Στο Δήμο Αθηναίων το πρώτο Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών

  • Dogma
αποτέφρωσης

Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών στην Αθήνα είναι πλέον γεγονός.

Ο Δήμος Αθηναίων ξεκίνησε και επίσημα τη σχετική διαδικασία  μέσω σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την αγορά ή εκμίσθωση ακινήτου με σκοπό τη δημιουργία και εγκατάσταση  Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών, εντός των ορίων του λεκανοπεδίου Αττικής.

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός Αττικής και να έχει έκταση από 2.000 έως 4.000 τ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν εγγράφως έως τις 24 Ιανουαρίου.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση, όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι προκειμένου να αγοράσει ή να μισθώσει ακίνητο για εγκατάσταση Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους εντός προθεσμίας ενός μηνός (30 ημέρες) από της δημοσιεύσεως της παρούσας στο δημαρχιακό κατάστημα της οδού Λιοσίων 22 Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός του λεκανοπεδίου Αττικής να έχει έκταση 2.000 τ.μ. έως 4.000 τ.μ. Οι ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην εγκατάσταση Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) είναι οι κάτωθι: Με τον Ν. 4277/2014 του ΦΕΚ 156Α ́/2014 που αφορά το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις η αποτέφρωση νεκρών πραγματοποιείται υποχρεωτικά στα Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ). Η εγκατάσταση και λειτουργία ΚΑΝ επιτρέπεται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΣΑ) πρώτου βαθμού κατ ́αρχήν σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους και προσεχώς σε μισθωμένα ακίνητα εντός ή εκτός των διοικητικών τους ορίων μετά την λήψη των αδειών της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011, οι οποίες χορηγούνται από την Περιφέρεια εντός των ορίων της οποίας πρόκειται να εγκατασταθεί το ΚΑΝ και με τους όρους και την διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 17-40 του ν. 3982/2011. Η χωροθέτηση των ΚΑΝ,επιτρέπεται σε περιοχές που έχουν καθορισθεί οι χρήσεις γης των άρθρων 5,6,7 και 10 του ΠΔ 23.2/6-3-1987 (ΦΕΚ 166Δ ́/87) και των άρθρων 20,22 ως 29, 31 του ν.. 4269/2014 του ΦΕΚ 142Α ́/28-6-2014 «Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση–Βιώσιμη ανάπτυξη στο κεφάλαιο Β (Κατηγορίες και περιεχόμενο Χρήσεων Γης)» . Στις εκτός σχεδίου περιοχές, στις οποίες δεν έχουν καθορισθεί χρήσεις γης , έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ24/1985 (Δ ́270) και του ΠΔ 31.3/6-4-87(Δ ́303), καθώς και η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.3325/2005. Επίσης τα ΚΑΝ διαθέτουν μηχ/κο εξοπλισμό και «κατατάσσονται στην κατηγορία των μηχ/κών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 3982/2011» σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 παρ. 1 του Ν.4277/14. Για πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται στην Δ/νση Οικονομικών–Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, Λιοσίων 22, 3ος όροφος τηλ. 210 5277381. Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2015 Ημερομηνία: Πεμ, 24/12/2015 – 12:35 – Κυρ, 24/01/2016 – 12:30.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ