Απονομή τίτλων στη σχολή του Χωριού των Ποιμένων

  • Dogma
χωριού των ποιμένων

Το απόγευμα της Δευτέρας 26 Απριλίου, 9 Μαΐου 2016, έλαβε χώρα η τελετή της απονομής των Απολυτηρίων των Αποφοίτων της Σχολής Λυκείου του Χωριού των Ποιμένων. 

Στην τελετή του Λυκείου του Χωριού των Ποιμένων, έδωσε το παρών ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων.

χωριού των ποιμένων χωριού των ποιμένων

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση:
Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 26ης Ἀπριλίου / 9ης Μαΐου 2016, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῆς ἀπονομῆς τῶν Ἀπολυτηρίων τῶν Ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς Λυκείου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό Χωρίον τῶν Ποιμένων. Ἡ τελετή αὕτη ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τῆς Σχολῆς.

Τήν τελετήν ταύτην ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου καί τινων ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, ὡς τοῦ Προέδρου τῶν Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό Ἰσραήλ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου, τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου ἐν Βηθλεέμ, Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Βασιλείου Κοΐνη καί τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς τῶν Πoιμένων-Μπετσαχούρ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου.

Ἡ τελετή ἤρχισε διά τῆς εἰσόδου – παρελάσεως τῶν Ἀποφοίτων νέων καί νεανίδων, διά τοῦ Ἑὐλογητός ὁ Θεός᾽, τοῦ ῾Χριστός Ἀνέστη᾽, τοῦ ῾Παναγία Τριάς᾽ καί τοῦ ῾Πάτερ ἡμῶν᾽, τῆς ἀναγνώσεως τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Ἀναστάσεως ἀπό τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον.

χωριού των ποιμένων χωριού των ποιμένων

Ἡ τελεή ἐσυνεχίσθη διά τῆς προσφωνήσεως τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς κ. Τζώρτζ Σαάντε. Εἰς ταύτην οὗτος εἰς τήν ὁποίαν οὗτος ἐξῇρε τήν προσφοράν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν ἵδρυσιν τῆς Σχολῆς ἀπό τοῦ 1990 καί εἰς τήν συντήρησιν αὐτῆς ἕως τῆς σήμερον διά τῆς λειτουργίας Νηπιαγωγείου, Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου καί τῆς διδασκαλίας τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης. Ἰδιαιτέρως ἐτόνισε τήν συμβολήν τῶν καθηγητῶν καί τῶν γονέων τῶν ἀποφοίτων εἰς τόν ἐφοδιασμόν αὐτῶν δι᾽ ὅλων τῶν ἀπαραιτήτων ἐφοδίων διά τήν συνέχισιν τῆς ζωῆς αὐτῶν εἰς σπουδάς ἤ εἰς ἐπαγγελματικόν προσανατολισμόν.

Ἠκολούθησε προσφώνησις μιᾶς ἀποφοίτου τῆς Σχολῆς εἰς τήν Ἑλληνικήν, ἑτέρας εἰς τήν Ἀγγλικήν καί τρίτης εἰς τήν Ἀραβικήν.

χωριού των ποιμένων

Εἰς τήν εὐχάριστον ἀτμόσφαιραν τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀπονομῆς συνετέλεσαν οἱ Παλαιστινιακοί παραδοσιακοί χοροί καί τά Παλαιστινιακά παραδοσιακά ᾄσματα.

Εἰς τό τέλος τῆς τελετῆς ὁ π. Ἤσσα Μοῦσλεχ, ἐκπρόσωπος τῶν Μ.Μ.Ε. τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἀραβικήν καί καθηγητής τῆς Σχολῆς αὐτῆς ἐξεφώνησε τήν προσφώνησιν τοῦ Μακαριωτάτου.

 

 

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ