«Η Πατρίδα μου το 2021»: Η Ιερά Σύνοδος ανακοίνωσε τους βραβευθέντες μαθητές

  • Dogma
Διαρκής Ιερά Σύνοδος

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ανακοίνωσε σήμερα τα ονόματα των βρα­βευ­θέν­των μα­θη­τών της Α/βάθ­μιας, Β/βάθ­μιας Εκ­παί­δευ­σης και των Κα­τη­χη­τι­κών Ο­μά­δων της Ι­ε­ράς Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής Α­θη­νών και των Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, που  συμ­με­τεί­χαν στον Πα­νελ­λή­νιο Μα­θη­τι­κό Λο­γο­τε­χνι­κό Δι­α­γω­νι­σμό με θέ­μα: «Η Πα­τρί­δα μου το 2021».

 

Η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος με ι­δι­αί­τε­ρη χα­ρά α­να­κοι­νώ­νει τα ο­νό­μα­τα των βρα­βευ­θέν­των μα­θη­τών της Πρω­το­βάθ­μιας, Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκ­παί­δευ­σης και των Κα­τη­χη­τι­κών Ο­μά­δων της Ι­ε­ράς Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής Α­θη­νών και των Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, οι ο­ποί­οι συμ­με­τεί­χαν στον Πα­νελ­λή­νιο Μα­θη­τι­κό Λο­γο­τε­χνι­κό Δι­α­γω­νι­σμό, με θέ­μα: «Η Πα­τρί­δα μου το 2021».

Τα βρα­βεί­α δό­θη­καν κα­τά σχο­λι­κές βαθ­μί­δες (Δη­μο­τι­κό-Γυ­μνά­σιο-Λύ­κει­ο) καί κα­τά κα­τη­γο­ρί­α (ποί­η­ση-δι­ή­γη­μα-πα­ρα­μύ­θι-δο­κί­μιο-μυ­θι­στό­ρη­μα). Α­πο­νε­μή­θη­καν συ­νο­λι­κά ε­κα­τόν τριά­ντα (130) βρα­βεί­α.

Η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος ευ­χα­ρι­στεί ό­λους ό­σοι συμ­με­τεί­χαν στην δι­ε­ξα­γω­γή αὐ­τού του Πα­νελ­λη­νί­ου Μα­θη­τι­κού Λο­γο­τε­χνι­κού Δι­α­γω­νι­σμού και  ει­δι­κό­τε­ρα:

α. Ό­λους τους μα­θη­τές, για την με­γά­λη αν­τα­πό­κρι­ση και συμ­με­το­χή τους, οι ο­ποί­οι κα­τέ­θε­σαν το έρ­γο τους στην Ει­δι­κή Συ­νο­δι­κή Ε­πι­τρο­πη Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος και α­νέ­δει­ξαν τους γό­νι­μους προ­βλη­μα­τι­σμούς τους, τις χα­ρι­σμα­τι­κές εμπνεύ­σεις τους, τις δε­ξι­ό­τη­τές τους και τα ελ­πι­δο­φό­ρα ο­ρά­μα­τά τους.

β. Τους Κα­θη­γη­τές της Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκ­παί­δευ­σης, κα­θώς και τους Υ­πευ­θύ­νους Νε­ό­τη­τος της Ιε­ράς Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής Α­θη­νών και των Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, οι ο­ποί­οι προ­έ­βα­λαν πρός τους μα­θη­τές την δι­ε­ξα­γω­γή του Δι­α­γω­νι­σμού.

γ. Τους Δι­δα­σκά­λους και Κα­θη­γη­τές α­πό ό­λη την Ελ­λά­δα, οι ο­ποί­οι α­πο­τέ­λε­σαν μέ­ρος της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος, κα­τέ­βα­λαν κό­πο και ερ­γά­σθη­καν αμε­ρό­λη­πτα και υ­πεύ­θυ­να για την α­ξι­ο­λό­γη­ση των πο­νη­μά­των των μα­θη­τών.

Με Α­πό­φα­ση της Δια­ρκούς Ι­ε­ράς Συ­νό­δου θα λά­βουν Έπαι­νο συμ­με­το­χής ό­λοι ό­σοι συμ­με­τεί­χαν στόν Πα­νελ­λή­νιο Μα­θη­τι­κό Δι­α­γω­νι­σμό. Ε­πί­σης στις κα­τά τό­πους Ι­ε­ρές Μη­τρο­πό­λεις ο ε­πι­χώ­ριος Μη­τρο­πο­λί­της θα α­πο­νεί­μει στους βρα­βευ­θέν­τες μα­θη­τές το Τι­μη­τι­κό Βρα­βεί­ο της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, μα­ζί με Ει­κό­να του Κυ­ρί­ου η­μών Ι­η­σού Χρι­στού και ει­δι­κό Τό­μο α­πό την Α­πο­στο­λι­κή Δι­α­κο­νί­α της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος σε ει­δι­κή εκ­δή­λω­ση που θα ορ­γα­νώ­σει στη Μη­τρο­πο­λι­τι­κή του Πε­ρι­φέ­ρεια.

Για πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες μπο­ρεί­τε να α­πευ­θύ­νε­σθε στον Γραμ­μα­τέ­α της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος, Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­το Ἀρ­χι­μαν­δρί­τη π. Βαρ­θο­λο­μαί­ο Αν­τω­νί­ου – Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δη, στα τη­λέ­φω­να: 210 – 7272214 – 215.

Φωτογραφία αρχείου: Χρήστος Μπόνης

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ