Πανηγύρισε η Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού Ημαθίας

  • Dogma
Αγίας Κυριακής

Με λαμπρότητα πανηγύρισε το διήμερο 6-7 Ιουλίου η γυναικεία κοινοβιακή Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού Ημαθίας.

Την Παρασκευή 6 Ιουλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο. Ανήμερα της εορτής το πρωί τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λείτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος.

AgiasKyriakhs.2018-5 AgiasKyriakhs.2018-4

Η ομιλία του Σεβ.Μητροπολίτου κ.Παντελεήμονος στην Θεία Λειτουργία :

«Θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε».

Ἕνα θαῦμα, τό θαῦμα τῆς αἱμορ­ροούσης γυναικός, μᾶς παρου­σία­σε στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνά­γνωσμα ὁ ἱερός εὐαγγελιστής, πε­ρι­γράφοντάς μας μέ γλαφυρό τρό­πο τή θεραπεία μιᾶς ταλαίπωρης γυναί­κας, πού διστακτική καί σιω­πηλή πλη­σίασε τόν Χριστό γιά νά λάβει αὐ­τό πού ἐπιθυμοῦσε, χωρίς ὅμως νά τολμήσει οὔτε νά τοῦ ζη­τήσει κάτι, οὔτε νά τόν παρακα­λέ­σει γιά τή θεραπεία της.

Διστακτική πλησίασε τόν Χριστό, ἀλλά συγχρόνως τόν πλησίασε καί μέ μεγάλη πίστη στή δύναμή του. Δέν τοῦ ζήτησε αὐτό πού εἶχε ἀνά­γκη καί ἐπιθυμοῦσε πολύ, για­τί πί­στευε ὅτι καί μόνο ἄν ἀγγίξει τό ἱμάτιό του θά τό λάβει, θά λά­βει δηλαδή τήν ἴαση πού εἶχε ἀνάγκη.

Καί δέν διαψεύσθηκε ἡ γυναίκα. Ἔλαβε τήν ἴαση καί μάλιστα ἀμέ­σως καί χωρίς καθυστέρηση. Καί μαζί μέ τήν ἴαση ἔλαβε καί κάτι ἀκό­μη πιό σπουδαῖο καί πιό με­γάλο, ἔλαβε τόν δημόσιο ἔπαινο τῆς πίστεώς της. «Θύγατερ, ἡ πί­στις σου σέσωκέν σε».

Τό ἐγκώμιο αὐτό τῆς πίστεως ἀποτελεῖ ὅμως συγχρόνως καί μία ἀπάντηση στούς μαθητές του πού ἀποροῦσαν πῶς ἦταν δυνατόν ὁ Χριστός νά αἰσθάν­θηκε μέσα στό πλῆθος πού τόν συνέθλιβε τή γυ­ναίκα πού ἀκού­μπη­σε τό κράσπε­δο τοῦ ἱματίου του γιά νά λάβει τή χάρη του, ἀλλά καί ἀκόμη ἕνα δίδαγμα γιά ὅλους ἐμᾶς πού ἀμ­φι­βάλλουμε γιά τή ση­μασία καί τήν ἀξία τῆς πίστεως.

Καί ὅμως ἡ πίστη εἶναι, ἀδελφοί μου, πού μᾶς σώζει, καί μᾶς σώζει χωρίς νά χρειάζεται νά τήν ἐπι­δεί­ξουμε μέ ἐξωτερικά σχήματα καί μεγάλα λόγια, γιατί ἡ πίστη ἔχει τεράστια δύναμη, ἐφόσον, ὅπως λέγει ὁ Χριστός, ἀκόμη καί ἄν ἔ­χου­­με πίστη ὡς κόκκο σι­νά­πεως, αὐ­τή εἶναι ἀρκετή γιά νά μετα­κι­νή­σουμε καί ὄρη.

Αὐτή τήν πίστη, πού ἐπαινεῖ ὁ Χρι­στός στή γυναίκα πού θερα­πεύει, διέθετε καί ἡ ἑορταζομένη σήμερα ἁγία μεγαλομάρτυς Κυ­ρια­κή. Διότι τί ἄλλο ἐκτός ἀπό τήν πίστη στόν Χριστό θά μποροῦσε νά τήν κάνει νά σταθεῖ ὄρθια ἐνώ­πιον τοῦ ἡγεμόνος καί νά ὁμολο­γή­σει θαρραλέα τήν πίστη της;

Τί ἄλλο ἐκτός ἀπό τήν πίστη της στόν Χριστό, πού ὑπόσχεται ὅτι θά ὁμολογήσει ἐνώπιον τοῦ Πατρός του τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ἦταν ἐκεῖνο πού ἔδωσε τή δύναμη σέ αὐτήν τήν ἀδύναμη νεαρή ὕπαρξη γιά νά ὑπο­­μείνει μέ καρτερία τά βασανι­στήρια καί νά μήν ὑποκύψει στίς προκλήσεις καί τίς ἀπειλές τοῦ ἡγε­μόνος;

Τί ἄλλο ἐκτός ἀπό τήν πίστη της ἦταν ἐκεῖνο πού ἔκανε τή νεαρή μάρτυρα νά μήν ὑπολογίζει τή ζωή της καί νά μήν φοβᾶται τόν θάνατο, προκειμένου νά μήν χω­ρισθεῖ ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί στερηθεῖ τήν αἰώνια ζωή;

Ἡ πίστη ἦταν, ἀδελφοί μου, γιατί μόνο ὅποιος ἔχει πίστη μπορεῖ νά ἐμπιστεύεται τόν Χριστό πού ζητᾶ ἀπό τόν ἄνθρωπο νά τόν ἀγαπᾶ πε­­ρισσότερο ἀπό κάθε τι ἄλλο στόν κόσμο, περισσότερο καί ἀπό τήν ἴδια του τή ζωή. Μόνο ὅποιος ἔχει πίστη στόν Χριστό, μπορεῖ νά ἐμπιστεύεται τόν λόγο τοῦ Χρι­στοῦ ὅτι Αὐτός εἶναι ἡ ζωή, καί ὅποιος θυσιάσει τή ζωή του γιά τήν ἀγάπη του, αὐτός θά κερδίσει τήν αἰώνιο ζωή καί τά ἀγαθά πού ἑτοίμασε γιά ὅσους τόν ἀγαποῦν.

Μέ αὐτή τήν πίστη στόν Χριστό ἀγωνίσθηκε ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς Κυριακή καί μέ τή στάση της κα­τήσχυνε τόν ἡγεμόνα καί κέρ­δισε τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου καί τήν τιμή καί τή δόξα πού χαρίζει ὁ Χριστός στούς μάρτυρές του.

Καί αὐτή τήν πίστη τῆς ἁγίας με­γαλομάρτυρος Κυριακῆς καλού­μεθα νά ἔχουμε καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, πού ἤρθαμε σήμερα ἐδῶ, στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή της, γιά νά τήν τιμήσουμε. Γιατί μόνο ἐάν ἔχουμε πίστη ἀνάλογη μέ αὐτήν πού διέθετε ἡ ἁγία Κυριακή μποροῦμε νά τῆς ἀποδώσουμε τήν ὀφειλόμενη τιμή. Διαφορετικά τί νόημα ἔχει, ἐάν λέμε ὅτι τήν τι­μοῦ­με, ἀλλά στήν πραγματικό­τη­τα ἀμφιβάλλουμε γιά τήν πίστη μας, ἀμφιβάλλουμε γιά τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ καί δέν εἴμεθα διατε­θειμένοι καί ἐμεῖς νά θέσουμε τήν ἀγάπη του πάνω ἀπό ὅλα;

Ὁ Χριστός δέν ζητᾶ ἀπό ἐμᾶς νά θυσιάσουμε τή ζωή μας, ὅπως ἔκα­νε ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς Κυ­ρια­κή, γιά νά ἀπο­δείξουμε τήν πίστη μας, περιμένει ὅμως νά τήν ἀποδεί­ξου­με κάνοντας κάποιες μικρές καί ἐλά­χιστες θυσίες γιά χάρη του, κά­ποιες μικρές θυσίες πού θά δείχνουν ὅτι πράγματι πιστεύουμε καί ἐμπιστευόμεθα τόν λόγο του, ὅτι πιστεύουμε ὅτι ὅσα μᾶς ζητᾶ εἶναι πρός τό συμφέρον τῆς ψυχῆς μας καί τόν ἀγα­ποῦμε καί τόν ἐμπιστευόμεθα καί ἐμεῖς, ὅπως τό ἔκανε ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς Κυ­ρια­κή. Διότι διά τῆς πίστεως αὐτῆς θά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς τῆς σω­τηρίας καί θά ἀκού­σουμε, ὅταν βρεθοῦμε ἐνώπιον τοῦ βήματός του, τῆς φωνῆς τοῦ Κυρίου: «ἡ πίστις σου σέσωκέν σε».

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ