Έπεσαν τεμάχια ασβεστοκονιάματος από την οροφή παρεκκλησίου δίπλα από το Ναό της Αναστάσεως

  • Dogma
Αναστάσεως

Το απόγευμα της Παρασκευής, 9ης / 22ας Σεπτεμβρίου 2017, κατέπεσαν τεμάχια ασβεστοκονιάματος εκ της οροφής εις το παρεκκλήσιον των Αιθιόπων, το ευρισκόμενον δεξιά τω εισερχομένω προ της Πύλης του Ναού της Αναστάσεως.

Το παρεκκλήσιον τούτο αποτελεί χώρον λατρείας των Αιθιόπων και εν ταυτώ διάβασιν προς το μοναστήριον αυτών και των Κοπτών, μετά των οποίων ευρίσκονται εις μακροχρόνιον διαφοράν, την οποίαν προσφάτως το ημέτερον Πατριαρχείον εξεδήλωσεν έμπρακτον ενδιαφέρον, όπως επιλύση. Άμα τη λήψει της πληροφορίας, κατήλθεν επί τόπου η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως κ. Ισιδώρου και των Ναιτών Πατέρων, του Πρεσβυτέρου π. Νικήτα του Αρχιδιακόνου π. Μάρκου και του αρχιτέκτονος του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου και επεθεώρησεν επί τόπου την προκληθείσαν φθοράν, λόγω οπής της στέγης και την επί της γης πτώσιν του ασβεστοκονιάματος, εκ του οποίου ουδεμία υπήρξε βλάβη εις ανθρωπίνας ζωάς.

02 03 04

Εν συνεχεία έλαβε χώραν συνάντησις και συζήτησις εις το Γραφείον του Γέροντος Σκευοφύλακος εις τον Ναόν της Αναστάσεως μεταξύ του Μακαριωτάτου και των ήδη παρόντων αρχιτέκτονος της Δημαρχίας Ιεροσολύμων και του Διευθυντού του Αστυνομικού Τμήματος της Παλαιάς Πόλεως Ιεροσολύμων κ. Χάιμ Σμουέλη και ελήφθη απόφασις, όπως παύση πάραυτα προς το παρόν η λειτουργία του παρεκκλησίου και πάσα εργασία εις την άνωθεν του παρεκκλησίου τούτου Ιεράν Μονήν Αβραάμ του ημετέρου Πατριαρχείου δι᾽ αποφυγήν οιουδήποτε κινδύνου, ακολούθως δε εν τη αρμονική συνεργασία του ημετέρου Πατριαρχείου μετά του Υπουργείου Θρησκευμάτων του Ισραήλ, της Δημαρχίας και της Αστυνομίας Ιεροσολύμων, ουδόλως δε της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, γίνωσιν αι απαραίτητοι εργασίαι επιδιορθώσεως της ζημίας προς απρόσκοπτον και ακίνδυνον συνέχισιν της εκκλησιαστικής ζωής και τάξεως συμφώνως τω προσκυνηματικώ καθεστώτι.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ