Βαρθολομαίος για Πανορθόδοξη: Να υπερβούμε εαυτούς και αλλήλους

  • Dogma
πανορθόδοξη

Το Σάββατο 16η Απριλίου 2016, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της πόλεως Ρεθύμνης, πραγματοποιήθηκε η Παγκρήτια Θεολογική Ημερίδα για την επικείμενη Πανορθόδοξη, με θέμα: «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας».

Την εκδήλωση για την Πανορθόδοξη, διοργάνωσε ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Θεολόγων με την υποστήριξη της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και έθεσε υπό την αιγίδα του το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Κατά την έναρξη της Ημερίδας ο Αιδεσ. Πρωτ. Δημήτριος Χριστοδουλάκης, Αρχιερατικός Επίτροπος των Ενοριών της πόλεως Ρεθύμνης, ανέγνωσε Σεπτό Γράμμα της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιο, με το οποίο ο Παναγιώτατος ευλογεί και χαιρετίζει την Ημερίδα με τους εξής λόγους:

«Ευχαρίστως επληροφορήθημεν εκ του από ις΄ Μαρτίου ε.ε., αριθμ. Πρωτ. 342, γράμματος της υμετέρας αγαπητής Ιερότητος την συνδιοργάνωσιν υπό της κατ’ αυτήν Ιεράς Μητροπόλεως και του Παγκρητίου Συνδέσμου Θεολόγων επικαίρου θεολογικής Ημερίδος, προς υπεύθυνον ενημέρωσιν του πιστού λαού της Ιεράς υμών Μητροπόλεως και ευρύτερον ασφαλώς, όσον αφορά εις την σύγκλησιν, τας εργασίας και κυρίως την θεματολογίαν της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας, η οποία, τη Χάριτι και τω Ελέει του Κυρίου, θα συνέλθη, κατά τα πανορθοδόξως αποφασισθέντα, εν τη Ορθοδόξω Ακαδημία Κρήτης, τον προσεχή Ιούνιον.

Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, δια την οποίαν, εν εκτενεί προσευχή, εν συντετονισμέναις ενεργείαις και εν ενδελεχεί μελέτη της ιστορίας των Συνόδων, προετοιμαζόμεθα, ως Οικουμενικόν Πατριαρχείον και ως σύνολος Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία, διαφέρει των Επτά Οικουμενικών Συνόδων, καθότι δεν θα αντιμετωπίση ζητήματα Ορθοδόξου δόγματος και αληθείας της Χριστιανικής διδασκαλίας αλλά έχει ως στόχον να αναδείξη την ενότητα της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας και εν ταυτώ να δώση λύσεις εις μείζονα διοικητικής και ποιμαντικής φύσεως ζητήματα, από μακρού απασχολούντα τον ανά την οικουμένην πιστόν Ορθόδοξον λαόν του Θεού.

Καλούμεθα δε άπασαι αι Ορθόδοξοι Εκκλησίαι, υπό τον συντονισμόν του Ιερού Κέντρου της Ορθοδοξίας, να συμβάλωμεν εις την επιτυχίαν της συνερχομένης μετά τόσους αιώνας αναλόγου σπουδαιότητος Συνόδου και τοιουτοτρόπως να διακηρύξωμεν την ενότητα της Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπερβαίνοντες εαυτούς και αλλήλους. Ήδη έχει διανυθή η προπαρασκευαστική οδός και καταβληθή ικανός κόπος, και μάλιστα υπό του έχοντος τηημερίδα για την πανορθόδοξη στο Ρέθυμνον ευθύνην του συντονισμού των πανορθοδόξων πραγμάτων Οικουμενικού Πατριαρχείου και των κατά καιρούς εκπροσώπων αυτού. Πλην, όμως, δεν πρέπει να λησμονήται ότι, προκειμένου να επιτευχθή η ποθητή ομοψυχία, απαιτείται σοφία Θεού, ήτοι «επιστήμη θείων και ανθρωπίνων πραγμάτων, και των τούτων εννοιών.

Επειδή δε αυτοσοφία ο Χριστός εστι, σοφόν ερούμεν τον κατά μετοχήν Χριστού… Επειδήπερ η σοφία επιστήμη εστί θείων και ανθρωπίνων πραγμάτων, τω Αγίω Πνεύματι την τούτων αιτίαν (της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου εν τη προκειμένη περιπτώσει), ανατιθέμεθα» (Πρβλ. Μ. Βασιλείου, Εις τον Προφήτην Ησαΐαν, κεφ. 5, P.G. 30, 416Α-Β).

Την δεκάτην ενάτην του μηνός Ιουνίου θα συγκεντρωθώμεν άπαντες οι εκπροσωπούντες τας ανά την οικουμένην Ορθοδόξους Εκκλησίας Ιεράρχαι δια να μαρτυρήσωμεν υπέρ της αληθείας και εν τη αληθεία, πεποίθαμεν δε ότι τούτο θα επιτευχθή, καθότι Αλήθεια ο Χριστός και η διακονούσα Αυτόν και τον κόσμον Του Ορθόδοξος Εκκλησία, διο και η υπό σύγκλησιν Αγία και Μεγάλη Σύνοδος θα αποτελέση την φανέρωσιν του θελήματος του Τριαδικού Θεού και την εκπλήρωσιν της αποστολικής επιταγής: «χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλείσθε, το αυτό φρονείτε, ειρηνεύετε, και ο Θεός της αγάπης και ειρήνης έσται μεθ ὑμῶν» (Β΄ Κορ. ιγ΄, 11-12).

Έχοντες εμπιστοσύνην εις τας διατυπωθησομένας θέσεις των ομιλητών και εισηγητών κατά τας εργασίας της Ημερίδος ταύτης και εις τα εξαχθησόμενα θετικά ασφαλώς συμπεράσματα, συγχαίρομεν αδελφικώς την υμετέραν Ιερότητα, αδελφέ άγιε Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κύριε Ευγένιε, δια την πρωτοβουλίαν πραγματοποιήσεως της Ημερίδος ταύτης, αφιερουμένης μάλιστα εις την μνήμην ενός Ρεθυμνίου θεολόγου, του μακαριστού Ιωάννου Κουμεντάκη, και χαιρετίζομεν τας εργασίας της Ημερίδος από των αυλών της Μητρός Εκκλησίας.

Η δε του Θεού Χάρις και το άπειρον Αυτού Έλεος είησαν μετά της υμετέρας Ιερότητος και μετά πάντων των συμμετεχόντων εις την ιδιαιτέρας σημασίας, κρίνομεν, Ημερίδα ταύτην».

Ακολούθως, και μετά τον χαιρετισμό του Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γεωργίου Μαρινάκη, παρουσιάσθηκαν οι παρακάτω εισηγήσεις, συνοδευόμενες από προβολή σχετικού οπτικού υλικού:

α) Ο Δρ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, εισηγήθηκε το θέμα: «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας: Προετοιμασία-Προοπτικές».
β) Ο Αιδεσ. Πρωτ. Αυγουστίνος Μπαϊρακτάρης, Επίκουρος Καθηγητής της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, μίλησε με θέμα: «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και το ζήτημα των διαχριστιανικών διαλόγων: Ανάλυση, δυσκολίες, προοπτικές»

γ) Ο Ελλογιμ. κ. Πέτρος Βασιλειάδης, Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανέλυσε το θέμα: «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος και η αποστολή της στον κόσμο».

Στο δεύτερο μέρος της Ημερίδας έγινε τιμητική αναφορά στον αείμνηστο Ιωάννη Κουμεντάκη, Θεολόγο, με την αφορμή της συμπληρώσεως ενός έτους από την εις Κύριον εκδημία του. Για τη ζωή, την προσωπικότητα και το έργο του Ιωάννου Κουμεντάκη μίλησε κατάλληλα ο κ. Μιχαήλ Τζεκάκης, Θεολόγος και πρώην Διευθυντής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης, αναπτύσσοντας το θέμα: «Ιωάννης Κουμεντάκης: Ένας χαρισματικός Θεολόγος Εκπαιδευτικός που άφησε ίχνη».
Στην καταληκτήρια προσλαλιά του, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος ευχαρίστησε τον Παγκρήτιο Σύνδεσμο Θεολόγων και τον Πρόεδρό του κ. Γεώργιο Στριλιγκά για την διοργάνωση της Ημερίδας, καθώς και τους εισηγητές που συμμετείχαν σε αυτήν. Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε επίσης όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, και ιδιαίτερα τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ειρηναίο, τον Σεβ. Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα και τον Σεβ. Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιο.

Τις εργασίες της Ημερίδας έκλεισε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, ο οποίος εξέφρασε την ευχή ο Θεός να ευλογήσει το έργο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου για την ωφέλεια των Ορθοδόξων σε όλη την Οικουμένη.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ