Εορτή Αγίου Ευθυμίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (βίντεο)

  • Dogma
πατριαρχείο

Την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου, 2 Φεβρουαρίου 2017 με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάστηκε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η μνήμη του Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου.

Η μνήμη του Αγίου Ευθυμίου εορτάστηκε με κάθε θρησκευτική ευλάβεια στην ομώνυμη Ιερά Μονή, η οποία βρίσκεται στην Ιερά Μονή Παναγίας Σεϊδανάγιας, βόρεια της Χριστιανικής Συνοικίας δίπλα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας:

Τήν Πέμπτην, 20ήν Ἰανουαρίου/ 2αν Φεβρουαρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου εἰς τήν ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, τήν προσκειμένην τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Παναγίας Σεϊδανάγιας βορείως εἰς τήν Χριστιανικήν Συνοικίαν πλησίον τοῦ Πατριαρχείου.

Ὡς παραδίδει τό Συναξάριον τῆς Ἐκκλησίας, ἰδίᾳ δέ ὁ βιογράφος τῶν Παλαιστινίων ἁγίων Κύριλλος ὁ Σκυθουπολίτης, ὁ ὅσιος Εὐθύμιος προσῆλθεν ἐκ τῆς πατρίδος αὐτοῦ Μελιτηνῆς τῆς Ἀρμενίας εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν περί τό 420μ.Χ. Φέρων τήν μοναχικήν προπαιδείαν τῆς πατρίδος αὐτοῦ καί διδασκόμενος ὡσαύτως τήν Παλαιστινιακήν τοιαύτην τῶν πρό αὐτοῦ ἀσκητῶν Ἁγίου Ἱλαρίωνος καί Ἁγίου Χαρίτωνος, ἵδρυσε Λαύραν εἰς τήν ἔρημον τῆς Ἰουδαίας, τήν ἐκτεινομένην μεταξύ Ἱερουσαλήμ καί Ἱεριχοῦς. Εἰς αὐτήν συνεκέντρωσε πλῆθος μοναχῶν, πνευματικῶν αὐτοῦ τέκνων καί χιλιάδων ἄλλων, προσερχομένων ἐξ ἄλλων Μονῶν διά πνευματικήν καθοδήγησιν.

Εἰς αὐτήν ἐδέχετο πρωτίστως τούς προκεχωρημένους εἰς τήν ἄσκησιν μοναχούς μετά τήν δοκιμήν αὐτῶν εἰς τό Κοινόβιον, ἀπολαμβάνων παρά πάντων σεβασμοῦ καί ἐμπιστοσύνης, λόγῳ τοῦ ἐναρέτου καί τοῦ ἄκρως ἀσκητικοῦ βίου αὐτοῦ, τοῦ φωτισμοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τῶν θαυμάτων, τῶν ὁποίων ἠξίωσεν ὁ Θεός αὐτόν νά ἀπεργάζηται.

Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος διετέλεσεν ὁ μοναχικός πνευματικός διδάσκαλος τοῦ ἁγίου Σάββα μετά τοῦ συνασκητοῦ αὐτοῦ ἁγίου Θεοκτίστου, διευθύνοντος Μονήν Κοινοβίου, εἰς τό ὁποῖον ἐδοκιμάσθη ὁ Ἅγιος Σάββας, ἀποσταλείς εἰς αὐτό ὑπό τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου, λόγῳ τοῦ νεαροῦ τῆς ἡλικίας του. Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ἐβάπτισε τά μέλη τῆς ὁμάδος νομάδων προελθόντων ἐκ Περσίας καί προέτεινε Πατριαρχην Ἱεροσολύμων τόν Πέτρον.

Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος κατέστη πρό τοῦ ἁγίου Σάββα καί τοῦ Ἁγίου Θεοδοσίου στεντόρειος ὑπερασπιστής τοῦ δόγματος τῆς Δ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος τοῦ ἔτους 451μ.Χ. ἤτοι τῆς ἐν Χριστῷ ἀσυγχύτω συνυπάρξεως τῶν δύο φύσεων, θείας καί ἀνθρωπίνης. Εἰς τήν σωτήριον ἀλήθειαν ταύτην ἐπανέφερε ἐκ τῆς πλάνης τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ τήν αὐτοκράτειραν τοῦ Βυζαντίου Εὐδοκίαν.

Ἡ ἱστορική αὕτη Λαύρα τοῦ ὁσίου Εὐθυμίου, συμβαλοῦσα τά μέγιστα εἰς τήν καλλιέργειαν τοῦ Λαυρεωτικοῦ μοναχισμοῦ, στηρίξασα τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ὑπέστη τάς φθοράς τοῦ χρόνου καί τῶν πολεμικῶν καταστάσεων ἀπό τοῦ 638μ.Χ. καί παρέμεινε σήμερον ἐπισκέψιμος ὡς ἀρχαιολογικός χῶρος, ἐν ᾧ καί ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου, ἀνασκαφεῖσα τό 1929 καί κατά τήν πρόσφατον ἐποχήν ὑπό τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας.

Οὐχί εἰς τήν Μονήν ταύτην, λόγῳ τῆς καταστάσεως αὐτῆς, ἀλλά εἰς τήν ἐν Ἱεροσολύμοις Μονήν τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου προεξῆρξε τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως συλλειτουργούντων Αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, Ἱεροδιακόνων, ψάλλοντος τοῦ ἀριστεροῦ ψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Ἀλβανοῦ, τοῦ Ἐξάρχου Ἀθηνῶν Ἀρχιμανδρίτου π. Δαμιανοῦ καί τῆς μοναχῆς Μαριάμ καί συμπροσευχομένου πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας Ἱεροσολύμων, μοναχῶν, μοναζουσῶν καί εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας προσῆλθε πρός προσκύνησιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν πρός προσκύνησιν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν, ἡ καλῶς συντηροῦσα τήν Μονήν καί ἐπιμελουμένη τῶν θεμάτων αὐτῆς καθηγουμένη μοναχή Χριστονύμφη ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον.

01 02 06 08 09 11 16 18 20

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ