίου, ἐδόξασαν περιβολὴν ἁγιάσματος».

Στὴν ὁμιλία του, ο μητροπολίτης Πατρών ἀναφέρθηκε στὸν Ὁσιομάρτυρα Παῦλο τὸν Πατρέα καὶ στὸ μαρτύριό του, ὁ ὁποῖος εἶναι καύχημα καὶ κλέος τῆς Ἀποστολικῆς πόλεως καὶ Μητροπόλεως τῶν Πατρῶν, στὸν ἀοίδιμο Μητροπολίτη Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κυρὸ Εὐστάθιο, ὁ ὁποῖος εἰσήγαγε τὸν λαμπρὸ ἑορτασμὸ καὶ στὸ χρέος μας νὰ διατηρήσωμε ἄσβεστη τὴν ἱερὰ παρακαταθήκη, ὥστε ὁ Θεὸς νὰ δοξάζεται, οἱ ἅγιοί μας νὰ τιμῶνται καὶ ἐμεῖς πνευματικῶς νὰ ὠφελούμεθα καὶ νὰ σωζώμεθα.

Ἐπίσης, ὁ κ. Χρυσόστομος ἔκαμε λὸγο καὶ γιὰ τὴν ὑποχρέωσή μας, νὰ μνημονεύωμε μετ’ εὐγνωμοσύνης τῶν ἀοιδίμων πατέρων οἱ ὁποῖοι ἐκοπίασαν γεωργοῦντες πνευματικῶς τὸ ἱερό του Κυρίου γεώργιον, ἀναλωθέντες ὡς λαμπάδες καὶ λύχνοι ἀειλαμπεῖς ὑπὲρ τῆς Ἀληθείας, καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ τῆς προόδου τῆς πνευματικῆς καὶ ἀναδείξεως τοῦ θρησκευτικοῦ πλούτου καὶ γενικώτερα τῆς ἱστορίας τῆς μεγαλουπόλεως τῶν Πατρὼν καὶ τῆς περιοχῆς ὁλοκλήρου, ὡς ἔπραξαν οἱ ἀοίδιμοι τῶν Πατρῶν Ἀρχιερεῖς.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ